Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Dz.U.20.269
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 5 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
Na podstawie art. 71c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 380) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Klasy dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzone w szkołach ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych, zwanych dalej "podmiotami", zapewniają uczniom kształcenie oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, organizowane w czasie uzgodnionym z kierownikiem podmiotu lub ordynatorem oddziału szpitalnego.";

3) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uczniowi organizuje się kształcenie oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w klasie, o której mowa w § 1, odpowiednio do wskazań lekarza prowadzącego leczenie.",

b) w ust. 2 wyrazy "odpowiednio dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły, zorganizowanych" zastępuje się wyrazami "dyrektor szkoły ponadpodstawowej specjalnej, w której są prowadzone klasy, o których mowa w § 1, zorganizowanej",
c) w ust. 3 wyrazy "Dyrektor odpowiednio przedszkola lub szkoły, zorganizowanych" zastępuje się wyrazami "Dyrektor szkoły ponadpodstawowej specjalnej, w której są prowadzone klasy, o których mowa w § 1, zorganizowanej";
4) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Liczba uczniów w oddziale klasy, o której mowa w § 1, jest ustalana przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej specjalnej, w której jest prowadzona ta klasa, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, i uwzględnia szczególne potrzeby psychofizyczne uczniów wynikające z ich stanu zdrowia.";

5) w § 4:
a) uchyla się ust. 1 i 2,
b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Przyjęty do podmiotu uczeń klasy dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum może realizować w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, w którym jest prowadzona klasa dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zorganizowanym w tym podmiocie, programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

4. Uczeń realizujący kształcenie, o którym mowa w ust. 3, po powrocie do klasy dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, uzupełnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego oraz zajęcia prowadzone w ramach praktycznej nauki zawodu, określone dla tej klasy, w sposób ustalony przez dyrektora tego technikum.";

6) w § 5 w ust. 1 wyrazy "przedszkolach i szkołach, zorganizowanych w podmiotach," zastępuje się wyrazami "klasach, o których mowa w § 1,";
7) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. Do organizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w klasach, o których mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1654 oraz z 2019 r. poz. 1609).";

8) uchyla się § 6-12.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.269

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.
Data aktu: 05/02/2020
Data ogłoszenia: 19/02/2020
Data wejścia w życie: 05/03/2020