Pomoc psychologiczna udzielana weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb udzielania i zakres pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny;
2)
sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji prawa weteranów poszkodowanych-żołnierzy do pomocy psychologicznej oraz właściwość organów w tym zakresie.
§  2. 
1. 
Pomocy psychologicznej udziela się po okazaniu przez:
1)
weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza - odpowiednio legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego;
2)
najbliższego członka rodziny:
a)
pisemnego oświadczenia, złożonego przez weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza, zawierającego numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, o tym, że spełnia on warunki bycia najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, albo
b)
pisemnej deklaracji, zawierającej numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, o tym, że spełnia on warunki bycia najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, w przypadku gdy ze względu na stan zdrowia weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza nie jest możliwe przedstawienie przez najbliższego członka rodziny pisemnego oświadczenia złożonego przez weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.
2. 
Pomoc psychologiczna udzielana jest w godzinach pracy psychologów w jednostkach wojskowych, w wojskowych pracowniach psychologicznych i w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
3. 
Z pomocy psychologicznej w jednostkach wojskowych, wojskowych pracowniach psychologicznych oraz podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej można skorzystać bezpośrednio - bez skierowania, okazując jedynie dokument, o którym mowa w ust. 1.
§  3. 
1. 
Zakres pomocy psychologicznej świadczonej w jednostce wojskowej lub w wojskowej pracowni psychologicznej obejmuje:
1)
diagnozę psychologiczną;
2)
konsultację;
3)
poradę;
4)
interwencję kryzysową;
5)
terapię krótkoterminową.
2. 
Zakres pomocy psychologicznej świadczonej w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej obejmuje:
1)
diagnozę zaburzeń psychicznych;
2)
terapię indywidualną;
3)
terapię grupową, w tym terapię rodzinną.
§  4. 
1. 
W przypadku gdy psycholog w jednostce wojskowej lub wojskowej pracowni psychologicznej uzna, że weteranowi-żołnierzowi, weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi lub najbliższemu członkowi jego rodziny jest wskazane udzielenie pomocy psychologicznej w zakresie określonym w § 3 ust. 2, informuje tę osobę o możliwości uzyskania takiej pomocy i sporządza opinię dotyczącą stanu psychicznego tej osoby dla psychologa w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej.
2. 
W przypadku gdy psycholog w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej uzna, że weteranowi-żołnierzowi, weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi lub najbliższemu członkowi jego rodziny jest wskazane udzielenie pomocy psychologicznej w zakresie określonym w § 3 ust. 1, informuje tę osobę o możliwości uzyskania takiej pomocy i sporządza zalecenia dotyczące postępowania w stosunku do tej osoby dla psychologa w jednostce wojskowej lub wojskowej pracowni psychologicznej.
§  5. 
Minister Obrony Narodowej monitoruje realizację prawa weteranów poszkodowanych-żołnierzy do pomocy psychologicznej przez zbieranie danych statystycznych, bez uwzględniania danych osobowych, o:
1)
liczbie weteranów poszkodowanych-żołnierzy, którzy skorzystali z pomocy psychologicznej udzielonej w jednostkach wojskowych, wojskowych pracowniach psychologicznych oraz podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
2)
średniej liczbie konsultacji przypadającej na jednego weterana poszkodowanego-żołnierza;
3)
rodzajach problemów, z jakimi zgłaszają się weterani poszkodowani-żołnierze.
§  6. 
1. 
Dane statystyczne, o których mowa w § 5, przesyłane są w formie sprawozdań składanych do dnia 15 lutego każdego roku, za rok poprzedni, przez:
1)
psychologów w jednostkach wojskowych - do psychologów koordynujących działalność psychologiczną w Dowództwie Generalnym RodzajówSił Zbrojnych, w Dowództwie Operacyjnym RodzajówSił Zbrojnych, w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, w Dowództwie Garnizonu Warszawa oraz w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej;
2)
psychologów w wojskowych pracowniach psychologicznych - do Dyrektora Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej;
3)
psychologów w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia.
2. 
Zbiorcze sprawozdania obejmujące sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są przesyłane, drogą służbową, do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.
§  7. 
Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia:
1)
przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej zbiorcze dane statystyczne, o których mowa w § 5, do dnia 15 kwietnia każdego roku, za rok poprzedni;
2)
prowadzi ewidencję jednostek wojskowych, wojskowych pracowni psychologicznych oraz podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w których weterani-żołnierze, weterani poszkodowani-żołnierze oraz najbliżsi członkowie ich rodzin mogą uzyskać pomoc psychologiczną, na potrzeby psychologów świadczących tę pomoc.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1337 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Pomoc psychologiczna udzielana weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny
Data aktu: 12/03/2012
Data ogłoszenia: 21/07/2021
Data wejścia w życie: 30/03/2012