Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Dz.U.2020.2131
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
Na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 po wyrazach "specjalistyczne badania konsultacyjne" dodaje się przecinek oraz wyrazy "w zależności od wskazań, w szczególności: otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne, ";
2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Do badań profilaktycznych oraz postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.
2.  Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1 zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WSKAZÓWKI METODYCZNE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW

Lp. Czynnik niebezpieczny, szkodliwy lub uciążliwy Zakres badań profilaktycznych Częstotliwość badań profilaktycznych
I Czynniki fizyczne
1 Hałas Badanie lekarskie, badanie otoskopowe i akumetryczne; audiometria tonalna (badanie przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości 0,5-8 kHz) obligatoryjna przy hałasie o poziomie LExsh ≥ 80 dB Co 1 rok przez pierwsze 3 lata narażenia, następne co 3 lata
2 Hałas ultradźwiękowy Badanie lekarskie, badanie otoskopowe, audiometria tonalna (badanie przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości 0,5-8 kHz) Co 3 lata
3 Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne (drgania miejscowe) Badanie lekarskie ze szczególnym uwzględnieniem układów: naczyniowego, nerwowego i kostnego; próba oziębiania z termometrią skórną i próbą uciskową Pierwsze badanie okresowe po 1 roku, następne co 3 lata
4 Drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgania ogólne) Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na dolny odcinek kręgosłupa Co 4 lata
5 Promieniowanie jonizujące Badanie lekarskie, morfologia krwi z rozmazem, retikulocyty; w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia, ocena dna oka, ocena przezierności soczewek Pracownicy zakwalifikowani do kategorii A - co 1 rok, do kategorii В - co 3 lata
6 Pola elektromagnetyczne Badanie lekarskie, morfologia krwi, EKG Do 45. r.ż. co 4 lata, powyżej 45. r.ż. co 2 lata
7 Sztuczne promieniowanie optyczne (długość fali od 100 nm do 1 mm):
a) nadfioletowe (UV) Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę; w badaniu narządu wzroku - szczególne zwrócenie uwagi na stan spojówek i rogówek oczu, ostrość widzenia i przezierność soczewek Co 3 lata, u osób powyżej 50. r.ż. narażonych na UV powyżej 10 lat co 2 lata
b) podczerwone (IR) Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę; w badaniu narządu wzroku - szczególne zwrócenie uwagi na stan spojówek, rogówek oczu i dna oka oraz przezierność soczewek Co 3 lata, u osób powyżej 50. r.ż. narażonych na IR powyżej 10 lat co 2 lata
c) laserowe Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę; w badaniu narządu wzroku - szczególne zwrócenie uwagi na stan spojówek, rogówek oczu i dna oka, ostrość widzenia, pole widzenia i przezierność soczewek Co 3 lata
d) widzialne (światło) Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę; w badaniu narządu wzroku - szczególne zwrócenie uwagi na ostrość widzenia Co 3 lata
8 Mikroklimat gorący Badanie lekarskie, EKG, spirometria, oznaczenie stężenia glukozy i kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu Do 45. r.ż. co 3 lata, po 45. r.ż. co 2 lata
9 Mikroklimat zimny Badanie lekarskie, EKG, spirometria, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia glukozy i kreatyniny we krwi Do 45. r.ż. co 3 lata, po 45. r.ż. co 2 lata;

w przypadku pracy w zakresie temperatur od -25°C do -45°C pierwsze badanie okresowe po 6 miesiącach, następne co 1 rok; w przypadku pracy w temperaturze poniżej -45 °С pierwsze badanie okresowe po 3 miesiącach, kolejne co 6 miesięcy

10 Zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne Badanie lekarskie;

badania lotniczo-lekarskie odbywają się na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970); badania osób wykonujących prace podwodne odbywają się na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 397 i 1337)

