Określenie obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego.

Dz.U.2020.669
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego
Na podstawie art. 5 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku wynikającego z:
1) decyzji lub postanowienia wydanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego, o którym mowa w art. 119g § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.),
2) decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno - skarbowego

- ustala się ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby zobowiązanego w dniu wydania odpowiednio decyzji lub postanowienia.

2.  Jeżeli w dniu wydania decyzji lub postanowienia, o których mowa w ust. 1, zobowiązany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku wynikającego odpowiednio z decyzji lub postanowienia ustala się według adresu siedziby odpowiednio Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu celno - skarbowego, który wydał decyzję.
§  2.  Uprawnionym do żądania wykonania na terytorium całego kraju w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z:
1) decyzji wydanej w zakresie:
a) należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
b) podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
c) podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
d) podatku akcyzowego,
e) podatku od wydobycia niektórych kopalin,
f) podatku od gier oraz dopłat,
g) opłaty paliwowej,
2) wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji w zakresie kary pieniężnej,
3) postanowienia wydanego w zakresie kosztów postępowania lub kary porządkowej, w postępowaniu prowadzonym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) wydanego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego mandatu karnego,
5) przyjętego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego zgłoszenia celnego, deklaracji, informacji o opłacie paliwowej albo rozliczenia zamknięcia,
6) przyjętej przez naczelnika urzędu skarbowego:
a) deklaracji w zakresie podatku akcyzowego,
b) deklaracji w zakresie podatku od gier,
c) deklaracji w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin,
d) informacji o opłacie paliwowej,
e) informacji o dopłatach,
7) wydanej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie decyzji nakładającej karę pieniężną za niedokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub niedokonanie korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT

- jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2019.2265)
2 Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz.U.2016.1200), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2016.1948).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.669 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego.
Data aktu: 22/02/2017
Data ogłoszenia: 15/04/2020
Data wejścia w życie: 01/03/2017