Statut Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.20.201
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 9 września 2010 r.
w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Na podstawie art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. 2
ZAŁĄCZNIK 

STATUT

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej "Centrum", działa na postawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 i 2020), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
2.  Statut określa:
1) szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Centrum, o których mowa w art. 3 ustawy;
2) organizację Biura Centrum;
3) wartość majątku, powyżej której rozporządzanie nim przez Dyrektora Centrum wymaga zgody Rady Centrum, zwanej dalej "Radą".
Rozdział  2

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Centrum

§  2. 
1.  Dyrektor Centrum, zwany dalej "Dyrektorem", kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz oraz wykonuje inne zadania określone w ustawie.
2.  Do zadań Dyrektora należy:
1) przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej "Ministrem", projektu rocznego planu działalności Centrum;
2) przygotowanie i, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, przedstawienie Ministrowi do zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok obrotowy oraz na 2 kolejne lata, z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla przedłożenia materiałów do projektu ustawy budżetowej;
3) przygotowanie i przedstawianie Ministrowi planu ewaluacji, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, oraz informacji o jej wynikach;
4) występowanie do Ministra z wnioskami o przyznanie dotacji celowych dla Centrum;
5) przeprowadzanie konkursów na stanowisko zastępcy Dyrektora;
6) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z realizacją strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacją innych zadań Centrum;
7) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem projektów finansowanych lub współfinansowanych przez Centrum;
8) zawieranie umów w sprawach należących do zakresu działania Centrum, z zastrzeżeniem ust. 3;
9) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy.
3.  Zgody Rady wymaga zawieranie umów dotyczących rozporządzania majątkiem Centrum o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250.000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia poprzedzającego dzień wystąpienia o zgodę.
§  3. 
1.  Dyrektor działa przy pomocy:
1) zastępców Dyrektora;
2) głównego księgowego Centrum;
3) kierowników komórek organizacyjnych Biura Centrum.
2.  Dyrektor wyznacza zastępcę Dyrektora, który kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz w czasie nieobecności Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków.
3.  Dyrektor udziela zastępcom Dyrektora pełnomocnictw do reprezentowania Centrum na zewnątrz w sprawach określonego rodzaju. Zastępcy Dyrektora działają w granicach udzielonych pełnomocnictw.
4.  Dyrektor udziela zastępcom Dyrektora upoważnień do wykonywania czynności określonego rodzaju, w tym zarządzania sprawami Centrum. Zastępcy Dyrektora działają w granicach udzielonych upoważnień.
5.  Dyrektor może udzielać pełnomocnictw i upoważnień, o których mowa w ust. 3 i 4, także innym pracownikom Centrum.
6.  Zastępcy Dyrektora mogą udzielać dalszych pełnomocnictw i upoważnień innym pracownikom Centrum.
7.  Zastępcy Dyrektora sprawują nadzór nad wyznaczonymi przez Dyrektora obszarami działalności Centrum.
§  4. 
1.  Rada działa na podstawie ustawy, niniejszego statutu oraz uchwalonego przez nią regulaminu.
2.  Rada wykonuje swoje zadania kolegialnie.
§  5. 
1.  Rada wyraża opinie w sprawach określonych w ustawie oraz wyraża zgodę na rozporządzanie majątkiem Centrum o wartości, o której mowa w § 2 ust. 3.
2.  Do zadań Rady należy:
1) przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, z zastrzeżeniem art. 17 pkt 1 ustawy;
2) wyrażanie opinii w sprawach projektów rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności Centrum;
3) wyrażanie opinii w sprawach rocznych sprawozdań finansowych i rocznych sprawozdań z działalności Centrum oraz sprawozdań z realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, z zastrzeżeniem art. 17 pkt 4 ustawy;
4) wyrażanie opinii w sprawie realizacji innych działań Centrum niż określone w pkt 2 i 3;
5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy.
§  6. 
1.  Minister zwołuje, otwiera i przewodniczy pierwszemu posiedzeniu nowo wybranej Rady do chwili wyboru jej przewodniczącego.
2.  Rada na pierwszym posiedzeniu ustanawia regulamin Rady określający szczegółowy tryb jej działania, tryb wyboru przewodniczącego oraz powołania komisji Rady.
3.  Rada wybiera przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.
4.  Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący. W razie niemożności zwołania posiedzenia przez przewodniczącego posiedzenie Rady zwołuje członek Rady wyznaczony przez przewodniczącego.
5.  W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, Dyrektor, zastępcy Dyrektora, eksperci, członkowie zespołów ekspertów oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego.
6.  Do realizacji zadań Rady przewodniczący powołuje spośród członków Rady komisje Rady do spraw:
1) finansów;
2) realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;
3) realizacji innych zadań Centrum.
7.  Rada powołuje komisję odwoławczą Rady, która rozpatruje odwołania od decyzji Dyrektora w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na wykonanie projektów, z zastrzeżeniem art. 17 pkt 10 ustawy.
§  7. 
1.  Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.
2.  Przewodniczący Rady zatwierdza protokół posiedzenia Rady i przekazuje go Dyrektorowi, a jego kopię Ministrowi.
3.  Protokoły oraz uchwały Rady przechowuje się w Biurze Centrum.
4.  Obsługę Rady wykonuje Biuro Centrum.
§  8. 
1.  Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, zwany dalej "Komitetem Sterującym", koordynuje realizację badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
2.  Do zadań Komitetu Sterującego należy:
1) przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach których są realizowane badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
2) określanie zakresów tematycznych badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
3) ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrektora w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na wykonanie projektów, o których mowa w pkt 3;
5) dokonywanie końcowej oceny merytorycznej projektów, o których mowa w pkt 3;
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy.
§  9. 
1.  Minister zwołuje, otwiera i przewodniczy pierwszemu posiedzeniu nowo wybranego Komitetu Sterującego do chwili wyboru jego przewodniczącego.
2.  Komitet Sterujący na pierwszym posiedzeniu ustanawia regulamin Komitetu Sterującego określający szczegółowy tryb jego działania oraz tryb wyboru przewodniczącego.
3.  Komitet Sterujący wybiera przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.
4.  Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje przewodniczący. W razie niemożności zwołania posiedzenia przez przewodniczącego posiedzenie zwołuje członek Komitetu Sterującego wyznaczony przez przewodniczącego.
5.  W posiedzeniach Komitetu Sterującego mają prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, Dyrektor, zastępcy Dyrektora, członkowie zespołów ekspertów oraz eksperci, jeżeli spełniają wymogi określone w art. 12 ust. 2 ustawy oraz posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne".
§  10. 
1.  Z posiedzeń Komitetu Sterującego sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.
2.  Przewodniczący Komitetu Sterującego zatwierdza protokół posiedzenia Komitetu Sterującego i przekazuje go Dyrektorowi, a jego kopię Ministrowi.
3.  Protokoły oraz uchwały Komitetu Sterującego przechowuje się w Biurze Centrum.
4.  Obsługę Komitetu Sterującego wykonuje Biuro Centrum.
Rozdział  3

