Uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2020.281
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa stawki i grupy uposażenia zasadniczego strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "strażakami", oraz stawki dodatków do uposażenia albo sposób ich obliczania, a także sposób i tryb zaliczania okresów służby i pracy do okresu służby, od którego zależy prawo do wzrostu uposażenia, z uwzględnieniem w szczególności:
1) zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego;
2) sposobu dokumentowania okresów służby, od których zależy prawo do wzrostu uposażenia zasadniczego;
3) rodzajów dodatków do uposażenia uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby;
4) warunków przyznawania i sposobu obliczania dodatku służbowego, dodatku motywacyjnego oraz dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby, oraz podmiotów uprawnionych do ich przyznawania i obliczania;
5) okoliczności uwzględnianych przy ustalaniu i zmianie wysokości dodatku służbowego.
2.  Najniższym uposażeniem w rozumieniu rozporządzenia jest uposażenie przewidziane dla najniższego stanowiska służbowego strażaka, które obejmuje stawkę przewidzianą dla najniższej grupy uposażenia zasadniczego i dodatek za stopień strażaka.
§  2. 
1.  Ustala się grupy zaszeregowania stanowisk służbowych strażaków oraz odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wysokość miesięcznych stawek kwotowych uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup zaszeregowania stanowisk służbowych strażaków ustala się przy zastosowaniu mnożników, o których mowa w ust. 1, z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych 10 złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 5 złotych, lub w dół, jeżeli jest niższa od 5 złotych.
3.  Zaszeregowanie stanowisk służbowych strażaków do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego jest określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Okresy służby, pracy i inne okresy zaliczane do okresu służby, od których zależy prawo do wzrostu uposażenia zasadniczego, zalicza się na podstawie dokumentów, które potwierdzają te okresy, złożonych przez strażaka w komórce właściwej do spraw kadr.
2.  Aktualizacja prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego, wynikająca z przebiegu służby, następuje z urzędu i nie wymaga wydawania odrębnych decyzji.
§  4.  Stawki dodatku za stopień są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Warunkiem przyznania dodatku służbowego jest:
1) wykazywanie dyspozycyjności związanej z zajmowanym stanowiskiem i odpowiedzialności za podejmowane decyzje służbowe oraz zdyscyplinowania przy realizacji zadań służbowych;
2) wykonywanie na zajmowanym stanowisku służbowym złożonych zadań;
3) wykazywanie szczególnej sprawności fizycznej, potwierdzonej wynikami sprawdzianów;
4) wykazywanie inicjatywy i kreatywności w zakresie realizowanych zadań;
5) posiadanie wykształcenia ogólnego, kwalifikacji pożarniczych lub przeszkolenia specjalistycznego.
2.  Przy ustalaniu i zmianie wysokości dodatku służbowego bierze się pod uwagę następujące okoliczności:
1) stopień spełniania warunków przyznania dodatku służbowego;
2) przydatność wykazywanych umiejętności lub posiadanego wykształcenia, kwalifikacji lub przeszkolenia dla wykonywania zadań służbowych;
3) faktyczny wpływ spełnianych warunków przyznania dodatku służbowego na wypełnianie obowiązków strażaka na stanowisku służbowym w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę, w szczególności na zwiększenie jakości i efektywności wykonywania zadań służbowych.
3.  Wysokość dodatku służbowego oblicza się kwotowo, w zależności od oceny stopnia spełniania okoliczności, o których mowa w ust. 2, jako iloczyn wartości od 0,01 do 0,5 i sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
§  6. 
1.  Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest:
1) wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku;
2) szczególna dbałość o powierzone mienie;
3) udział w ćwiczeniach i zgrupowaniach;
4) udział w akcjach ratowniczych o dużym obciążeniu psychofizycznym;
5) udział w akcjach ratowniczych poza terenem działania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę;
6) wykonywanie zadań ratowniczych oraz pomocy humanitarnej poza granicami państwa;
7) wykonywanie czynności kontrolnych w podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
8) szkolenie i opieka nad psem wykorzystywanym w grupach specjalistycznych;
9) prowadzenie szkoleń dla strażaków ochotniczej straży pożarnej.
2.  Wysokość dodatku motywacyjnego oblicza się kwotowo jako iloczyn wartości od 0,01 do 0,3 i kwoty najniższego uposażenia określonego w § 1 ust. 2.
§  7. 
1.  Strażakowi, który pełni służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, na okres sprawowania funkcji kierowniczych określonych w statucie uczelni przyznaje się dodatek funkcyjny.
2.  Wysokość dodatku funkcyjnego oblicza się kwotowo, w zależności od rodzaju pełnionej funkcji kierowniczej, o której mowa w ust. 1, jako iloczyn wartości od 0,01 do 0,8 i przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy, o którym mowa w art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej "przeciętnym uposażeniem funkcjonariuszy".
§  8. 
1.  Dodatkiem uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby jest dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.
2.  Warunkiem przyznania dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych jest wykonywanie czynności i prac określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 7.
3.  Strażakowi przysługuje za czas służby wykonywanej w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych dodatek w wysokości:
1) przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 5%,
2) przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 10%,
3) przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 15%,
4) przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 20%

