Programy ramowe kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych.

Dz.U.2020.959
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie programów ramowych kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych
Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa programy ramowe kursów specjalistycznych dla poszczególnych rodzajów służb oraz kursów uzupełniających, minimalne liczby godzin zajęć na poszczególnych kursach, kryteria oceny i sposoby przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.
§  2. 
1.  Kurs specjalistyczny jest realizowany zgodnie z programem ramowym określonym w:
1) załączniku nr 1 do rozporządzenia - dla służby nadzoru nad ruchem drogowym i dla służby kontroli opłat drogowych;
2) załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla służby kontroli transportu drogowego;
3) załączniku nr 3 do rozporządzenia - dla kursu specjalistycznego uzupełniającego.
2.  Program ramowy kursu specjalistycznego składa się z zajęć teoretycznych oraz praktyki.
§  3. 
1.  Zajęcia teoretyczne organizowane w ramach kursu specjalistycznego mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wypełniania zadań inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
2.  Zajęcia teoretyczne mogą być przeprowadzone w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kursu specjalistycznego.
3.  Podczas praktyki w ramach kursu specjalistycznego pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego biorą udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej "ustawą".
§  4.  Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem kwalifikacyjnym odpowiednio dla:
1) służby nadzoru nad ruchem drogowym i dla służby kontroli opłat drogowych, zwanym dalej "egzaminem kwalifikacyjnym I stopnia", albo
2) służby kontroli transportu drogowego oraz dla kursu specjalistycznego uzupełniającego, zwanym dalej "egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia".
§  5. 
1.  Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zwana dalej "komisją", nie później niż w terminie:
1) 14 dni od dnia zakończenia kursu specjalistycznego albo
2) 6 miesięcy od dnia podjęcia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego decyzji, o której mowa w art. 76a ust. 3 ustawy.
2.  Komisja zadania, o których mowa w ust. 1, może wykonywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3.  W przypadku przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1, w siedzibie pracodawcy z wykorzystaniem technologii informatycznych komisja jest wspierana przez osoby wyznaczone przez pracodawców, w których siedzibie jest przeprowadzany egzamin, do kontroli jego przebiegu, potwierdzenia tożsamości zdających oraz zapewnienia samodzielności pracy zdających.
§  6. 
1.  Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia składa się z dwóch części:
1) egzaminu pisemnego, przeprowadzanego w formie testu, zawierającego zbiór pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru lub pytań otwartych, mającego na celu sprawdzenie wiedzy egzaminowanego;
2) egzaminu praktycznego, mającego na celu sprawdzenie umiejętności przeprowadzenia kontroli oraz zachowania się egzaminowanego w czasie wykonywania czynności kontrolnych.
2.  Każde pytanie zamknięte ocenia się następująco:
1) wskazanie odpowiedzi prawidłowej - jeden punkt;
2) wskazanie odpowiedzi nieprawidłowej lub brak odpowiedzi, lub więcej niż jedna odpowiedź - zero punktów.
3.  Każde pytanie otwarte oceniane jest w skali od 0 do 3 punktów.
4.  Test składa się z minimum 30 do maksimum 50 pytań jednokrotnego wyboru oraz nie więcej niż trzech pytań otwartych.
5.  Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi od 90 do 180 minut, proporcjonalnie do liczby pytań, tak aby na każde pytanie zamknięte przeznaczony był czas 3 minut oraz 10 minut na pytanie otwarte.
6.  Egzamin pisemny może zostać przeprowadzony w:
1) ośrodku szkolenia albo
2) siedzibie pracodawcy z wykorzystaniem technologii informatycznych przy zapewnieniu:
a) kontroli jego przebiegu i rejestracji,
b) potwierdzenia przed egzaminem tożsamości zdających,
c) samodzielności pracy zdających.
7.  Szczegółowe kryteria oceny egzaminu praktycznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
8.  Egzamin pisemny uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia.
9.  Egzaminowany przystępuje do egzaminu praktycznego po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego.
10.  Egzamin praktyczny uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co najmniej 70 punktów.
11.  Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego zarówno z egzaminu pisemnego, jak i z egzaminu praktycznego.
§  7. 
1.  Egzaminowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, zarówno z egzaminu pisemnego, jak i z egzaminu praktycznego.
2.  Egzamin poprawkowy pisemny przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 6 dni i nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu pisemnego.
3.  Egzamin poprawkowy praktyczny przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 2 dni i nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu praktycznego.
4.  Do przeprowadzania egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 6.
§  8.  Wzór zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia i egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Do spraw związanych z realizacją programów kursów specjalistycznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do organizacji zajęć teoretycznych stosuje się § 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
2.  Egzaminy kwalifikacyjne I stopnia, egzaminy kwalifikacyjne II stopnia oraz egzaminy poprawkowe przeprowadzane po realizacji programu kursów specjalistycznych na podstawie przepisów dotychczasowych, odbywają się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że do ich przeprowadzenia stosuje się również § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 6 niniejszego rozporządzenia.
3.  Złożenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
4.  Złożenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
§  10.  Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2306).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY NADZORU NAD RUCHEM DROGOWYM I SŁUŻBY KONTROLI OPŁAT DROGOWYCH

