Wzór Europejskiej karty broni palnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej 2

Na podstawie art. 10a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się wzór Europejskiej karty broni palnej, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2. 
Europejskie karty broni palnej wydane według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej (Dz. U. poz. 1222) zachowują ważność do określonego w nich terminu ważności.
§  3. 
Dopuszcza się wydawanie Europejskiej karty broni palnej według dotychczasowego wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2, nie dłużej jednak niż do dnia 12 lutego 2022 r.
§  4. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 14 czerwca 2021 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

EUROPEJSKA KARTA BRONI PALNEJ

WZÓR

AWERS

wzór

REWERS

wzór

Uwagi:

1) Dokument papierowy formatu 420 mm χ 148 mm; po złożeniu w trzech miejscach tworzy format A6.

2) Zabezpieczenia w podłożu:

a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, uczulony na działanie odczynników chemicznych,

b) dwutonowy, bieżący znak wodny,

c) włókna zabezpieczające widoczne w promieniowaniu ultrafioletowym.

3) Zabezpieczenia w druku AWERS:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego,

c) oznaczenie indywidualne naniesione w technice druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym,

d) mikrodruki,

e) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

4) Zabezpieczenia w druku REWERS:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego,

c) oznaczenie indywidualne naniesione w technice druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym,

d) mikrodruki,

e) element wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

f) element wykonany farbą irydyscentną.

5) Personalizacja - fotografia i dane personalne lub identyfikacyjne zintegrowane z podłożem w sposób trwały, z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację

z podłożem.

6) Sposób wypełniania dokumentu:

a) na str. 2 w poz. 1.3 - w przypadku osób dopuszczonych do posiadania broni wpisuje się nazwę, siedzibę i adres podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 lub 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

b) adnotacji o utracie lub zbyciu broni palnej wpisanej do Europejskiej karty broni palnej dokonuje się przez wykreślenie wpisu odnoszącego się do tej broni palnej i opatrzenie tego miejsca datą i pieczęcią właściwego organu,

c) w odniesieniu do broni palnej wskazanej na str. 3 - cel lub warunki pozwolenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wpisuje się na str. 4 w kolumnie "Uwagi", używając symboli określonych w legitymacji posiadacza broni, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. z 2017 r. poz. 1612),

d) zezwolenia na wwóz broni palnej na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub na przewóz broni palnej przez ich terytorium, o których mowa w art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, mogą być wpisywane na str. 5 w poz. 5.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia w zakresie swojej regulacji wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L 115 z 06.04.2021, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej (Dz. U. poz. 1222).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021