Co 3 lata
II Pył przemysłowy
1 Pyły nieorganiczne zawierające krzemionkę krystaliczną Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej Co 2-4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, następne po 4 latach narażenia, kolejne co 2-4 lata; przy stężenich frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej równej lub powyżej wartości NDS - po 2 latach narażenia badania okresowe co 1 rok; u narażonych na ziemię okrzemkową i krzemionkową badania okresowe co 1 rok łącznie z rtg klatki piersiowej
2 Pyły węgla (kamiennego, brunatnego) Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej Co 4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, następne po 8 latach narażenia, a kolejne co 4 lata
3 Pyly grafitu (naturalnego, syntetycznego) Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej Co 4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, następne po 8 latach narażenia, a kolejne co 4 lata
4 Pyly nieorganiczne zawierające włókna azbestu Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej Pierwsze badanie okresowe po 3 latach narażenia, następne co 2 lata; po 10 latach narażenia co rok
5 Pył talku Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej Pierwsze badanie okresowe po 3 latach narażenia, następne co 2 lata; po 15 latach narażenia co rok
6 Pył zawierający metale twarde (np. wolfram, kobalt) Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej Pierwsze badanie okresowe po roku narażenia, następne co 2-4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, a następne co 4 lata
7 Pył zawierający tworzywa sztuczne, w tym sztuczne włókna mineralne Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej Co 4 lata, po 15 latach narażenia co rok
8 Pył organiczny pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki Badanie lekarskie, spirometria Co rok przez pierwsze 3 lata narażenia, następne co 3-4 lata
9 Pył drewna Badanie lekarskie, spirometria, rynoskopia przednia Co rok przez pierwsze 3 lata narażenia, następne co 3-4 lata; od 45. r.ż. i po 15 latach narażenia co 1-2 lata
10 Pył mąki Badanie lekarskie, spirometria, ze zwróceniem uwagi na: drogi oddechowe, skórę i spojówki Co rok przez pierwsze 3 lata, następne co 3 lata
III Czynniki chemiczne
1 Akrylowe związki:
a) akrylonitryl Badanie lekarskie Co 2-4 lata
b) akrylany Badanie lekarskie, spirometria, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu Co 2-4 lata
Aldehydy:
2 a) akrylowy (akrylaldehyd) Badanie lekarskie, spirometria Co 2-4 lata
b) formaldehyd Badanie lekarskie, spirometria Co 2-4 lata
3 Amoniak Badanie lekarskie, spirometria Co 2-4 lata
4 Arsen i jego związki Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, EKG, rtg klatki piersiowej Co 2-4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej należy wykonać po 10 latach narażenia, a następne co 4 lata
- arsenowodór (arsan) Badanie lekarskie, morfologia krwi, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, EKG Co 2-4 lata
5 Azotu tlenki Badanie lekarskie, spirometria Co 2-4 lata
6 Bar i jego związki:
a) rozpuszczalne w wodzie Badanie lekarskie, oznaczenie stężenia potasu i wapnia, kinazy kreatynowej we krwi, badanie ogólne moczu, EKG Co 2-4 lata
b) nierozpuszczalne w wodzie Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej Co 4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej po 8 latach narażenia, a następne w zależności od wskazań
7 Benzen i jego homologi (ksylen, toluen) Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi i badanie akumetryczne; morfologia krwi z rozmazem; toluen, ksylen - dodatkowo: ALT, AST, GGTP Benzen: pierwsze badanie okresowe po 6 miesiącach narażenia, następne co rok Toluen, ksylen: co 1-2 lata
8 Benzo [a]piren Badanie lekarskie, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, rtg klatki piersiowej Co 1-2 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej należy wykonać po 6 latach narażenia, a następne co 4 lata
9 Brom i jego związki Badanie lekarskie, spirometria Co 2-4 lata
10 Beryl i jego związki Badanie lekarskie, rtg klatki piersiowej, spirometria, ALT, AST, GGTP Co 3-4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej należy wykonać po roku narażenia
11 Chlor, chlorowodór i tlenki chloru Badanie lekarskie, spirometria, rynoskopia przednia Co 2-4 lata
12 Chrom i związki chromu (VI) Badanie lekarskie, rtg klatki piersiowej, spirometria, morfologia krwi, CRP, rynoskopia przednia Pierwsze badanie okresowe po roku narażenia, następne co 2-4 lata; rtg klatki piersiowej po 40. r.ż. lub po 10 latach narażenia co 2 lata
13 Czteroetylek ołowiu (tetraetylek ołowiu) Badanie lekarskie, ALT, AST, GGTP Co rok
14 Dwumetyloformamid (N, N-dimetyloformamid) Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, stężenie bilirubiny, kreatyniny we krwi Co 2-4 lata
15 Epichlorohydryna (1 -chloro-2,3 -epoksypropan) Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, stężenie kreatyniny we krwi, spirometria, rtg klatki piersiowej Co 2-4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej należy wykonać po 6 latach narażenia, a następne co 4 lata
16 Fenol lub jego homologi (krezol, kreozot) oraz ich chlorowcopochodne lub nitropochodne Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, stężenie kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu Co 2-4 lata
17 Fluor i fluorki Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na układ ruchu i oddechowy, spirometria, rtg kości jednego przedramienia i kości miednicy, po 10 latach narażenia rtg kręgosłupa lędźwiowego Co 2-4 lata; w badaniach okresowych rtg kości jednego przedramienia i miednicy należy wykonywać co 6 lat
18 Fosfor biały, żółty (tertrafosfor) Badanie lekarskie, spirometria, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, oznaczanie stężenia wapnia i fosforu we krwi, CRP Co 1-2 lata
19 Fosforu związki chlorowe (np. trichlorek fosforu) Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej Co 2-4 lata
20 Ftalowy bezwodnik Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej Pierwsze badanie okresowe po 6 miesiącach narażenia, następne co 2-4 lata; rtg klatki piersiowej tylko przy badaniu wstępnym oraz gdy wywiad lub badanie przedmiotowe wskazują na zmiany w dolnych drogach oddechowych
21 Furfurol (2-furaldehyd) Badanie lekarskie Co 2-4 lata
22 Glinu tlenek (tritlenek glinu) Badanie lekarskie ze szczególną oceną układu nerwowego, spirometria, rtg klatki piersiowej Co 2-4 lata; rtg klatki piersiowej co 4 lata
23 Glikole:
a) etylenowy, dietylenowy, butano- 1,4-diol, glicerol Badanie lekarskie, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi Co 2-4 lata
b) nitrowe pochodne glikoli lub gliceryny - nitrogliceryna (triazotan (V) glicerolu), nitroglikol (diazotan (V) glikolu etylenowego) Badanie lekarskie, EKG, morfologia krwi Pierwsze badanie okresowe

