Przepisy ruchu lotniczego.

Dz.U.20.1305
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie przepisów ruchu lotniczego
Na podstawie art. 121 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) przepisy ruchu lotniczego - w rozumieniu Załącznika 2 "Przepisy ruchu lotniczego" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.), ogłoszonego w załączniku do obwieszczenia nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 78), zwanego dalej "Załącznikiem 2";
2) zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 923/2012";
3) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 923/2012.
§  2.  W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 923/2012 przepisy ruchu lotniczego określają normy zawarte w Załączniku 2 w:
1) rozdziale 1 "Definicje" dotyczące pojęć:
a) łącze dowodzenia i sterowania,
b) obserwator zdalnie sterowanego statku powietrznego,
c) operator,
d) operacje w zasięgu widoczności wzrokowej,
e) pilot zdalnie sterowanego statku powietrznego,
f) rejon kontrolowany lotnisk(a),
g) stacja zdalnego sterowania statkiem powietrznym,
h) system stacji zdalnego sterowania statkiem powietrznym,
i) wykrywanie i zapobieganie,
j) zdalnie sterowany statek powietrzny;
2) rozdziale 3 "Przepisy ogólne" w pkt 3.1.9, 3.6.5.2, 3.6.5.2.1 i 3.6.5.2.2;
3) dodatku 1 "Sygnały" w pkt 5.2 w uwadze 2;
4) dodatku 2 "Przechwytywanie cywilnych statków powietrznych" w pkt 1.2 i 1.3;
5) dodatku 4 "Systemy zdalnie pilotowanego statku powietrznego";
6) załączniku A "Przechwytywanie cywilnych statków powietrznych", z wyłączeniem tabeli A-1;
7) załączniku B "Bezprawna ingerencja".
§  3.  Kompetencje i obowiązki:
1) "właściwej władzy ATS", o której mowa w dodatku 4 pkt 1.3 i załączniku A pkt 7.1 lit. b Załącznika 2,
2) "właściwego organu", o którym mowa w przepisach pkt SERA.3230 lit. b, pkt SERA.4001 lit. b pkt 3 i 4, pkt SERA.4010 lit. b, pkt SERA.4020 lit. a, pkt SERA.5015 lit. b, pkt SERA.5020 lit. b, pkt SERA.5025 lit. a-c, pkt SERA.6005 lit. a pkt 1 i 2 oraz lit. b pkt 1, pkt SERA.8020 lit. b pkt 3, pkt SERA.9010 lit. a pkt 2 ppkt ii, pkt SERA.10001 lit. b, pkt SERA.12005 lit. b, pkt SERA.13001 lit. c, pkt SERA.13010 lit. b, pkt SERA.14065 lit. a pkt 2 oraz lit. c pkt 2 i pkt SERA.14080 lit. a załącznika do rozporządzenia nr 923/2012

- wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego w rejonie informacji powietrznej Warszawa (FIR Warszawa), wyznaczona do zapewniania tych służb na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

