Warunki wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.2020.1513
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk
Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 695 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa warunki wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, zwanych dalej "pracownikami", oraz tryb przyznawania innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą.
§  2.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:
1) pomocniczych jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej "Akademią", w szczególności w:
a) archiwach,
b) bibliotekach,
c) muzeach,
d) ogrodach botanicznych,
e) zagranicznych stacjach naukowych,
2) innych jednostkach organizacyjnych Akademii, w szczególności w domach pracy twórczej, domach zjazdów i konferencji oraz domach seniora

- zwanych dalej "jednostkami".

§  3.  Ustala się:
1) tabele maksymalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) tabele zaszeregowania stanowisk, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.
2.  Pracownik naukowy zatrudniony na czas określony na stanowisku kierowniczym w przypadku wcześniejszego zwolnienia z tego stanowiska zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego do końca okresu, na który został zatrudniony, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące. Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowniczym na czas nieokreślony w przypadku zwolnienia z tego stanowiska zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego przez okres 3 miesięcy.
§  5.  Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  6.  Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§  7.  Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku robotniczym, który dodatkowo organizuje i kieruje pracą brygady składającej się co najmniej z 5 osób, łącznie z brygadzistą, przysługuje dodatek w wysokości do 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
§  8.  (uchylony).
§  9.  Wynagrodzenie pracowników zagranicznych stacji naukowych, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest wypłacane w złotych polskich, a na pisemny wniosek pracownika w walucie kraju wykonywania pracy, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty wynagrodzenia.
§  10. 
1.  Pracownikom zagranicznych stacji naukowych przysługują następujące świadczenia w związku z wykonywaniem pracy za granicą:
1) dodatek na zagospodarowanie, wypłacany w dniu podjęcia pracy za granicą, w wysokości równowartości czterech tysięcy złotych polskich;
2) pokrycie kosztów podróży przesiedleniowej pracownika - przy rozpoczęciu i zakończeniu pracy w zagranicznej stacji naukowej, z zastrzeżeniem ust. 3, obejmujące:
a) koszty przejazdu - zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
b) ryczałt w wysokości jednej diety, określonej w przepisach, o których mowa w lit. a,
c) koszty przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego - ustalone jako iloczyn stawki frachtu Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), obowiązującej w dniu wypłacania, i 100 kg bagażu;
3) korzystanie, na zasadach umowy użyczenia, z udostępnionych przez zagraniczną stację naukową lokali mieszkalnych wraz z niezbędnym umeblowaniem i wyposażeniem; w przypadku gdy oboje małżonkowie są pracownikami zagranicznych stacji naukowych, lokal mieszkalny przysługuje jednemu z małżonków;
4) ryczałt z tytułu używania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych ustalony zgodnie z przepisami w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
2.  Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, nie przysługuje, jeżeli pracownik skorzystał z możliwości przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego transportem pracodawcy.
3.  Pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych z zakończeniem pracy w zagranicznej stacji naukowej w przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.
§  11. 
1.  Pracownikom zatrudnionym w zagranicznej stacji naukowej mającej siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym świadczenia opieki zdrowotnej w tym państwie przysługują na podstawie przepisów o koordynacji, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492 i 1493).
2.  Pracownikom zatrudnionym w zagranicznej stacji naukowej mającej siedzibę na terytorium państwa innego niż określone w ust. 1 przysługuje zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów leczenia w tym państwie, w tym kosztów:
1) pobytu i leczenia w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym, porodu, porad i badań lekarskich oraz zabiegów leczniczych;
2) badań dodatkowych zleconych przez lekarza;
3) leczenia cukrzycy;
4) chirurgii stomatologicznej, ekstrakcji zębów lub badania rentgenowskiego zębów.
3.  Zwrot kosztów leczenia, o których mowa w ust. 2:
1) nie przysługuje, gdy pracownik korzysta bez uzasadnienia z drogich procedur medycznych mimo dostępu do tańszych, porównywalnych usług;
2) nie dotyczy kosztów pobytu i leczenia w sanatorium lub uzdrowisku, porad i zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej i kosmetyki oraz osobistych wydatków chorego.
§  12. 
1.  Pracownikowi wykonującemu stale pracę w systemie zmianowym przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy w wysokości:
1) 10% - na drugiej zmianie,
2) 20% - na trzeciej zmianie

- godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania; dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, wykonującym stale pracę w systemie zmianowym.

