Zmiana rozporządzenia w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot.

Dz.U.20.948
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot
Na podstawie art. 13hb ust. 1n i 1o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot (Dz. U. poz. 1492) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule rozporządzenia określenie przedmiotu rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi z zakresu projektowania, budowy i wdrożenia systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz okreś-lenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wyznacza się Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie do świadczenia usług z zakresu:

1) projektowania urządzeń i elementów,

2) budowy elementów,

3) wdrożenia elementów

- systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 13hb ust. 1k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zwanego dalej "systemem".";

3) w § 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Usługi, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmują opracowanie i przekazanie podmiotowi pobierającemu opłatę elektroniczną, o którym mowa w art. 13hb ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zwanemu dalej "podmiotem pobierającym opłatę", dokumentacji technicznej wysokopoziomowej systemu składającej się z:";

4) po § 2 dodaje się § 2a-2d w brzmieniu:

"§ 2a. Usługi, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, obejmują:

1) moduł przetwarzania danych strumieniowych,

2) moduł wirtualnych bramownic,

3) moduł map

- zwane dalej "modułami".

§ 2b. Usługi, o których mowa w § 1 pkt 2, obejmują wykonanie na rzecz podmiotu pobierającego opłatę następujących czynności:

1) stworzenie oprogramowania realizującego wymagania wysokopoziomowe oraz niskopoziomowe modułów, w tym:

a) opisanie dedykowanej infrastruktury na potrzeby działania modułów,

b) opracowanie modelu architektury modułów,

c) opracowanie modelu integracji modułów z innymi elementami systemu,

d) opisanie logicznego i fizycznego modelu danych,

e) wytworzenie modułów,

f) zintegrowanie modułów w zakresie realizacji funkcji biznesowych i poprawnego funkcjonowania w ramach systemu,

g) wytworzenie interfejsów na potrzeby integracji modułów z innymi elementami systemu;

2) skonfigurowanie udostępnionych przez podmiot pobierający opłatę środowisk produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych na potrzeby zainstalowania i uruchomienia modułów;

3) udział w integracji systemu w zakresie modułów;

4) zaprojektowanie oraz wykonanie testów i prób określonych przez podmiot pobierający opłatę, obejmujących:

a) przygotowanie dokumentacji testowej,

b) konfigurację środowisk testowych udostępnionych przez podmiot pobierający opłatę;

5) wykonanie czynności wstępnych poprzedzających dostarczenie modułów, obejmujących:

a) wykonanie instalacji dostarczanej wersji modułów w środowiskach testowych,

b) przeprowadzenie testów po wykonaniu instalacji modułów w środowiskach testowych,

c) zasilenie środowisk testowych danymi testowymi;

6) dostarczenie modułów.

§ 2c. Usługi, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmują wykonanie na rzecz podmiotu pobierającego opłatę następujących czynności:

1) wykonanie harmonogramu wdrożenia modułów;

2) przeprowadzenie wdrożenia modułów;

3) przekazanie do utrzymania przez podmiot pobierający opłatę:

a) działających modułów i ich konfiguracji,

b) kodów źródłowych oraz bibliotek,

c) haseł i kluczy dostępowych;

4) wykonanie i przekazanie:

a) dokumentacji technicznej modułów,

b) procedur konfiguracji modułów w przypadku rozszerzania odcinków dróg krajowych objętych opłatą elektroniczną,

c) instrukcji i procedur dotyczących administracji i utrzymania modułów,

d) instrukcji użytkowników,

e) procedur instalacyjnych,

f) procedur testowych;

5) przekazanie wiedzy z zakresu modułów i instrukcji ich obsługi w formie przeprowadzonych warsztatów dedykowanych dla pracowników podmiotu pobierającego opłatę.

§ 2d. Usługi, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, obejmują także wykonanie na rzecz podmiotu pobierającego opłatę usługi zarządzania technologicznego przeprowadzeniem procesu budowy i wdrożenia elementu systemu odpowiedzialnego za proces naliczania opłaty elektronicznej. Usługa ta obejmuje:

1) opracowanie założeń, zakresu i harmonogramu prac deweloperskich zespołu programistów wytwarzającego elementy systemu odpowiedzialne za naliczanie opłaty elektronicznej;

2) kontrolę wykonywania prac, o których mowa w pkt 1, w oparciu o know-how podmiotu, o którym mowa w § 1;

3) weryfikację prac, o których mowa w pkt 1, przez testy;

4) przygotowanie założeń integracji elementu systemu odpowiedzialnego za proces naliczania opłaty elektronicznej z innymi elementami systemu oraz nadzór nad jej realizacją w toku testów integracyjnych i testów zapewniających prawidłowość działania procesu i systemu.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.948

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot.
Data aktu: 20/05/2020
Data ogłoszenia: 27/05/2020
Data wejścia w życie: 28/05/2020