Otrzymywanie wyżywienia przez policjantów.

Dz.U.2020.1674
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie otrzymywania wyżywienia przez policjantów
Na podstawie art. 72 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje norm wyżywienia oraz ich wartość pieniężną;
2) średnie wartości energetyczne i odżywcze produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami;
3) przypadki przyznawania poszczególnych norm wyżywienia;
4) przypadki, w których normy wyżywienia mogą zostać uzupełnione, oraz wartość pieniężną uzupełnienia;
5) wartości świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wymiar jego podwyższania, a także jednostkę organizacyjną Policji właściwą do jego wypłacania i terminy jego wypłaty.
§  2. 
1.  Ustala się następujące rodzaje norm wyżywienia:
1) szkolną, zwaną dalej normą "SZ";
2) lotniczą, zwaną dalej normą "LOT";
3) uzupełniającą, zwaną dalej normą "DU";
4) szczególną, zwaną dalej normą "DS".
2.  Norma SZ i norma LOT składają się z trzech posiłków odpowiadających procentowej wartości pieniężnej normy wyżywienia w następujących proporcjach:
1) śniadanie - 25%;
2) obiad - 50%;
3) kolacja - 25%.
§  3. 
1.  Średnie wartości energetyczne produktów żywnościowych objętych normami wyżywienia wynoszą dla:
1) normy SZ - co najmniej 2600 kcal;
2) normy LOT - co najmniej 3177 kcal;
3) normy DU - co najmniej 1011 kcal;
4) normy DS - co najmniej 577 kcal.
2.  Średnia wartość odżywcza produktów żywnościowych objętych normami wyżywienia, wyrażona procentowo, wynosi:
1) białko - 10-15%;
2) tłuszcze - poniżej 30%;
3) węglowodany - 50-65%.
§  4.  Wartości pieniężne norm wyżywienia wynoszą dla:
1) normy SZ - 18 zł;
2) normy LOT - 22 zł;
3) normy DU - 7 zł;
4) normy DS - 4 zł;
5) normy SZ uzupełnionej o 7 zł - 25 zł;
6) normy SZ uzupełnionej o 5 zł - 23 zł;
7) normy SZ uzupełnionej o 4 zł - 22 zł;
8) normy DU uzupełnionej o 2 zł - 9 zł.
§  5.  Norma SZ przysługuje policjantowi:
1) pełniącemu służbę w systemie skoszarowanym;
2) w czasie pobytu w jednostce szkoleniowej Policji albo jednostce organizacyjnej Policji w związku z odbywaniem szkolenia zawodowego albo doskonalenia zawodowego oraz na praktykach, poza miejscem zamieszkania, a w miejscu zamieszkania wtedy, gdy szkolenie, doskonalenie albo praktyki odbywają się w systemie skoszarowanym;
3) w dniach:
a) udziału w:
szkoleniach i naradach organizowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub organy i jednostki organizacyjne jemu podległe lub przez niego nadzorowane, trwających ponad 8 godzin,
działaniach granicznych organizowanych przez Straż Graniczną, w czasie pobytu w miejscu akcji trwającego ponad 8 godzin,
b) wykonywania czynności służbowych na jednostkach pływających Straży Granicznej;
4) pełniącemu całodobowo służbę, z wyjątkiem policjanta, dla którego pełnienie tej służby wynika z zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku;
5) uczestniczącemu w uroczystym posiłku w jednostce szkoleniowej Policji w związku z zakończeniem szkolenia zawodowego albo kursu doskonalenia zawodowego centralnego trwającego co najmniej 4 miesiące albo pełniącemu służbę w jednostce szkoleniowej Policji zaproszonemu na ten posiłek.
§  6.  Norma LOT przysługuje policjantowi:
1) pełniącemu służbę w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach służby Lotnictwo Policji wykonującemu loty w składzie personelu latającego, z wyłączeniem przypadku zawieszenia w lotach;
2) który ma uprawnienia instruktora w dziedzinie spadochroniarstwa i wykonuje czynności instruktora spadochronowego, z wyłączeniem przypadku zawieszenia w wykonywaniu czynności instruktorskich;
3) zaliczonemu do nieetatowego personelu latającego na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji wykonującemu zadania operatora systemu obserwacji dzienno-nocnej i wykonującemu loty, z wyłączeniem przypadku zawieszenia w lotach.
§  7.  Norma DU przysługuje w dniach pełnienia służby przez policjanta personelu technicznego wykonującego zadania przy bezpośredniej obsłudze statków powietrznych i pracy przy sprzęcie lotniczym oraz wyznaczonego do bezpośredniej obsługi lotów i pełnienia dyżurów.