Lp. TEMATYKA Minimalna liczba godzin
1 Zadania, uprawnienia i organizacja Inspekcji Transportu Drogowego 4
2 Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne 32
3 Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia 16
4 Ruch drogowy 40
5 Czas pracy kierowców 24
6 System elektronicznego poboru opłat 16
7 Pierwsza pomoc przedmedyczna 16
8 Posługiwanie się wybranymi środkami przymusu bezpośredniego 16
9 Metody i procedury prowadzenia przesłuchań 8
10 Przeciwdziałanie korupcji 2
11 Kontrola drogowa 8
12 Dokumenty w transporcie drogowym 8
13 Urządzenia rejestrujące 8
14 Elementy psychologii 16
15 Sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego 8
Zajęcia teoretyczne - razem 222
16 Praktyka 80
Zajęcia teoretyczne i praktyka - razem 302
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY KONTROLI TRANSPORTU DROGOWEGO

Lp. TEMATYKA Minimalna liczba godzin
1 Zadania, uprawnienia i organizacja Inspekcji Transportu Drogowego 4
2 Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne 32
3 Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia 16
4 Ruch drogowy 40
5 Przeciwdziałanie korupcji 2
6 Pierwsza pomoc przedmedyczna 16
7 Posługiwanie się wybranymi środkami przymusu bezpośredniego 16
8 System elektronicznego poboru opłat 8
9 Czas pracy kierowców 80
10 Manipulacje w tachografach 24
11 Kontrola w przedsiębiorstwie i jednostkach samorządu terytorialnego z elementami prawa gospodarczego 24
12 Metody i procedury prowadzenia przesłuchań 8
13 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR 80
14 Transport zwierząt 16
15 Urządzenia ciśnieniowe 8
16 Transport odpadów 16
17 Zabezpieczenia ładunków 8
18 Kontrola przewozu drogowego szybko psującej się żywności 4
19 Pojazdy nienormatywne 16
20 Dostęp do rynku krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych 32
21 Kontrola drogowa 8
22 Elementy psychologii 24
23 Sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego 24
Zajęcia teoretyczne - razem 506
24 Praktyka 440
Zajęcia teoretyczne i praktyka - razem 946
ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO

Lp. TEMATYKA Minimalna liczba godzin
1 Kontrola w przedsiębiorstwie i jednostkach samorządu terytorialnego z elementami prawa gospodarczego 24
2 Czas pracy kierowców 56
3 Manipulacje w tachografach 24
4 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR 80
5 Transport zwierząt 16
6 Urządzenia ciśnieniowe 8
7 Transport odpadów 16
8 Zabezpieczenia ładunków 8
9 Kontrola przewozu drogowego szybko psującej się żywności 4
10 Pojazdy nienormatywne 16
11 Dostęp do rynku krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych 32
12 Elementy psychologii 8
13 Sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego 16
Zajęcia teoretyczne - razem 308
14 Praktyka 280
Zajęcia teoretyczne i praktyka - razem 588
ZAŁĄCZNIK Nr  4
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
Imię: Egzaminator I:
Nazwisko: Egzaminator II:
Data: Egzaminator III:
Godzina rozpoczęcia kontroli: ...............................
Godzina zakończenia kontroli:
Punkty Uwagi
Zatrzymanie pojazdu

i rozpoczęcie kontroli

Bezpieczeństwo /5
Zachowanie /5
Pobranie właściwych dokumentów /5
Ogółem pkt /15
Przebieg kontroli Kontrola przestrzegania poszczególnych regulacji

prawnych*)

/35
Analiza, podział, synteza /15
Propozycja co do dalszego postępowania /15
Wypełnienie i jasność dokumentacji pokontrolnej /5
Prowadzenie kontroli/unikanie konfliktów/

trudności językowe

/5
Ogółem pkt /75
Zakończenie kontroli Zwrot dokumentów /5
Jasne polecenia /2
Bezpieczeństwo /3
Ogółem pkt /10
Łączna liczba punktów /100
Uwagi dotyczące przeprowadzenia przez egzaminowanego kontroli

oraz jego predyspozycji do wykonywania czynności kontrolnych

Komisja egzaminacyjna

___________________________

*) W zależności od rodzaju egzaminu kwalifikacyjnego.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZŁOŻENIU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO I STOPNIA I EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO II STOPNIA

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.959

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Programy ramowe kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych.
Data aktu: 27/05/2020
Data ogłoszenia: 29/05/2020
Data wejścia w życie: 01/06/2020