po 6-12 miesiącach, następne co 1-2 lata

24 Izocyjanianowe związki Badanie lekarskie, morfologia krwi, CRP, spirometria, rtg klatki piersiowej Pierwsze badanie okresowe po 6-12 miesiącach narażenia, następne co 1-2 lata; rtg klatki piersiowej tylko przy badaniu wstępnym oraz gdy wywiad lub badanie przedmiotowe wskazują na zmiany w dolnych drogach oddechowych
25 Kadm i jego związki Badanie lekarskie, rtg klatki piersiowej, rtg kości miednicy i podudzia, spirometria, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, CRP Co 3-4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej po 10 latach narażenia, następne co 3 lata, rtg kości miednicy i podudzia po 10 latach narażenia, następne co 5 lat
26 Ketony:
a) aceton Badanie lekarskie, ALT, AST, GGTP, spirometria Co 2-4 lata
b) metyloetyloketon (butan-2-ol, MEK), metyloizobutyloketon (4-metylopentan-2-on, МШЦ) Badanie lekarskie ze szczególną oceną obwodowego układu nerwowego Co 2-4 lata
c) diaceton, tlenek mezytylu (4-metylopent-3-en-2-on) Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu Co 2-4 lata
d) keton butylowo-etylowy (heptan-3-on, EBK) Badanie lekarskie Co 2-4 lata
e) keton dipropylowy (heptan-4-on, DPK) Badanie lekarskie Co 2-4 lata
27 Kobalt Badanie lekarskie, EKG, spirometria, rtg klatki piersiowej Co 2-4 lata; rtg klatki piersiowej co 4 lata
28 Mangan i jego związki Badanie lekarskie, spirometria, badanie ogólne moczu, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP Co 2-4 lata
29 Nafta i jej produkty:
a) benzyna ekstrakcyjna, nafta Badanie lekarskie, morfologia krwi z rozmazem Co 2-4 lata
b) mieszaniny zawierające wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. pak, smoła, asfalty Badanie lekarskie, morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu, rtg klatki piersiowej Co 1-2 lata
30 Naftalen і pochodne (naftol, dekalina

