Szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Dz.U.2020.390
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta 2
Na podstawie art. 33n ust. 19 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) formy szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą", i jego ramowy program;
2) zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy;
3) wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy;
4) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy.
§  2.  Określa się następujące formy szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy:
1) szkolenie stacjonarne - w ramach którego przekazywanie wiedzy odbywa się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz uczestników szkolenia, w tym samym czasie i w tym samym miejscu;
2) szkolenie na odległość - w ramach którego przekazywanie wiedzy odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających:
a) stosowanie metod i technik kształcenia na odległość,
b) wykorzystanie materiałów dydaktycznych opracowanych w postaci elektronicznej oraz kontaktowanie się uczestnika szkolenia z osobami prowadzącymi szkolenie,
c) weryfikację uczestnika szkolenia i dostępu do poszczególnych bloków tematycznych szkolenia oraz kontrolę jego aktywności,
d) sprawdzenie wiedzy po zakończeniu każdego bloku tematycznego szkolenia oraz wgląd do wyników takiego sprawdzenia.
§  3.  Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy, obejmuje wybrane bloki tematyczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy, dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujących ich wykonywanie obejmuje wybrane bloki tematyczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z uwzględnieniem specyfiki:
1) metod i technik wykonywania zdjęć wewnątrzustnych,
2) metod i technik wykonywania zdjęć zewnątrzustnych,
3) obrazowania badań RTG w stomatologii,
4) elementów radiologii stomatologicznej,
5) testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych,
6) medycznych procedur radiologicznych (wzorcowych i szczegółowych),
7) teleradiologii,
8) radiologii twarzowo-szczękowej,
9) stomatologicznej anatomii radiologicznej CT (CBCT)

- w zakresie związanym z ochroną radiologiczną pacjenta.

§  5.  Wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6.  Wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA W DZIEDZINIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

Lp. Bloki tematyczne1) LR2) LMN2) LRZ2) LIX2) LST2) FT-12)

FT-2

FT-3

PMN2) LRT2)
Tryb3) Lg4) Tryb3) Lg4) Tryb3) Lg4) Tryb3) Lg4) Tryb3) Lg4) Tryb3) Lg4) Tryb3) Lg4) Tryb3) Lg4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Podstawy wytwarzania promieniowania jonizującego i jego detekcji O 1 N 1 O 2 N 1 N 1 N 1 O 1 N 2
2 Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie O 1 O 2 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 2
3 Fizyczne właściwości i kontrola parametrów urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie O 2 O 2 O 2 O 2 O 1 O 2 N 1 O 2
4 Oddziaływanie promieniowania jonizującego na człowieka O 2 O 2 O 2 O 1 O 1 O 2 O 1 O 2
5 Dawka skuteczna i ekwiwalentna a ryzyko radiacyjne, w tym związane z ekspozycją płodu O 2 O 2 O 2 O 1 O 1 O 2 O 1 O

-------

N

1

-------

1

6 Ogólne założenia ochrony radiologicznej O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1
7 Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej pacjenta (w tym dzieci i młodzieży) i personelu O 3 O 3 O 3 O 2 O 1 O 3 O 2 O 3
8 Dawki otrzymywane przez pacjenta w efekcie stosowania właściwych dla danej dziedziny procedur radiologicznych. Zasady optymalizacji O 2 O 2 O 1 O 1 O 1 O 2 N 1 O 2
9 Program zapewnienia jakości O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1
10 Ustawodawstwo krajowe i europejskie, zalecenia międzynarodowe O 2 O 2 O 2 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2
Razem O/(O+N)4) 17 17/18 17 12/13 9/10 16/17 9/11 16/19
1) W blokach tematycznych uwzględnia się zastosowanie nowych technik oraz procedur radiologicznych w zakresie związanym z ochroną radiologiczną pacjenta oraz wytyczne określone w przewodniku Komisji Europejskiej "Radiation Protection 116 Guidelines on Education and Training in Radiation Protection for Medical Exposures" dla wszystkich bloków tematycznych określonych w kolumnie "Tryb" jako O i N.

2) Specjalności: LR - lekarze radiolodzy; LMN - lekarze wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur; LRZ - lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur; LIX - lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego lub nadzorujący wykonywanie takich procedur; LST - lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur, FT - fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne - FT-1 rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, FT-2 radioterapii, FT-3 medycyny nuklearnej; PMN - pielęgniarki uczestniczące w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej; LRT - lekarze wykonujący procedury z zakresu radioterapii lub nadzorujący wykonywanie takich procedur.

3) Tryb: O - zajęcia obowiązkowe; N - zajęcia nieobowiązkowe.

4) Lg: wymiar czasu (45 min).

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

CERTYFIKAT NR .............../...............

(rok)

UKOŃCZENIA SZKOLENIA ORAZ ZDANIA EGZAMINU

w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

ZAŚWIADCZENIE NR .............../..............

(rok)

UKOŃCZENIA SZKOLENIA

grafika

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884), które w zakresie regulacji niniejszego rozporządzenia utraciło moc z dniem 23 września 2019 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593 oraz z 2020 r. poz. 284).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020