Szczegółowy sposób etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli.

Dz.U.2020.620
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 1 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli 2
Na podstawie art. 103c ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany, z uwzględnieniem:
a) rozmiarów i kolorów etykiet dla materiału szkółkarskiego,
b) informacji, które umieszcza się na etykietach oraz szkółkarskim dokumencie towarzyszącym;
2) informacje, które umieszcza się na szkółkarskim dokumencie dostawcy;
3) informacje, które umieszcza się na etykiecie dostawcy sadzonek winorośli;
4) sposób nadawania numerów etykiet przez dostawcę.
§  2. 
1.  Etykietę umieszcza się w sposób widoczny na:
1) roślinach lub częściach roślin materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub
2) paczce, wiązce lub pojemniku z materiałem, o którym mowa w pkt 1.
2.  Materiał szkółkarski kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany tej samej partii wprowadzany do obrotu w paczce, wiązce lub pojemniku może być zaopatrzony w jedną etykietę znajdującą się na paczce, wiązce lub pojemniku.
3.  Etykietę umieszcza się w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie bez uszkodzenia. Tej samej etykiety używa się tylko raz.
4.  Etykieta może zostać zastąpiona szkółkarskim dokumentem dostawcy w żółtym kolorze.
§  3. 
1.  Materiał szkółkarski kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany jest wprowadzany do obrotu w jednorodnych partiach stanowiących pojedyncze rośliny lub w partiach składających się co najmniej z dwóch roślin lub części roślin.
2.  Partie, o których mowa w ust. 1, są wprowadzane do obrotu w paczkach, wiązkach lub pojemnikach zabezpieczonych (zaplombowanych) przed:
1) otwarciem bez uszkodzenia zamknięcia - w przypadku paczek i pojemników;
2) rozdzieleniem roślin lub części roślin bez uszkodzenia zamknięcia - w przypadku wiązek.
§  4.  Otwarcie opakowania materiału szkółkarskiego w celu pobrania próby, dokonania oceny lub kontroli potwierdza się w sposób czytelny, dokonując wpisu na etykiecie lub opakowaniu, z podaniem daty i numeru próbobiorcy lub kwalifikatora.
§  5.  Rozmiary i kolory etykiet dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału szkółkarskiego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  6.  Treść informacji zamieszczanych na etykiecie oraz szkółkarskim dokumencie towarzyszącym jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  7.  Treść informacji zamieszczanych na szkółkarskim dokumencie dostawcy jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  8.  Treść informacji zamieszczanych na etykiecie dostawcy sadzonek winorośli jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  9.  Dostawca upoważniony przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do wydawania etykiet urzędowych nadaje każdej etykiecie numer składający się z wielkiej litery "U", a następnie dwóch ostatnich cyfr roku wydania etykiety oraz kolejnego numeru etykiety wydanej w danym roku.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ROZMIARY I KOLORY ETYKIET DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO

Lp. Kategoria materiału siewnego Stopień kwalifikacji Kolor etykiet Rozmiary etykiet
nazwa symbol
1 elitarny przedbazowy PB biała z fioletowym ukośnym paskiem nie mniej niż 50 cm2
bazowy B biała
2 kwalifikowany kwalifikowany C niebieska
ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA ETYKIECIE ORAZ SZKÓŁKARSKIM DOKUMENCIE TOWARZYSZĄCYM

Lp. Informacje zamieszczane na etykiecie i szkółkarskim dokumencie towarzyszącym
1 jakość WE
2 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
3 numer dostawcy w ewidencji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa
4 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia, z podaniem jego pełnej nazwy lub skrótu
5 nazwa gatunku w języku polskim
6 nazwa gatunku po łacinie
7 nazwa odmiany, klonu, podkładki, wstawki - alfabetem łacińskim, w przypadku:

- podkładek nienależących do odmiany - nazwa gatunku lub danego mieszańca międzygatunkowego,

- szczepionych roślin sadowniczych - nazwa odmiany, klonu, podkładki, wstawki oddzielnie dla wszystkich komponentów (podkładki, wstawki i zaszczepionej odmiany),

- odmian, w odniesieniu do których złożono wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru odmian lub

o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany, dodatkowo - sformułowania: "prop. nazwa" albo skrót "pn." oraz "trwa badanie" albo skrót "tb."