(bicyklo [4.4.0] dekan), tetralina (1,2,3,4-tetrahydronaftalen))

Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu Co 2-4 lata
31 Nikiel i jego związki Badanie lekarskie, przy narażeniu wziewnym rynoskopia przednia, spirometria, rtg klatki piersiowej Co 2 lata, rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, u osób po 40. r.ż. i w przypadku narażenia powyżej 10 lat co 2 lata
32 Ołów i jego związki Badanie lekarskie, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, ołowiu we krwi oraz co najmniej jednego z następujących metabolitów: cynkoprotoporfiryny w erytrocytach lub kwasu deltaaminolewulinowego w moczu U pracowników rozpoczynających pracę w narażeniu na ołów morfologia krwi i oznaczanie stężenia ołowiu we krwi oraz cynkoprotoporfiryny w erytrocytach lub kwasu deltaaminolewulinowego w moczu co 3 miesiące w pierwszym roku narażenia; następnie u pracowników, u których stężenie ołowiu we krwi utrzymuje się w granicach 300-500 µg/1 (1,45-2,42 µmol/1) u mężczyzn i 200-300 µg/1 (0,97-1,45 µmol/1) u kobiet - co 6 miesięcy; u pracowników, u których stężenie ołowiu we krwi utrzymuje się poniżej 300 µg/1 (1,45 µmol/1) u mężczyzn i poniżej 200 µg/1 (0,97 µmol/1) u kobiet - co 12 miesięcy; pozostałe badania wykonuje się co 12 miesięcy
33 Pestycydy:
1. Hamujące aktywność cholinesterazy:
a) związki fosforoorganiczne, np. paration, malation, mefosfolan, sulfotep, dimetoat Badanie lekarskie, ocena aktywności cholinesterazy krwinkowej Co rok
b) karbaminiany,

np. aldikarb, karbaryl

Badanie lekarskie, ocena aktywności cholinesterazy krwinkowej; w zależności od wskazań: konsultacja neurologiczna Co rok
2. Węglowodory chlorowane:
a) związki dichlorodifenyloetanu, np. metoksychlor, metiochlor,

b) chlorowane cyklodieny, np. aldrin, dieldrin,

c) związki chlorowane benzenu, np. lindan, cykloheksanon

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP; u narażonych na chlorowane związki benzenu - dodatkowo morfologia krwi Co rok
3. Związki kwasu dichlorofenoksyoctowego, np. dichlorprop, mekoprop Badanie lekarskie ze szczególną oceną układu nerwowego, AST, ALT, oznaczenie stężenia glukozy, kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu Co rok
4. Pestycydy ditiokarbaminianowe, np. maneb, zineb, etylenotiomocznik (ETU)

i propylenotiomocznik (PTU),

np. chloroksuron, linuron

Badanie lekarskie, EKG, TSH, AST, ALT, GGTP Co rok; w badaniu wstępnym badania czynności tarczycy w zależności od wskazań
5. Związki dipirydylowe, np. parakwat, dikwat Badanie lekarskie, spirometria Co rok
6. Dinitroalkilofenole, np. dinoseb, dinokap Badanie lekarskie, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego; morfologia krwi, oznaczenie stężenia glukozy, kreatyniny we krwi, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia methemoglobiny we krwi Co rok; w badaniu wstępnym bez stężenia methemoglobiny we krwi
7. Pyretroidy, np. aletryna, cypermetryna, dekametryna, permetryna Badanie lekarskie, spirometria Co 3 lata
34 Pirydyna Badanie lekarskie, ALT, AST, GGTP Co 4 lata
35 Rtęć:
a) metaliczna i jej związki nieorganiczne Badanie lekarskie, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, ze wskazań stężenie rtęci w moczu Co 1-2 lata
b) związki organiczne Badanie lekarskie, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, ALT, AST, GGTP; w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego; ze wskazań oznaczenie rtęci we krwi Co rok
36 Siarkowodór (sulfan) Badanie lekarskie, spirometria Co 2-4 lata
37 Siarki tlenki Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej Co 2-4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, a następnie w zależności od wskazań
38 Terpentyna Badanie lekarskie, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, spirometria Co 2-3 lata
39 Wanad i jego związki Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej Co 2-4 lata; rtg klatki piersiowej po 6 latach pracy, a następnie co 4 lata
40 Węgla disiarczek Badanie lekarskie, ocena ostrości widzenia, w badaniu narządu wzroku - ocena zdolności rozpoznawania barw i orientacyjna ocena pola widzenia; oznaczenie stężenia glukozy, lipidogram, AST, ALT, GGTP, EKG Co 2-3 lata; wskazane pierwsze badanie psychologiczne i psychiatryczne po 5 latach narażenia
41 Tlenek węgla (II) Badanie lekarskie, morfologia krwi, EKG Co 2-4 lata
42 Tlenek węgla (IV) Badanie lekarskie, EKG Co 2-4 lata
43 1. Węglowodorów alifatycznych związki aminowe, nitrowe i chlorowcopochodne:
a) związki aminowe (metyloamina, dimetyloamina, dietylenoamina) i diaminowe (etylenodiamina, tetrametylenodi amina) Badanie lekarskie, spirometria Co 2-4 lata
b) związki nitrowe

