Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2020.963
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 602 i 2129 oraz z 2020 r. poz. 421 i 578) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 32 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Jeżeli PES składał się tylko z egzaminu testowego albo ustnego, ocenę końcową PES stanowi odpowiednio ocena uzyskana z egzaminu testowego albo ustnego.

1b) Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do osoby, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu testowego, a egzamin ustny w kolejnej sesji, na którą się zgłosiła, nie został zorganizowany przez CEM.";

2) w § 34 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty na podstawie art. 16 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COѴ ID19 (Dz. U. poz. 567 i 695) określa załącznik nr 15a do rozporządzenia.

4. Wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty na podstawie art. 16 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez lekarzy, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany przez europejskie towarzystwo naukowe, który został uznany za równoważny z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym części testowej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny, określa załącznik nr 15b do rozporządzenia.";

3) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli w części I "Wykaz specjalizacji lekarskich" w lp. 33 w kolumnie 4 po wyrazach "chorób zakaźnych, " dodaje się wyraz "kardiochirurgii,";
4) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli w części I "Wykaz specjalizacji lekarskich";
a) w lp. 7 w kolumnie 4 po wyrazach "Chirurgia ogólna" dodaje się wyraz "Kardiochirurgia",
b) w lp. 8 w kolumnie 4 po wyrazach "Chirurgia ogólna" dodaje się wyraz "Kardiochirurgia",
c) w lp. 33 w kolumnie 4 po wyrazach "Choroby zakaźne" dodaje się wyraz "Kardiochirurgia";
5) po załączniku nr 15 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 15a i 15b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie: chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej oraz intensywnej terapii dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii może rozpocząć się po raz pierwszy po postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonym od dnia 1 października do dnia 31 października 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
DYPLOM

Pani/Pan ............................................................................ urodzona/y .......................................

w ...................................................................................................................................................

posiadająca/y obywatelstwo .........................................................................................................

oraz prawo wykonywania zawodu lekarza/prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nr ................... wydane przez ...........................................

w dniu ................................................ po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego pod kierunkiem

Pani/Pana.......................................................................................................................................

i złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z oceną ..................................................

w dniu ................................... przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w trybie określonym

w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r.

poz. 514, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie

niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567 i 695)

uzyskał/a tytuł specjalisty w dziedzinie .......................................................................................

pieczęć okrągła Centrum Egzaminów Medycznych ...................................................................

podpis Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych i jego pieczęć albo nadruk, albo

naklejka zawierające: imię i nazwisko oraz funkcję Dyrektora Centrum Egzaminów

Medycznych .................................................................................................................................

miejsce i data wydania dyplomu .................................................................

numer dyplomu ...............................

ZAŁĄCZNIK Nr  2
DYPLOM

Pani/Pan ............................................................................ urodzona/y .......................................

w ...................................................................................................................................................

posiadająca/y obywatelstwo .........................................................................................................

oraz prawo wykonywania zawodu lekarza/prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nr ................... wydane przez ...........................................

w dniu ................................................ po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego pod kierunkiem

Pani/Pana.......................................................................................................................................

oraz złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu .......................................................

.......................................................................................................................................................

na podstawie art. 16ra ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 31 marca

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567 i 695)

uzyskał/a tytuł specjalisty w dziedzinie .......................................................................................

pieczęć okrągła Centrum Egzaminów Medycznych ...................................................................

podpis Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych i jego pieczęć albo nadruk, albo

naklejka zawierające: imię i nazwisko oraz funkcję Dyrektora Centrum Egzaminów

Medycznych .................................................................................................................................

miejsce i data wydania dyplomu .................................................................

numer dyplomu ...............................

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020