- godzinowej stawki przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy.

4.  Czas służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w poszczególnych stopniach szkodliwości lub uciążliwości liczy się w godzinach, przy czym czas powyżej 30 minut zaokrągla się do pełnej godziny.
5.  Godzinową stawkę przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy ustala się w wysokości 1/170 przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy wynikającego z wielokrotności kwoty bazowej pomniejszonego o 1/12 równowartości nagrody rocznej.
6.  Za czas pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przyjmuje się w szczególności czas trwania akcji ratowniczej, począwszy od wyjazdu z obiektu przeznaczonego dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, aż do zakończenia działań ratowniczych na terenie akcji.
7.  Wykaz czynności i prac oraz stopnie ich szkodliwości, które uzasadniają przyznanie dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Dodatki do uposażenia, z wyjątkiem dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, są ustalane w stawkach miesięcznych.
2.  Prawo do ustalonych wysokości dodatków, o których mowa w ust. 1, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, na który zostały przyznane, lub gdy ustały warunki uzasadniające ich przyznanie.
3.  Dodatki do uposażenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 2, 2a i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, przyznaje strażakowi i oblicza przełożony uprawniony do mianowania lub powołania.
§  10.  Przepisy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w § 7, mają zastosowanie od dnia 1 października 2018 r.
§  11.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 313 i 820 oraz z 2019 r. poz. 232).
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp. Grupa uposażenia zasadniczego Mnożnik kwoty bazowej
1 2 3
1 20 5,588
2 19 4,897
3 18 3,587
4 17 3,192
5 16 2,811
6 15 2,509
7 14 2,311
8 13 2,198
9 12 2,144
10 11 2,074
11 10 2,020
12 9 1,961
13 8 1,950
14 7 1,926
15 6 1,906
16 5 1,896
17 4 1,876
18 3 1,813
19 2 1,749
20 1 1,577
ZAŁĄCZNIK Nr  2
TABELA NR 1

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
1 2 3
1 Komendant Główny PSP 20
2 Zastępca Komendanta Głównego PSP 19
3 Dyrektor biura 17
4 Doradca Komendanta 16
5 Główny księgowy 16
6 Zastępca dyrektora biura 16
7 Główny specjalista 15
8 Naczelnik wydziału 15
9 Specjalista dziedzinowy 15
10 Radca prawny 15
11 Kapelan krajowy 14
12 Dyżurny operacyjny kraju 13
13 Kierownik sekcji 13
14 Zastępca naczelnika wydziału 13
15 Starszy specjalista 12
16 Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju 12
17 Pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju 10
18 Specjalista 10
19 Starszy inspektor sztabowy 9
20 Starszy inspektor 8
21 Inspektor 7
22 Starszy operator sprzętu 7
23 Starszy technik sztabowy 7
24 Starszy ratownik-kierowca 5
25 Starszy technik 5
26 Ratownik-kierowca 4
27 Technik 4
28 Młodszy ratownik-kierowca 2
29 Młodszy technik 2
30 Stażysta 1

Użyty w tabeli skrót PSP oznacza Państwową Straż Pożarną.