(nitrometan, nitroetan, nitropropan)

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP Co 2-4 lata
c) chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych lub alicyklicznych Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP Co 2-4 lata
2. Chlorek metylu (chlorometan) Badanie lekarskie ze szczególną oceną obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, AST, ALT, GGTP Co 2-4 lata
3. Bromek metylu (bromometan) Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP Co 2-4 lata
4. Chlorek metylenu (dichlorometan) Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi Co 2-4 lata
5. Chloroform (trichlorometan) Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi Co 2-4 lata
6. Dichloroetan, trichloroetan Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP Co 2-4 lata
7. Czterochlorek węgla (1,1,2,2-tetrachlorometan, TETRA) Badanie lekarskie, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu Co 2-4 lata
8. Dibromek etylenu, trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (PER) Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, EKG Co 2-4 lata
44 Węglowodorów aromatycznych związki nitrowe, aminowe i ich chlorowcopochodne:
a) związki nitrowe, np. nitrobenzen, dinitrobenzen, dinitrotoluen, trinitrotoluén Badanie lekarskie, morfologia krwi, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, AST, ALT, GGTP Co 6-12 miesięcy
b) związki aminowe, np. anilina, benzydyna, betanaftyloamina (2-naftyloamina) Badanie lekarskie, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, AST, ALT, GGTP Pierwsze badanie po 3-6 miesiącach narażenia, następne co 6-12 miesięcy
c) chlorowcopochodne:

- pochodne benzenu (chlorobenzen, dichlorobenzen, heksachlorobenzen)

Badanie lekarskie ze szczególną oceną obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP Co 2-4 lata
- pochodne bifenyli (bifenyl) Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia cholesterolu i trój glicerydów we krwi Co 2-4 lata
- pochodne naftalenu Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów, bilirubiny, kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu Co 2-4 lata
45 Winylobenzen (styren) Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, spirometria Co 2-4 lata
46 Winylu chlorek (chloroetan) Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, fosfataza alkaliczna, morfologia krwi, próba oziębiania rąk, US G wątroby Co 12-24 miesiące; USG wątroby po 10 latach narażenia, a następnie w zależności od wskazań; w przypadku dodatniej próby oziębiania w badaniu okresowym - rtg rąk
47 Żywice epoksydowe Badanie lekarskie, spirometria Co 2-4 lata
48 Mieszaniny rozpuszczalników organicznych (jeżeli są zawarte wymienione powyżej rozpuszczalniki, obowiązuje zakres przypisany do danego związku) Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP Co 2-4 lata
49 Cytostatyki Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu;

w przypadku narażenia na niżej wymienione leki należy poszerzyć badania okresowe o następujące badania:

a) leki alkilujące - szczególne zwrócenie uwagi na pole widzenia,

b) winkrystyna, winblastyna, cisplatyna, prokarbazyna - szczególne zwrócenie uwagi na czucie powierzchniowe i głębokie,

c) fluorouracyl - EKG,

d) bleomycyna, busulfan, chlorambucyl, cyklofosfamid, metotreksat, melfalan - rtg klatki piersiowej

