Wzór wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dz.U.2020.134
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45, 55, 60 i 1214) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIK
WNIOSEK

o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

I. Oznaczenie odbiorcy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

1. Nazwa odbiorcy: .......................................................................................................

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby albo zamieszkania (w przypadku osoby zagranicznej lub przedsiębiorcy zagranicznego): .................................................................................

3. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania (w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną):

1) miejscowość i kod pocztowy: .............................................................................

2) ulica, numer domu lub numer lokalu: .................................................................

3) państwo (w przypadku osoby zagranicznej lub przedsiębiorcy zagranicznego):

.............................................................................................................................

4) numer telefonu, numer faksu, e-mail odbiorcy: .................................................

5) imię i nazwisko osoby do kontaktu: ...................................................................

II. Oznaczenie dostawcy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

1. Nazwa dostawcy: .......................................................................................................

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby albo zamieszkania (w przypadku osoby zagranicznej lub przedsiębiorcy zagranicznego): .................................................................................

3. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania (w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną):

1) miejscowość i kod pocztowy: .............................................................................

2) ulica, numer domu lub numer lokalu: .................................................................

3) państwo (w przypadku osoby zagranicznej lub przedsiębiorcy zagranicznego):

..............................................................................................................................

4) numer telefonu, numer faksu, e-mail dostawcy: .................................................

III. Dokument uprawniający do nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Rodzaj dokumentu1):

 koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu materiałami wybuchowymi;

 dokument wewnątrzwspólnotowego przemieszczania, o którym mowa w decyzji Komisji z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 120 z 24.04.2004, str. 43, z późn. zm.).

IV. Określenie rodzaju i ilości przemieszczanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz sposób ich zabezpieczenia

Lp. Numer UN Kod klasyfikacyjny Nazwa handlowa Nazwa producenta Ilość
1
2
3
(...)2)

Wskazanie sposobu zabezpieczenia przemieszczanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego: ..............................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

V. Informacje o zgodności materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z wymaganiami bezpieczeństwa stosowanymi przy wprowadzaniu ich do obrotu3)

Miejsce wprowadzenia materiału wybuchowego do obrotu: .............................................

Nazwa i numer notyfikowanej jednostki uczestniczącej w procedurze oceny zgodności:

.............................................................................................................................................

VI. Określenie środka transportu i trasy przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Miejsce wyjazdu: Data wyjazdu4):
Miejsce wjazdu: Data wjazdu4):
Państwo członkowskie5) Punkt wjazdu Punkt wyjazdu Rodzaj środka transportu

VII. Oznaczenie podmiotów dokonujących transportu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego4)

Podmiot 1

dokonujący transportu

Podmiot 2

dokonujący transportu

Podmiot 3

dokonujący transportu

Nazwa
Adres (główna siedziba)
Numer telefonu
Numer faksu
E-mail

_________________________ __________________________________________

data podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

(imię i nazwisko)6)

Objaśnienia:

1) Zaznaczyć rodzaj dokumentu, który posiada wnioskodawca.

2) W przypadku większej liczby materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego należy dodać kolejne wiersze.

3) Wypełnić w przypadku udostępnienia materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego po raz pierwszy na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

4) Wypełnić, jeżeli dotyczy.

5) "Państwo członkowskie" to państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederację Szwajcarską.

6) Wymóg podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska, dotyczy wniosku składanego w postaci papierowej – wniosek wraz z załącznikami może być złożony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45, z późn. zm.).

1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji (Dz. U. poz. 897), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 170 pkt 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020