Organizacja Biura Centrum

§  11. 
1.  W skład Biura Centrum wchodzą:
1) komórki organizacyjne właściwe do spraw:
a) zarządzania strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych,
b) instrumentów wsparcia inwestycji gospodarczych,
c) transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki,
d) zarządzania programami badań aplikacyjnych,
e) zarządzania programami obejmującymi finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych,
f) zarządzania realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa,
g) międzynarodowej współpracy naukowej,
h) analiz i ewaluacji,
i) informacji i promocji,
j) organizacyjno-administracyjnych,
k) kontrolnych,
l) finansowo-księgowych,
m) prawnych;
2) stanowisko samodzielne - główny księgowy Centrum.
2.  Bezpośredni nadzór nad komórkami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-k i lit. m, sprawują Dyrektor lub zastępcy Dyrektora - na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym Biura Centrum.
3.  Bezpośredni nadzór nad komórką właściwą do spraw finansowo-księgowych sprawuje główny księgowy Centrum.
4.  Dyrektor może tworzyć samodzielne stanowiska pracy lub zespoły problemowe o charakterze stałym lub doraźnym, określając nazwę, skład osobowy zespołu, zakres zadań i tryb pracy.
5.  Szczegółową organizację i sposób działania Biura Centrum, w tym nazwy oraz zadania komórek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny Biura Centrum nadawany przez Dyrektora.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2255).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 1049), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 616).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.201 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Statut Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Data aktu: 09/09/2010
Data ogłoszenia: 07/02/2020
Data wejścia w życie: 01/10/2010