8 kategoria lub stopień kwalifikacji, a w przypadku materiału bazowego - numer pokolenia
9 rok dokonania oceny
10 ilość i wiek oraz forma materiału szkółkarskiego
11 masa netto lub liczba sztuk w opakowaniu
12 rok zbioru albo żywotność nasion wyrażona w procentach, albo data zamknięcia opakow ania1)
13 państwo produkcji i odpowiedni kod - w przypadku gdy materiał szkółkarski znajduje się w obrocie w innym państwie, niż został wyprodukowany
14 numer referencyjny paczki lub wiązki lub kolejny numer etykiety2) (indywidualny numer seryjny), lub numer tygodnia w roku, numer partii (numer serii)
15 wyrazy "urzędowo uznany opis" albo skrót "u.u.o." - w przypadku odmian o urzędowo uznanym opisie
16 rok wystawienia oryginalnej etykiety - w przypadku zastąpienia oryginalnej etykiety inną etykietą
17 nazwa i adres odbiorcy3)
18 data wystawienia3)
19 dodatkowe informacje o dostawie3)
Objaśnienia:

1) Dotyczy nasion.

2) W przypadku szkółkarskiego dokumentu towarzyszącego jest to kolejny numer dokumentu. 3) Dotyczy szkółkarskiego dokumentu towarzyszącego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA SZKÓŁKARSKIM DOKUMENCIE DOSTAWCY

Lp. Informacje zamieszczane na szkółkarskim dokumencie dostawcy
1 jakość WE
2 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
3 kolejny numer dokumentu (indywidualny numer seryjny) lub numer tygodnia w roku, lub numer partii (numer serii)
4 imię i nazwisko lub nazwa dostawcy lub numer dostawcy w ewidencji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa
5 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia, z podaniem jego pełnej nazwy lub skrótu
6 nazwa gatunku w języku polskim
7 nazwa gatunku po łacinie
8 nazwa odmiany, klonu, podkładki, wstawki - alfabetem łacińskim, w przypadku:

- podkładek nienależących do odmiany - nazwa gatunku lub danego mieszańca międzygatunkowego,

- szczepionych roślin sadowniczych - nazwa odmiany, klonu, podkładki, wstawki oddzielnie dla wszystkich komponentów (podkładki, wstawki i zaszczepionej odmiany),

- odmian, w odniesieniu do których złożono wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru odmian lub o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany, dodatkowo - sformułowania: "prop." oraz "trwa badanie"

9 materiał CAC
10 państwo produkcji i odpowiedni kod - w przypadku gdy materiał szkółkarski znajduje się w obrocie w innym państwie, niż został wyprodukowany
11 ilość i wiek oraz forma materiału szkółkarskiego
12 data wystawienia dokumentu
ZAŁĄCZNIK Nr  4

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA ETYKIECIE DOSTAWCY SADZONEK WINOROŚLI

Lp. Informacje wymagane na etykiecie dostawcy sadzonek winorośli
1 nazwa gatunku w języku polskim
2 nazwa gatunku po łacinie
3 nazwa odmiany, podkładki - alfabetem łacińskim
4 numer dostawcy w ewidencji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa
5 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia, z podaniem jego pełnej nazwy lub skrótu
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/96/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców, który to materiał i rośliny są objęte zakresem dyrektywy Rady 2008/90/WE (Dz. Urz. UE L 298 z 16.10.2014, str. 12 i Dz. Urz. UE L 278 z 30.10.2019, str. 7).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2105), które zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. poz. 425) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.620

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy sposób etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli.
Data aktu: 01/04/2020
Data ogłoszenia: 07/04/2020
Data wejścia w życie: 22/04/2020