Koszty poniesione na ochronę prawną funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.20.1684
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie kosztów poniesionych na ochronę prawną funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa
Na podstawie art. 142b ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384, 695 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb postępowania oraz sposób dokumentowania przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, zwanego dalej "funkcjonariuszem", kosztów poniesionych na ochronę prawną w przypadku, o którym mowa w art. 142a ust. 1 i 3 oraz art. 142b ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
1.  Zwrot kosztów ochrony prawnej, o których mowa w art. 142a ust. 1 i 3 oraz art. 142b ust. 3 ustawy, następuje na pisemny wniosek funkcjonariusza, który poniósł te koszty.
2.  Funkcjonariusz składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, drogą służbową do Komendanta Służby Ochrony Państwa.
3.  Komendant Służby Ochrony Państwa i jego zastępcy składają wniosek, o którym mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  3. 
1.  Koszty poniesione na ochronę prawną w przypadku, o którym mowa w art. 142a ust. 1 i 3 oraz art. 142b ust. 3 ustawy, funkcjonariusz dokumentuje za pomocą faktur, w tym elektronicznych, rachunków lub dokumentów sporządzonych na piśmie, potwierdzających datę ich poniesienia oraz ich wysokość, a także pozwalających na jednoznaczne ustalenie podmiotu świadczącego ochronę prawną na rzecz funkcjonariusza.
2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3.  W przypadku ubiegania się przez funkcjonariusza o zwrot kosztów poniesionych na jego ochronę prawną w przypadku, o którym mowa w art. 142a ust. 1 ustawy, do wniosku o zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną funkcjonariusza dołącza się dodatkowo kopię odpisu prawomocnego orzeczenia o umorzeniu postępowania z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia przestępstwa albo prawomocnego wyroku uniewinniającego.
§  4.  Zwrot kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1, następuje w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot tych kosztów do Komendanta Służby Ochrony Państwa.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1684

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Koszty poniesione na ochronę prawną funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa.
Data aktu: 30/09/2020
Data ogłoszenia: 30/09/2020
Data wejścia w życie: 01/10/2020