Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dz.U.2020.2155
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875 i 2112) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285 i 1640 oraz z 2020 r. poz. 456, 1641 i 1785) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. c, dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia, w miejscu udzielania świadczeń.";

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, stacjonarnych leczenia uzależnień, stacjonarnych w izbie przyjęć, dziennych psychiatrycznych, dziennych leczenia uzależnień są obowiązani w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. zapewnić:

1) całodobową opiekę pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. c, dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży;

2) personel pielęgniarski, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1-16 i 18 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. 1-11 i 14;

3) równoważnik etatów pielęgniarek o odpowiednich kwalifikacjach w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

4) personel pielęgniarski wraz z równoważnikiem etatów pielęgniarek o odpowiednich kwalifikacjach w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.";

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli "Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych oraz warunki ich realizacji" w:
a) lp. 1 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

b) lp. 2 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

c) lp. 3 w kolumnie 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

d) lp. 4 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

e) lp. 5 w kolumnie 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

f) lp. 6 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

g) lp. 7 w kolumnie 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pielęgniarki.",

h) lp. 8 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

i) lp. 9 w kolumnie 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki;",

j) lp. 10 w kolumnie 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki;",

k) lp. 11 w kolumnie 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki;",

l) lp. 12 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

m) lp. 13 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

n) lp. 14 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

o) lp. 15 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

p) lp. 16 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pielęgniarki.",

q) lp. 18 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pielęgniarka - zapewnienie wyodrębnienia opieki pielęgniarskiej na czas wykonywania danej procedury.";

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli "Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki ich realizacji" w:
a) lp. 1 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pielęgniarki.",

b) lp. 2 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pielęgniarki.",

c) lp. 3 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

d) lp. 4 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

e) lp. 5 kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek*;

2) specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 13 łóżek*;

3) specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*;

4) specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, lub instruktor terapii uzależnień, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 30 łóżek*;

5) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek*;

6) pielęgniarki.

2. Pozostałe warunki:

zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.",

f) lp. 6 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

g) lp. 7 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

h) lp. 8 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

i) lp. 9 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

j) lp. 10 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

k) lp. 11 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

l) lp. 14 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2155

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Data aktu: 02/12/2020
Data ogłoszenia: 03/12/2020
Data wejścia w życie: 04/12/2020