Tryb oraz sposób dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmioty właściwe w sprawie zwrotu tych kosztów.

Dz.U.20.1685
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów
Na podstawie art. 66b ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb postępowania oraz sposób dokumentowania przez policjanta kosztów poniesionych na ochronę prawną w przypadkach, o których mowa w art. 66a ust. 1 i 3 oraz art. 66b ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą", a także podmioty właściwe w sprawie zwrotu kosztów ochrony prawnej, o których mowa w art. 66a ust. 2 oraz art. 66b ust. 3 ustawy.
§  2. 
1.  Zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta w przypadkach, o których mowa w art. 66a ust. 1 oraz art. 66b ust. 3 ustawy, następuje na pisemny wniosek policjanta, który poniósł te koszty.
2.  Policjant składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, drogą służbową do przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.
3.  Policjant oddelegowany do wykonywania zadań służbowych poza Policją składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, drogą służbową do Komendanta Głównego Policji.
4.  Komendant Główny Policji i jego zastępcy oraz Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępcy składają wniosek, o którym mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
5.  Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", dyrektor instytutu badawczego, komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej oraz ich zastępcy składają wniosek, o którym mowa w ust. 1, do Komendanta Głównego Policji.
§  3.  Wniosek o zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta w przypadku, o którym mowa w art. 66a ust. 3 ustawy, policjant składa drogą służbową do Komendanta Głównego Policji.
§  4. 
1.  Koszty poniesione na ochronę prawną policjanta w przypadku, o którym mowa w art. 66a ust. 1 i 3 oraz art. 66b ust. 3 ustawy, dokumentuje się za pomocą faktur, w tym elektronicznych, rachunków lub dokumentów sporządzonych na piśmie, potwierdzających datę ich poniesienia oraz ich wysokość, a także pozwalających na jednoznaczne ustalenie podmiotu świadczącego ochronę prawną na rzecz policjanta.
2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku o zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta.
3.  W przypadku ubiegania się przez policjanta o zwrot kosztów poniesionych na jego ochronę prawną w przypadku, o którym mowa w art. 66a ust. 1 ustawy, do wniosku o zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta dołącza się dodatkowo kopię odpisu prawomocnego orzeczenia o umorzeniu postępowania z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia przestępstwa albo prawomocnego wyroku uniewinniającego.
§  5.  Zwrot kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1, następuje w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot tych kosztów:
1) do przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, albo Komendanta Głównego Policji;
2) do jednostki organizacyjnej Policji w przypadku wniosku przekazanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Komendanta Głównego Policji.
§  6.  Podmiotem właściwym w sprawach zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną, o których mowa w art. 66a ust. 2 i art. 66b ust. 3 ustawy, jest odpowiednio:
1) Komendant Główny Policji lub wyznaczony przez niego kierownik jednostki organizacyjnej Policji;
2) Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;
3) Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
4) Komendant szkoły policyjnej;
5) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1685

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb oraz sposób dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmioty właściwe w sprawie zwrotu tych kosztów.
Data aktu: 30/09/2020
Data ogłoszenia: 30/09/2020
Data wejścia w życie: 01/10/2020