Tryb oraz sposób dokumentowania przez funkcjonariusza Straży Granicznej kosztów poniesionych na ochronę prawną, a także podmioty właściwe w sprawie zwrotu tych kosztów.

Dz.U.20.1671
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania przez funkcjonariusza Straży Granicznej kosztów poniesionych na ochronę prawną, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów
Na podstawie art. 71b ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb postępowania oraz sposób dokumentowania przez funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", kosztów poniesionych na ochronę prawną w przypadkach, o których mowa w art. 71a ust. 1 i 3 oraz art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą", a także podmioty właściwe w sprawie zwrotu kosztów ochrony prawnej, o których mowa w art. 71a ust. 2 i art. 71b ust. 3 ustawy.
§  2. 
1.  Zwrot kosztów ochrony prawnej w przypadkach, o których mowa w art. 71a ust. 1 i 3 oraz art. 71b ust. 3 ustawy, następuje na pisemny wniosek funkcjonariusza, który poniósł te koszty, zawierający imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe funkcjonariusza, nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której pełni on służbę, uzasadnienie wniosku oraz podpis funkcjonariusza.
2.  Wniosek funkcjonariusz składa drogą służbową do kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwej w sprawach wypłaty uposażenia funkcjonariusza, a w przypadku funkcjonariusza oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych poza Straż Graniczną - do kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwej w sprawie wypłaty uposażenia przed oddelegowaniem funkcjonariusza.
§  3. 
1.  Koszty poniesione na ochronę prawną w przypadkach, o których mowa w art. 71a ust. 1 i 3 oraz art. 71b ust. 3 ustawy, funkcjonariusz dokumentuje za pomocą faktur albo rachunków sporządzonych przez podmiot świadczący ochronę prawną na rzecz funkcjonariusza, potwierdzających datę poniesienia przez funkcjonariusza kosztów ochrony prawnej oraz ich wysokość, zawierających w szczególności określenie nazwy dokumentu, jego numer identyfikacyjny, opis operacji oraz podpis wystawcy dokumentu, jego adres, nazwę i numer identyfikacji podatkowej.
2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, w oryginałach.
3.  Funkcjonariusz ubiegający się o zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną w przypadku, o którym mowa w art. 71a ust. 1 ustawy, dołącza do wniosku dodatkowo kopię odpisu prawomocnego orzeczenia o umorzeniu postępowania z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia przestępstwa albo prawomocnego wyroku uniewinniającego.
4.  Na wniosek funkcjonariusza oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwrócone.
§  4.  Zwrotu kosztów ochrony prawnej, o których mowa w art. 71a ust. 2 i art. 71b ust. 3 ustawy, dokonuje jednostka organizacyjna Straży Granicznej właściwa w sprawach wypłaty uposażenia funkcjonariusza, a w przypadku funkcjonariusza oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych poza Straż Graniczną - jednostka organizacyjna Straży Granicznej właściwa w sprawie wypłaty uposażenia przed oddelegowaniem funkcjonariusza, w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, do kierownika tej jednostki.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1671

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb oraz sposób dokumentowania przez funkcjonariusza Straży Granicznej kosztów poniesionych na ochronę prawną, a także podmioty właściwe w sprawie zwrotu tych kosztów.
Data aktu: 28/09/2020
Data ogłoszenia: 29/09/2020
Data wejścia w życie: 01/10/2020