TABELA NR 2

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA, DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
1 2 3
1 Komendant wojewódzki PSP 18
2 Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP 17
3 Główny księgowy 14
4 Naczelnik wydziału 14
5 Główny specjalista 13
6 Specjalista dziedzinowy 13
7 Radca prawny 13
8 Zastępca naczelnika wydziału (w KW I kat.) 13
9 Kierownik sekcji 12
10 Zastępca naczelnika wydziału (w KW II kat.) 12
11 Dyżurny operacyjny (w KW I kat.) 11
12 Oficer operacyjny 11
13 Starszy specjalista 11
14 Dyżurny operacyjny (w KW II kat.) 10
15 Kapelan wojewódzki 10
16 Specjalista 9
17 Starszy inspektor sztabowy 9
18 Zastępca dyżurnego operacyjnego 9
19 Młodszy specjalista 8
20 Pomocnik dyżurnego operacyjnego 7
21 Starszy inspektor 7
22 Starszy technik sztabowy 7
23 Inspektor 6
24 Starszy ratownik-kierowca 4
25 Starszy technik 4
26 Ratownik-kierowca 3
27 Technik 3
28 Młodszy ratownik-kierowca 2
29 Młodszy technik 2
30 Stażysta 1

Użyte w tabeli skróty oraz skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i zastosowane indeksy oznaczają:

PSP - Państwową Straż Pożarną,

KWI kat. - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii,

KWII kat. - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii.

TABELA NR 3

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
1 2 3
1 Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP I kat.) 17
2 Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP II kat.) 16
3 Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP I kat.) 16
4 Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP III, IV i V kat.) 15
5 Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP II kat.) 15
6 Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP III, IV i V kat.) 14
7 Dowódca jednostki ratowniczo -gaśniczej 13
8 Główny księgowy (w KP I kat.) 13
9 Naczelnik wydziału (w KP I kat.) 13
10 Naczelnik wydziału właściwy do spraw operacyjnych (w KP II kat.) 13
11 Główny księgowy (w KP II kat.) 12
12 Naczelnik wydziału (w KP II kat.) 12
13 Naczelnik wydziału właściwy do spraw operacyjnych (w KP III, IV i V kat.) 12
14 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 12
15 Zastępca naczelnika wydziału (w KP I kat.) 12
16 Starszy specjalista właściwy ds. ochrony danych (w KP I kat.) 12
17 Główny księgowy (w KP III, IV i V kat.) 11
18 Naczelnik wydziału (w KP III, IV i V kat.) 11
19 Zastępca naczelnika wydziału (w KP II kat.) 11
20 Kierownik sekcji (w KP I i II kat.) 11
21 Dowódca zmiany 10
22 Dyżurny operacyjny (w KP I i II kat.) 10
23 Kierownik sekcji (w KP III, IV i V kat.) 10
24 Oficer operacyjny (w KP I i II kat.) 10
25 Starszy specjalista 10
26 Zastępca naczelnika wydziału (w KP III, IV i V kat.) 10
27 Dyżurny operacyjny (w KP III, IV i V kat.) 9
28 Specjalista 9
29 Starszy dyżurny stanowiska kierowania 9
30 Starszy inspektor sztabowy 9
31 Starszy ratownik specjalista 9
32 Zastępca dowódcy zmiany 9
33 Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KP I i II kat.) 9
34 Dowódca sekcji 8
35 Młodszy specjalista 8
36 Absolwent-oficer 7
37 Dowódca zastępu 7
38 Ratownik specjalista 7
39 Starszy inspektor 7
40 Starszy operator sprzętu 7
41 Starszy technik sztabowy 7
42 Dyżurny stanowiska kierowania 6
43 Inspektor 6
44 Operator sprzętu 6
45 Specjalista dziedzinowy 6
46 Młodszy inspektor 5
47 Młodszy operator sprzętu 5
48 Młodszy ratownik specjalista 5
49 Absolwent-aspirant 4
50 Starszy ratownik 4
51 Starszy ratownik-kierowca 4
52 Starszy technik 4
53 Starszy ratownik medyczny służby 4
54 Ratownik 3
55 Ratownik-kierowca 3
56 Ratownik medyczny służby 3
57 Technik 3
58 Młodszy ratownik 2
59 Młodszy ratownik-kierowca 2
60 Młodszy technik 2
61 Stażysta 1

Użyte w tabeli skróty oraz skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i zastosowane indeksy oznaczają:

PSP - Państwową Straż Pożarną,

KP I kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii,

KP II kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii,

KP III kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej trzeciej kategorii,

KP IV kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej czwartej kategorii,

KP V kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej piątej kategorii.

