Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dz.U.20.1497
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492 i 1493) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020 i 2338) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Prezes Funduszu realizuje zadania należące do zakresu jego działania przy pomocy:

1) komórek organizacyjnych Centrali Funduszu;

2) oddziałów wojewódzkich Funduszu.";

2) w § 4:
a) w ust. 1:
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Biuro Spraw Pracowniczych;",

uchyla się pkt 16 i 17,
pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) Departament Obsługi Klientów;",

uchyla się pkt 23 i 24,
w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

"25) Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania.",

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W celu zapewnienia koordynacji realizacji działań oraz doradztwa w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań Prezes Funduszu może ustanowić Pełnomocników.

4. Pełnomocnicy, o których mowa w ust. 3, podlegają bezpośrednio Prezesowi Funduszu.";

3) w § 6:
a) w ust. 3:
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) Zespół Komunikacji Społecznej;

2) Wydział Spraw Pracowniczych;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Wydział Prawny;",

pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Wydział Obsługi Klientów;",

uchyla się pkt 14, 15 i 17,
w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19-21 w brzmieniu:

"19) Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania;

20) Zespół Kontroli Wewnętrznej;

21) Zespół Profilaktyki Zdrowotnej.",

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) punkty obsługi klientów;",

c) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

"6a. Punkty obsługi klientów tworzy i znosi dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, za zgodą Prezesa Funduszu.";

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W ramach struktury organizacyjnej oddziałów wojewódzkich Funduszu, o której mowa w § 6 ust. 3, oraz w strukturach placówek terenowych, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 1 i 3, mogą być tworzone działy, sekcje i samodzielne stanowiska.";

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Szczegółową organizację oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz zakres ich zadań określają regulaminy organizacyjne nadane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu.

2. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań w centrach usług wspólnych sprawują dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, właściwych dla danej sprawy.

3. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań w punktach obsługi klientów sprawuje dyrektor Departamentu Obsługi Klientów.".

§  2.  Regulaminy organizacyjne centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia nadane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do czasu nadania regulaminów organizacyjnych centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1497

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Data aktu: 31/08/2020
Data ogłoszenia: 31/08/2020
Data wejścia w życie: 01/09/2020