§  8.  Norma DS przysługuje policjantowi w dniach, w których bierze udział w akcjach ochrony porządku publicznego w miejscu stałego pełnienia służby - w warunkach powodujących konieczność pełnienia służby przez okres powyżej 10 godzin.
§  9.  Uzupełnienie normy SZ o 7 zł przysługuje policjantowi w dniach, w których bierze udział w finałach ogólnopolskich konkursów, w zawodach sportowych i spartakiadach o mistrzostwo organów i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, oraz w dniach, w których przebywa na obozach kondycyjnych i zgrupowaniach szkoleniowych przed tymi zawodami.
§  10.  Uzupełnienie normy SZ o 5 zł przysługuje:
1) policjantowi, który w przypadku zaistnienia poważnego zagrożenia porządku publicznego bierze bezpośredni udział w działaniach porządkowych lub wchodzi w skład sił wyznaczonych do tych działań i przebywa na terenie objętym tymi działaniami;
2) w dniach:
a) przebywania policjanta służby kontrterrorystycznej na obozie kondycyjnym i zgrupowaniu szkoleniowym w związku z odbywaniem doskonalenia zawodowego albo pełnienia służby w systemie skoszarowanym,
b) udziału policjanta w obozie kondycyjnym i zgrupowaniu szkoleniowym organizowanym na podstawie programu doskonalenia zawodowego dla służby kontrterrorystycznej,
c) wykonywania przez policjanta zadań szkoleniowych w związku z odbywaniem doskonalenia zawodowego na akwenach morskich i śródlądowych.
§  11.  Uzupełnienie normy SZ o 4 zł przysługuje:
1) policjantowi, który bierze udział w szkoleniach lub ćwiczeniach z zakresu systemu obronnego kraju, działań antyterrorystycznych lub zarządzania kryzysowego, jeżeli trwają one w sposób ciągły powyżej 8 godzin;
2) policjantowi w dniach, w których bierze udział w akcjach zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub usuwania ich skutków oraz w działaniach porządkowych podczas akcji ratowniczych przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych, trwających ponad 8 godzin;
3) policjantowi w dniach, w których wykonuje czynności służbowe poza miejscem stałego pełnienia służby, w warunkach uzasadniających przyznanie diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, za zgodą policjanta;
4) policjantowi uczestniczącemu w doskonaleniu zawodowym dla przewodników psów służbowych w komórkach właściwych do spraw tresury psów służbowych w Policji i szkolenia przewodników tych psów w dniach zajęć na wolnym powietrzu wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego związanego z tresurą psów.
§  12.  Uzupełnienie normy DU o kwotę 2 zł przysługuje:
1) w dniach pełnienia służby przez policjanta służby kontrterrorystycznej, z wyjątkiem policjanta zajmującego stanowisko, na którym wykonuje prace administracyjno-biurowe, lub
2) w dniach wykonywania przez policjanta służby kontrterrorystycznej zadań szkoleniowych lub bojowych na akwenach morskich - jako uzupełnienie do normy SZ.
§  13. 
1.  Wysokość świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie wynosi:
1) za normę SZ - 18 zł;
2) za normę LOT - 22 zł;
3) za normę DU - 7 zł;
4) za normę DS - 4 zł;
5) za normę SZ uzupełnioną o 7 zł - 25 zł;
6) za normę SZ uzupełnioną o 5 zł - 23 zł;
7) za normę SZ uzupełnioną o 4 zł - 22 zł;
8) za normę DU uzupełnioną o 2 zł - 9 zł.
2.  Policjantom pełniącym w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie przysługuje świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie w kwocie 12 zł.
§  14.  Świadczenie pieniężne podwyższa się o:
1) 18 zł - w przypadku, o którym mowa w art. 72 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą";
2) 22 zł - w przypadku, o którym mowa w art. 72 ust. 7 pkt 3 ustawy.
§  15. 
1.  Świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie wypłaca jednostka organizacyjna Policji właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby przez policjanta uprawnionego do tego świadczenia.
2.  Wypłata świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie następuje raz w miesiącu z dołu w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała podstawa faktyczna do wypłaty świadczenia.
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. poz. 1366 oraz z 2019 r. poz. 615 i 2516) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. poz. 1367, z 2005 r. poz. 1293, z 2006 r. poz. 1104, z 2009 r. poz. 351 oraz z 2019 r. poz. 2562), które tracą moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020