Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokość stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021.

Dz.U.2020.960
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021
Na podstawie art. 38z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W roku szkolnym 2020/2021 wysokość:
1) środków finansowych przeznaczonych na wypłatę:
a) pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/40", wynosi 229 131 684,38 zł, z czego wkład z budżetu:
Unii Europejskiej stanowi 101 031 684,38 zł, w tym:
-- 57 863 717,51 zł – na dostarczanie owoców i warzyw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej "ustawą",
-- 43 167 966,87 zł - na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,
państwa stanowi 128 100 000 zł, w tym:
-- 58 309 731,20 zł - na dostarczanie owoców i warzyw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,
-- 69 790 268,80 zł - na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,
b) pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w:
art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/40, wynosi 3 211 751,62 zł, w tym:
-- 1 605 875,81 zł - w zakresie dotyczącym owoców i warzyw,
-- 1 605 875,81 zł - w zakresie dotyczącym mleka i przetworów mlecznych,
art. 5 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia 2017/40, wynosi 3 607 402,18 zł, w tym:
-- 1 803 701,09 zł - w zakresie dotyczącym owoców i warzyw,
-- 1 803 701,09 zł - w zakresie dotyczącym mleka i przetworów mlecznych - przy czym na ocenę realizacji programu dla szkół - nie więcej niż 1 600 000,00 zł;
2) stawek pomocy finansowej netto z tytułu realizacji działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, wynosi:
a) 0,73 zł na jedną porcję owoców i warzyw, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,
b) 0,73 zł na jedną porcję mleka i produktów mlecznych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy

- i jest powiększona o wysokość należnego podatku od towarów i usług.

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.960

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokość stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021.
Data aktu: 27/05/2020
Data ogłoszenia: 29/05/2020
Data wejścia w życie: 30/05/2020