2.  Za pracę wykonywaną w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
3.  W przypadku zbiegu uprawnień do dodatku za pracę w porze nocnej i do dodatku za pracę na trzeciej zmianie przysługuje jeden z tych dodatków, korzystniejszy dla pracownika.
4.  Pielęgniarce, pokojowej oraz pracownikom kuchni zatrudnionym w domu seniora za pracę w niedziele i święta określone odrębnymi przepisami przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 45% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej.
§  13. 
1.  Pracownikowi uprawnionemu do dodatku za wysługę lat dodatek ten wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
2.  Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.  Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4.  Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat pracownikowi, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do tego dodatku wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
5.  Pracownikowi wykonującemu pracę w jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy do okresu zatrudnienia podlega wliczeniu okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu - do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
6.  Jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem przyznania dodatku za wysługę lat jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tego dodatku.
7.  Jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, dodatek za wysługę lat wypłaca się po udokumentowaniu przez pracownika prawa do dodatku za wysługę lat lub wyższej stawki dodatku za wysługę lat. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  13a. 
1.  Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny. Dodatek specjalny jest przyznawany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
2.  Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony.
3.  Wysokość dodatku specjalnego nie może przekroczyć 40% kwoty stanowiącej sumę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
§  14. 
1.  Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2.  Pracownikowi, który wykonuje pracę w jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
3.  Jeżeli pracownik był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
4.  Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
5.  Jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej nagrody.
6.  Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji - niezwłocznie po udokumentowaniu przez pracownika prawa do nagrody jubileuszowej.
7.  Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty.
8.  Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia tej nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
9.  Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
10.  W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.
11.  Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu pracownikowi upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
12.  Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 11, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
13.  Przepisy ust. 11 i 12 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
§  15. 
1.  W ramach posiadanych przez jednostkę środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie dla pracowników.
2.  Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
§  16.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz nagród w wysokości do 3% tych wynagrodzeń, pozostający w dyspozycji kierownika jednostki, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników wyróżniających się w pracy zawodowej.
§  17.  Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELE MAKSYMALNYCH MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela A. Dla pracowników bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej oraz muzeów
Lp. Stanowisko Maksymalna kwota w złotych
1 Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany 6000
2 Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 5100
3 Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej 4600
4 Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej 4100

Tabela B. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczo-technicznych

Lp. Stanowisko Maksymalna kwota w złotych
1 Główny specjalista do spraw środowiskowej aparatury badawczej 6000
2 Specjalista 5100

Tabela C. Dla pracowników zatrudnionych w zagranicznych stacjach naukowych

Lp. Stanowisko Maksymalna kwota w złotych
1 Dyrektor 19 000
2 Zastępca dyrektora 17 500
3 Specjalista, ekspert, administrator 13 500
4 Księgowy, technik, bibliotekarz, starszy referent 12 000
5 Sekretarka, recepcjonistka 9500
6 Referent, tłumacz 9500
7 Kierowca 8000
8 Robotnik gospodarczy, sprzątaczka 7000

Tabela D. Dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w bibliotekach, archiwach oraz muzeach

Kategoria zaszeregowania Maksymalna kwota w złotych
V 3500
VI 3550
VII 3600
VIII 3700
IX 3850
X 4000
XI 4150
XII 4300
XIII 4450
XIV 4600
XV 4800
XVI 5000

Tabela E. Dla pracowników innych niż wymienieni w tabelach A-D

Kategoria zaszeregowania Maksymalna kwota w złotych
I 3300
II 3350
III 3400
IV 3450
V 3500
VI 3550
VII 3600
VIII 3700
IX 3800
x 3900
XI 4000
XII 4100
XIII 4200
XIV 4300
XV 4400
XVI 4500
XVII 4600
XVIII 4900
XIX 5200
XX 5600
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK

TABELA A. Dla pracowników inżynieryjnych i technicznych, organizacyjno-ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi
Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 2 3
1 Dyrektor jednostki, o której mowa w § 2 pkt 2, zastępca dyrektora (do spraw ekonomicznych, administracyjnych, technicznych, innych równorzędnych) w jednostkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a-d, naczelny inżynier, kierownik zakładu doświadczalnego XVII-XX
2 Główny księgowy XVII-XX
2a Pełnomocnik do spraw finansowych XVI-XIX
3 Główny specjalista, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych XV-XIX
4 Radca prawny XV-XIX
5 Kierownik komórki (wydziału, zakładu, działu, oddziału zamiejscowego) podległej bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora, prowadzącej prace związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową, zastępca kierownika oddziału zamiejscowego, starszy specjalista XV-XVIII
6 Audytor wewnętrzny XIV-XIX
7 Kierownik działu technicznego, ekonomicznego, do spraw pracowniczych lub równorzędnego, kierownik ośrodka informacji naukowej, zastępca dyrektora jednostki, o której mowa w § 2 pkt 2, kierownik domu pracy twórczej XIV-XVIII
8 Specjalista, starszy dokumentalista XIII-XVII
9 Zastępca kierownika domu pracy twórczej XIV-XVII
10 Starszy mistrz, kierownik zmiany XII-XVI
11 Stanowiska pracy takie jak: matematyk, fizyk, chemik, socjolog, historyk, psycholog, ekonomista, referent prawny, mechanik, technolog, konstruktor i inne równorzędne, dokumentalista, analityk i projektant systemów X-XVI
12 Konstruktor, technolog, mechanik, elektryk, energetyk, chemik, ekonomista, starszy technik dokumentalista, starszy programista, administrator (sieci, baz danych), konserwator sieci X-XVI
13 Kierownik działu administracyjnego i jego zastępca, kierownik sekcji: technicznej, ekonomicznej, do spraw pracowniczych X-XVI
14 Samodzielny referent, samodzielny księgowy, rewident, redaktor techniczny, starszy laborant, inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy X-XVI
15 Mistrz, majster X-XIV
16 Kierownik magazynu VIII-XV
17 Starszy referent, starszy księgowy, starszy magazynier, kasjer, młodszy dokumentalista, technik dokumentalista, technik ogrodnik, programista, informatyk, składacz komputerowy VII-XV
18 Kierownik archiwum, kierownik sekcji w dziale administracyjnym, gospodarczym, sekretarka, recepcjonista VI-XIII
19 Referent, młodszy technik dokumentalista, korektor, magazynier, laborant V-XI
20 Konserwator maszyn i urządzeń IX-XIII
21 Starszy rzemieślnik VIII-XIII
22 Rzemieślnik w zawodzie: ślusarz, mechanik, elektromonter, murarz, stolarz, ogrodnik itp. VI-XI
23 Palacz centralnego ogrzewania IV-X
24 Robotnik wykwalifikowany, opiekun ekspozycji, starsza pokojowa, praczka, szwaczka, prasowaczka IV-XI
25 Starszy woźny, starszy dozorca, starszy strażnik II-VI
26 Szatniarz, woźny, pokojowa, sprzątaczka, dozorca, portier, strażnik, robotnik do prac lekkich I-V
27 Kierowca autobusu, samochodu ciężarowego, samochodu osobowego IX-XI

TABELA B. Dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w bibliotekach, archiwach i muzeach

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 Starszy kustosz XV-XVI
2 Starszy konserwator XII-XV
3 Kustosz XII-XIV
4 Konserwator X-XIII
5 Starszy bibliotekarz, starszy archiwista, starszy introligator, starszy dokumentalista, starszy renowator, adiunkt muzealny, adiunkt archiwalny, adiunkt konserwatorski X-XII
6 Renowator IX-XI
7 Bibliotekarz, dokumentalista, archiwista, introligator, starszy asystent muzealny, archiwalny i konserwatorski, renowator przyuczony, starszy magazynier archiwalny, starszy magazynier biblioteczny VIII-X
8 Młodszy renowator, młodszy bibliotekarz