TABELA NR 4

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
1 2 3
1 Komendant 19
2 Zastępca Komendanta 18
3 Kanclerz 17
4 Profesor 16
5 Dyrektor 15
6 Profesor uczelni 15
7 Dowódca pododdziałów szkolnych 14
8 Kierownik działu 14
9 Adiunkt 13
10 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 13
11 Główny specjalista 13
12 Dowódca kompanii szkolnej 12
13 Oficer dyżurny 12
14 Starszy wykładowca 12
15 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 12
16 Specjalista dziedzinowy 12
17 Wykładowca 11
18 Zastępca dowódcy kompanii szkolnej 11
19 Asystent 10
20 Dowódca zmiany 10
21 Kierownik referatu 10
22 Starszy ratownik specjalista 10
23 Starszy specjalista 10
24 Lektor 9
25 Specjalista 9
26 Starszy instruktor 9
27 Zastępca dowódcy zmiany 9
28 Dowódca sekcji 8
29 Instruktor 8
30 Młodszy specjalista 8
31 Starszy inspektor sztabowy 8
32 Absolwent-oficer 7
33 Dowódca zastępu 7
34 Ratownik specjalista 7
35 Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania 7
36 Starszy inspektor 7
37 Starszy operator sprzętu 7
38 Inspektor 6
39 Operator sprzętu 6
40 Młodszy inspektor 5
41 Młodszy instruktor 5
42 Młodszy operator sprzętu 5
43 Młodszy ratownik specjalista 5
44 Absolwent-aspirant 4
45 Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania 4
46 Starszy ratownik 4
47 Starszy ratownik medyczny służby 4
48 Starszy ratownik-kierowca 4
49 Starszy technik 4
50 Ratownik 3
51 Ratownik medyczny służby 3
52 Ratownik-kierowca 3
53 Technik 3
54 Młodszy ratownik 2
55 Młodszy ratownik-kierowca 2
56 Młodszy technik 2
57 Stażysta 1

TABELA NR 5

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH W POZOSTAŁYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, INSTYTUTACH BADAWCZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA ORAZ OŚRODKACH SZKOLENIA KOMEND WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
Jednostka organizacyjna PSP
IB CMP CS SA SP OSz
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dyrektor 18 16
2 Komendant 17 17 17
3 Zastępca dyrektora 16
4 Zastępca komendanta 16 16 16
5 Kierownik zakładu 14
6 Naczelnik wydziału właściwy do spraw kształcenia 14 14 14
7 Naczelnik ośrodka szkolenia 14
8 Główny księgowy 13 13 13
9 Główny specjalista 13 13 13
10 Naczelnik wydziału 13 13 13 13
11 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 13 13 13
12 Adiunkt 12
13 Dowódca kompanii szkolnej 12 12
14 Kierownik laboratorium 12
15 Kierownik sekcji 12 12 12 12
16 Kierownik zespołu przedmiotowego 12 12
17 Oficer dyżurny 12 12
18 Starszy wykładowca 12 12 12 12
19 Specjalista dziedzinowy 12 12 12 12
20 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 12 12 12
21 Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia 12
22 Zastępca naczelnika wydziału 12 12 12
23 Wykładowca 11 11 11 11
24 Zastępca dowódcy kompanii szkolnej 11 11
25 Dowódca zmiany 10 10 10
26 Starszy specjalista 10 10 10 10
27 Specjalista 9 9 9 9
28 Starszy instruktor 9 9 9 9
29 Starszy ratownik specjalista 9 9 9
30 Zastępca dowódcy zmiany 9 9 9
31 Dowódca sekcji 8 8 8
32 Instruktor 8 8 8 8
33 Młodszy specjalista 8 8 8 8
34 Młodszy wykładowca 8 8 8 8
35 Starszy inspektor sztabowy 8 8 8
36 Absolwent-oficer 7 7 7
37 Dowódca zastępu 7 7 7
38 Ratownik specjalista 7 7 7
39 Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania 7 7 7
40 Starszy inspektor 7 7 7 7
41 Starszy operator sprzętu 7 7 7
42 Starszy technik sztabowy 7 7 7 7
43 Inspektor 6 6 6
44 Operator sprzętu 6 6 6
45 Młodszy inspektor 5 5 5
46 Młodszy instruktor 5 5 5 5
47 Młodszy ratownik specjalista 5 5 5
48 Absolwent-aspirant 4 4 4
49 Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania 4 4 4
50 Starszy ratownik 4 4 4
51 Starszy ratownik-kierowca 4 4 4
52 Starszy ratownik medyczny służby 4 4 4
53 Starszy technik 4 4 4 4 4 4
54 Ratownik 3 3 3
55 Ratownik-kierowca 3 3 3 3
56 Ratownik medyczny służby 3 3 3
57 Technik 3 3 3 3 3
58 Młodszy ratownik 2 2 2
59 Młodszy ratownik-kierowca 2 2 2
60 Młodszy technik 2 2 2 2
61 Stażysta 1 1 1 1

Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oznaczają:

IB - Instytut Badawczy Państwowej Straży Pożarnej,

CMP - Centralne Muzeum Pożarnictwa,

CS - Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej,

SA - Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,

SP - Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej,

OSz - Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

TABELA NR 6

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

6.1. 

Inspektorat i delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Lp. Stanowisko i szczebel organizacyjny Grupa uposażenia zasadniczego
I. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
1 Główny specjalista 15
2 Starszy specjalista 13
3 Specjalista 11
4 Młodszy specjalista 9
II. Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
1 Główny specjalista 13
2 Starszy specjalista 11
3 Specjalista 10
4 Młodszy specjalista 8
6.2. 

Wojskowe straże pożarne

Lp. Stanowisko Grupa uposażenia zasadniczego
1 Dowódca wojskowej straży pożarnej 10
2 Dowódca zastępu 7
3 Starszy ratownik-kierowca 4
4 Ratownik 3
5 Ratownik-kierowca 3
6 Technik 3
7 Młodszy ratownik 2
8 Młodszy ratownik-kierowca 2
ZAŁĄCZNIK Nr  3

STAWKI DODATKU ZA STOPIEŃ

Lp. Stopień Kwota dodatku miesięcznego w złotych
1 2 3
1 Generał brygadier 1 772
2 Nadbrygadier 1 622
3 Starszy brygadier 1 472
4 Brygadier 1 452
5 Młodszy brygadier 1 432
6 Starszy kapitan 1 412
7 Kapitan 1 392
8 Młodszy kapitan 1 372
9 Aspirant sztabowy 1 317
10 Starszy aspirant 1 297
11 Aspirant 1 277
12 Młodszy aspirant 1 257
13 Starszy ogniomistrz 1 202
14 Ogniomistrz 1 182
15 Młodszy ogniomistrz 1 162
16 Starszy sekcyjny 1 142
17 Sekcyjny 1 122
18 Starszy strażak 1 082
19 Strażak 1 072
ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ CZYNNOŚCI I PRAC ORAZ STOPNIE ICH SZKODLIWOŚCI, UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE DODATKU ZA SŁUŻBĘ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH

1. Do pierwszego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:
1) w pomieszczeniach, w których jest konieczne stałe stosowanie sztucznego oświetlenia;
2) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone;
3) na przestrzeniach otwartych lub w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C;
4) w warunkach narażenia na działanie dymów pożarowych lub substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie;
5) w warunkach narażenia na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej;
6) w warunkach narażenia na wibrację ogólną;
7) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza 80%, w błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą.
2. Do drugiego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:
1) w warunkach narażenia na hałas;
2) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2000 kcal dla mężczyzn i 1200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała;
3) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej;
4) w warunkach narażenia na działanie dymów pożarowych lub substancji toksycznych kumulujących się w organizmie;
5) przy usuwaniu i wywozie nieczystości;
6) w warunkach narażenia na wibrację miejscową;
7) w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i półzagłębionych obwałowanych w warunkach niewłaściwej wentylacji i sztucznego oświetlenia.
3. Do trzeciego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:
1) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
2) przy zabezpieczaniu, w związku z działaniem ratowniczym, gazów, paliw i materiałów wybuchowych;
3) przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 230 V;
4) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia.
4. Do czwartego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:
1) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp., których wykonywanie wymaga specjalnego zezwolenia i zabezpieczenia;
2) pod ziemią i wodą;
3) w kontakcie z materiałami zakaźnymi, chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami oraz zwłokami;
4) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy;
5) w warunkach narażenia na działanie benzydyny, alfa- i beta-naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym do tych substancji działaniu;
6) bezpośrednio przy usuwaniu awarii radiacyjnych i ich skutków.
5. Prace, określone w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach lub inne obowiązujące normy higieniczno-sanitarne.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.588) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 kwietnia 2020 r., zob. § 2 rozporządzenia zmieniającego.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020