Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej.

Dz.U.20.2049
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Funkcję Pełnomocnika pełni sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie:
a) zapewnienia ich współpracy z wielkoskalowymi systemami informacyjnymi Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, tj. z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS), Europejskim Zautomatyzowanym Systemem Rozpoznawania Odcisków Palców (Eurodac), oraz w zakresie interoperacyjności wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej,
b) zapewnienia wdrażania i przygotowania do współpracy z nowo powstającymi wielkoskalowymi systemami informacyjnymi Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, tj. z Europejskim Systemem Informacji o Podróży oraz Zezwoleń na Podróż (ETIAS), Systemem Wjazdu/Wyjazdu (EES), Scentralizowanym systemem identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących w odniesieniu do obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN), oraz ich interoperacyjności;
2) zapewnienie bieżącej współpracy i wymiany informacji w zakresie dotyczącym wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz ich interoperacyjności między organami administracji rządowej a organami Unii Europejskiej;
3) dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji zadań wynikających z zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej związanych z wielkoskalowymi systemami informacyjnymi Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz ich interoperacyjnością, a także wnoszenie propozycji mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem tych zadań;
4) identyfikowanie zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie w Rzeczypospolitej Polskiej wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz ich interoperacyjności.
§  3. 
1.  Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z powierzonych mu zadań, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
2.  Projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik opracowuje we współpracy z właściwymi ministrami w zakresie realizowanych przez nich zadań.
§  4.  Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe albo przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  5. 
1.  Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań oraz okresowe sprawozdania ze swojej działalności.
2.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane za okres półroczny, do dnia 31 lipca każdego roku, za I półrocze danego roku, oraz do dnia 31 stycznia każdego roku, za II półrocze roku poprzedniego.
§  6.  Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym, a także zlecać przeprowadzenie ekspertyz w sprawach należących do zakresu jego działania.
§  7.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  8.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§  9.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 337).
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020