Co 2-4 lata; rtg klatki piersiowej po 6 latach pracy, a następnie co 2-4 lata
IV Czynniki biologiczne
1 Wirus zapalenia wątroby - typ В (HBV) Badanie lekarskie z wywiadem ukierunkowanym na szczepienie ochronne, ALT, AST, przeciwciała anty-HBc total;

po przypadkowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny badania serologiczne zależne od aktualnych wytycznych postępowania poekspozycyjnego

Co 2-4 lata, przeciwciała anty-HBc total w badaniu wstępnym, a następnie badania serologiczne w zależności od wskazań
2 Wirus zapalenia wątroby - typ C (HCV) Badanie lekarskie, ALT, AST, przeciwciała anty-HCV; po przypadkowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny badania serologiczne zależne od aktualnych wytycznych postępowania poekspozycyjnego Co 2-4 lata, przeciwciała anty-HCV w badaniu wstępnym, a następnie w zależności od wskazań
3 Ludzki wirus niedoboru odporności nabytej (HIV) Badanie lekarskie, przeciwciała anty-HIV;

po przypadkowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny badania serologiczne zależne od aktualnych wytycznych postępowania poekspozycyjnego

Co 2-4 lata, przeciwciała anty-HIV w badaniu wstępnym, a następnie w zależności od wskazań
4 Pałeczki Brucella abortus bovis Badanie lekarskie Co 3-5 lat
5 Promieniowce termofilne, grzyby pleśniowe, w tym o działaniu uczulającym Badanie lekarskie, spirometria Co 2-3 lata
6 Prątek gruźlicy Badanie lekarskie, w zależności od wskazań rtg klatki piersiowej lub testy służące wykryciu zakażenia prątkami gruźlicy Co 2-3 lata
7 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (wirus KZM) Badanie lekarskie z wywiadem ukierunkowanym na szczepienie ochronne Co 2-3 lata
8 Borrelia burgdorferi Badanie lekarskie;

w badaniach okresowych - badania serologiczne w kierunku boreliozy w przypadku informacji o ukąszeniu przez kleszcza bądź w przypadku zgłaszania objawów nasuwających podejrzenie boreliozy

Co 2-4 lata
9 Inne czynniki zaliczone do grupy 2, 3 lub 4 zagrożenia według przepisów wydanych na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) Badanie lekarskie w zależności od wskazań i stopnia narażenia: badania laboratoryjne lub serologiczne oraz konsultacje specjalistyczne służące wczesnemu wykryciu zakażenia bądź ocenie zmian w stanie zdrowia spowodowanych zakażeniem;

w przypadku dostępnej szczepionki - w zależności od wskazań badania służące ocenie jej skuteczności

Co 2-4 lata
V Inne czynniki
1 Niekorzystne czynniki psychospołeczne:
a) zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi Badanie lekarskie, lipidogram, EKG Co 2-5 lat
b) zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością Badanie lekarskie, lipidogram, EKG Co 2-5 lat
c) zagrożenia wynikające z narażania życia Badanie lekarskie, lipidogram, EKG Co 2-5 lat
d) zagrożenia wynikające z monotonii pracy Badanie lekarskie, lipidogram, EKG Co 2-5 lat
e) zagrożenia wynikające z organizacji pracy (praca pod presją czasu, nierównomierne obciążenie pracą, inne) Badanie lekarskie, lipidogram, EKG Co 2-5 lat
2 Praca związana z obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń i poruszających się poza drogami publicznymi pojazdów mechanicznych (takich jak wózki widłowe, koparkoładowarki itp.) Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na badanie akumetryczne, ocenę narządu równowagi, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru); w każdym przypadku konieczna ocena funkcji organizmu niezbędnych do bezpiecznego obsługiwania narzędzia, maszyny, urządzenia lub pojazdu mechanicznego Co 3-4 lata, powyżej 50. r.ż. co 2-3 lata
3 Obsługa monitorów ekranowych Badanie lekarskie, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia Co 5 lat
4 Prace wymagające sprawności psychoruchowej Badanie lekarskie;

w zależności od wskazań wykonanie właściwych dla stanowiska testów sprawności psychoruchowej;

w każdym przypadku konieczna ocena funkcji organizmu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy

Co 1-2 lata, powyżej 50. r.ż. co 1 rok
5 Praca na wysokości Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi, badanie akumetryczne, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru); oznaczenie poziomu glukozy we krwi Do 25. r.ż. co 3 lata; od 25. do 50. r.ż. co 2-3 lata, powyżej 50. r.ż. co 1-2 lata
6 Praca zmianowa, w tym praca w porze nocnej Badanie lekarskie Co 3-5 lat
7 Praca fizyczna z wydatkiem energetycznym na pracę powyżej 1500 kcal (8 godzin lub 3 kcal/min) dla mężczyzn i powyżej 1000 kcal (8 godzin lub ponad 2 kcal/min) dla kobiet Badanie lekarskie, EKG Co 5 lat; powyżej 50. r.ż. co 3 lata
8 Praca w wymuszonej pozycji Badanie lekarskie Co 3-5 lat
9 Praca wymagająca ruchów monotypowych kończyn Badanie lekarskie Co 3-5 lat
10 Praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego Badanie lekarskie, ocena wydolności narządu głosu (np. za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej) - w przypadku wyniku wskazującego na zmiany patologiczne w narządzie głosu: konsultacja otolaryngologiczna lub foniatryczna z wykonaniem (w zależności od wskazań) wideolaryngostroboskopii Pierwsze badanie okresowe

po 12 miesiącach; następne co 3-5 lat

11 Praca na stanowiskach związanych z kierowaniem pojazdami, szkoleniem i egzaminowaniem kierowców Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi, badanie akumetryczne, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru), ocena wrażliwości na olśnienie i widzenia zmierzchowego; oznaczenie stężenia glukozy we krwi;

zakres badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych powinien dodatkowo uwzględniać badania i konsultacje wskazane w przepisach dotyczących kierowania pojazdami

Co 30 miesięcy - 5 lat
12 Praca związana z posługiwaniem się bronią palną Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (badanie za pomocą perymetru), ocena widzenia zmierzchowego; zakres badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych powinien dodatkowo uwzględniać badania i konsultacje wskazane w przepisach dotyczących posługiwania się bronią Co 5 lat; po 60. r.ż. co 30 miesięcy
13 Inne prace związane z narażeniem na czynnik niebezpieczny Badanie lekarskie, w każdym przypadku konieczna ocena funkcji organizmu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy Do 25. r.ż. co 3 lata; od 25. r.ż. do 50. r.ż. co 2-3 lata, powyżej 50. r.ż. co 1-2 lata
14 Praca w narażeniu na inny czynnik szkodliwy lub uciążliwy Badanie lekarskie; badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne - w każdym przypadku konieczna ocena stanu narządów i układów organizmu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy W zależności od aktualnej wiedzy medycznej dotyczącej wpływu czynnika na zdrowie (nie rzadziej jednak niż co 5 lat)
15 Prace na stanowiskach, na których nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe Badanie lekarskie Co 5 lat
Słownik:

1) badanie lekarskie - oznacza badanie wykonane przez lekarza uprawnionego do badań, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

2) rtg klatki piersiowej - oznacza zdjęcia pełnowymiarowe, przy czym rtg klatki piersiowej u narażonych na pyły zwłókniające w przypadku zmian wskazujących na rozwój pylicy ocenia się zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Radiogramów Pylic Płuc, wprowadzoną przez Międzynarodową Organizację Pracy;

3) spirometria - badanie obejmujące co najmniej pomiar pojemności życiowej (FVC lub VC), natężonej pierwszosekundowej objętości wydechowej (FEVļ) i jej wskaźnika odsetkowego (FEVļ %VC);

4) zakres badania profilaktycznego - oznacza obligatoryjne wykonanie wskazanych badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych po potwierdzeniu istotnego wpływu czynnika szkodliwego lub uciążliwego na zdrowie po dokonanej ocenie zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika występujących na stanowisku pracy (m.in. na podstawie oceny ryzyka zawodowego).

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2131

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Data aktu: 12/11/2020
Data ogłoszenia: 01/12/2020
Data wejścia w życie: 16/12/2020