Młodszy dokumentalista, młodszy konserwator, młodszy archiwista, magazynier archiwalny, magazynier biblioteczny

V-IX
9 Przewodnik muzealny, asystent muzealny, archiwalny i konserwatorski V-VIII

TABELA C. (uchylona)

TABELA D. Dla pracowników działalności opiekuńczo-terapeutycznej i medyczno-rehabilitacyjnej zatrudnionych w domach seniora i innych placówkach sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 2 3
Pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej
1 Kapelan XIV-XVI
2 Specjalista XIII-XV
3 Starszy inspektor terapii zajęciowej XII-XIV
4 Instruktor terapii zajęciowej XII-XIII
5 Bibliotekarz VII-X
6 Starsza pokojowa VII-IX
7 Pokojowa VI-VIII
Pracownicy działalności medyczno-rehabilitacyjnej
8 Starszy lekarz XVII-XVIII
9 Przełożona pielęgniarek XIV-XVI
10 Lekarz XV-XVI
11 Starsza pielęgniarka XIII-XVI
12 Starszy technik fizjoterapii XIII-XIV
13 Starszy masażysta XII-XIV
14 Pielęgniarka XII-XIII
15 Starszy dietetyk XII-XIII
16 Dietetyk, technik fizjoterapii XI-XII
17 Masażysta X-XII
17a Opiekun medyczny IX-XI
18 Opiekun VII-X

TABELA E. Dla pracowników zatrudnionych przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 Kierownik działu żywienia XIV-XVI
2 Kierownik: stołówki, bufetu, szef kuchni XI-XIV
3 Zastępca: kierownika stołówki, szefa kuchni IX-XIII
4 Kuchmistrz, mistrz garmażeryjny, cukierniczy, kelnerski VIII-XII
5 Technolog, kucharz VIII-XI
6 Młodszy technolog, barman VII-IX
7 Garmażer, cukiernik VI-IX
8 Sprzedawca, dietetyk, intendent, starszy kelner VI-IX
9 Starszy bufetowy, kelner, młodszy kucharz V-VIII
10 Bufetowy, wykwalifikowana pomoc kuchenna III-VII
11 Młodszy kelner, kawiarka II-VI
12 Pomoc kuchenna, pomoc bufetowa I-V
ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp. Stanowisko - funkcja Kwota dodatku funkcyjnego w złotych
1 Dyrektor 1170-1800
2 Zastępca dyrektora 990-1575
Naczelny inżynier
Główny księgowy
Kierownik oddziału zamiejscowego
Kierownik samodzielnego zakładu
Kierownik zakładu samodzielnie sporządzającego bilans
3 Kierownik zakładu (kliniki) 810-1350
Kierownik zespołu badawczego
Kierownik laboratorium środowiskowego, naukowego
Pełnomocnik do spraw finansowych
Zastępca dyrektora samodzielnej biblioteki lub archiwum
Zastępca kierownika samodzielnego zakładu naukowego
Zastępca kierownika oddziału zamiejscowego - zakładu samodzielnie sporządzającego bilans
Kierownik komórki podległej bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora, prowadzącej prace związane z bezpośrednią działalnością badawczo-rozwojową
4 Kierownik samodzielnej pracowni 630-1170
Kierownik studium doktoranckiego
Kierownik domu pracy twórczej
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
5 Kierownik biblioteki w placówce 315-990
Zastępca głównego księgowego
Zastępca kierownika
Kierownik pracowni, laboratorium
Kierownik grupy problemowej
Kierownik pozostałych komórek organizacyjnych
Kierownik zmiany
Starszy mistrz
Przełożona pielęgniarek
Koordynator zespołu, sekcji, projektu, medyczny, inny równorzędny
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2020.724).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.1997.128.838), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.2010.96.620).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1513 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Data aktu: 01/03/2011
Data ogłoszenia: 02/09/2020
Data wejścia w życie: 01/04/2011