§  4. 
1.  Wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 923/2012, zawiera:
1) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;
2) określenie działania wykonywanego w interesie publicznym;
3) wskazanie szczegółowych wymogów rozporządzenia nr 923/2012, od przestrzegania których ma być przyznane zwolnienie;
4) uzasadnienie potrzeby zwolnienia z poszczególnych wymogów, wskazanych zgodnie z pkt 3;
5) okres wnioskowanego zwolnienia.
2.  Do wniosku dołącza się:
1) identyfikację zagrożeń związanych z zakresem wykonywanych działań, wynikających z wnioskowanego zwolnienia;
2) ocenę ryzyka w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń;
3) opis działań minimalizujących ryzyko do poziomu akceptowalnego.
§  5.  Loty grupowe, o których mowa w pkt SERA.3135 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012, wykonuje się zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt SERA.3135 lit. a-d załącznika do tego rozporządzenia.
§  6. 
1.  Plan lotu, o którym mowa w pkt SERA.4001 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012, obejmujący całą trasę lotu, zawiera informacje określone w pkt SERA.4005 lit. a pkt 1-14 załącznika do tego rozporządzenia.
2.  Plan lotu na wykonanie niewielkiej części lotu zgodnie z przepisami wykonywania lotów z widocznością (VFR - Visual Flight Rules) do poziomu lotu FL095, o którym mowa w pkt SERA.4001 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012, zawiera co najmniej informacje określone w pkt SERA.4005 lit. a pkt 1, 3, 9 i 13 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012 oraz miejsce i czas rozpoczęcia i zakończenia operacji lotniczej.
3.  Plan lotu jest wymagany dla lotów wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR - Instrumental Flight Rules) w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej w rejonie informacji powietrznej Warszawa (FIR Warszawa).
4.  W przypadku lotu stanowiącego przewóz lotniczy, podczas którego następuje wlot na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekroczenie granicy państwowej niestanowiącej granicy wewnętrznej w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/399", plan lotu zawiera informacje określone w pkt SERA.4005 lit. a pkt 1-14 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012.
5.  W przypadku lotu stanowiącego przewóz lotniczy, podczas którego następuje wlot na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekroczenie granicy państwowej niestanowiącej granicy wewnętrznej w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia 2016/399, z lądowaniem handlowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, plan lotu zawiera informacje określone w pkt SERA.4005 lit. a pkt 1-14 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012 oraz:
1) informacje dotyczące przewozu poczty i ładunku w rozumieniu art. 3 pkt 24 i 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 72, z późn. zm.);
2) identyfikator alfanumeryczny nadany dla przewoźnika ładunków lotniczych lub poczty lotniczej, prowadzącego przewozy z portu lotniczego państwa trzeciego do Unii (ACC
3) - jeżeli jest wymagany na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.).
6.  Plan lotu nie jest wymagany dla lotów wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR - Visual Flight Rules) w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej, podczas którego następuje wlot na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekroczenie granicy państwowej, stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia 2016/399.
§  7.  Loty z widocznością (VFR - Visual Flight Rules) w dzień w klasie przestrzeni powietrznej G, o której mowa w pkt SERA.6001 lit. a pkt 7 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012, na i poniżej wysokości 900 m (3000 ft) nad poziomem morza albo 300 m (1000 ft) nad poziomem terenu - w zależności od tego, która z tych wartości jest większa, przy widzialności w locie poniżej 5 km, wykonuje się:
1) przy widzialności w locie nie mniejszej niż 1500 m:
a) z prędkością przyrządową (IAS - Indicated Airspeed) 140 węzłów (kts) lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu lub wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji, lub
b) w warunkach, w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu będzie zazwyczaj małe, w szczególności w strefach o małej intensywności ruchu oraz w czasie wykonywania prac lotniczych na małych wysokościach;
2) śmigłowcami przy widzialności w locie nie mniejszej niż 800 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością zapewniającą w odpowiednim stopniu możliwość zauważenia innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód w czasie wystarczającym dla uniknięcia kolizji.
§  8.  Loty z widocznością (VFR - Visual Flight Rules) mogą być wykonywane w nocy zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt SERA.5005 lit. c załącznika do rozporządzenia nr 923/2012.
§  9. 
1.  Lot uważa się za wykonywany w dzień, jeżeli odbywa się w okresie od 30 minut przed wschodem słońca do 30 minut po zachodzie słońca.
2.  Lot uważa się za wykonywany w nocy, jeżeli odbywa się w okresie od 30 minut po zachodzie słońca do 30 minut przed wschodem słońca.
§  10. 
1.  Nie stosuje się ograniczenia prędkości przyrządowej (IAS - Indicated Airspeed) do 250 węzłów (kts) na wysokości bezwzględnej (AMSL - Above Mean Sea Level) poniżej 3050 m (10 000 ft) dla wojskowych statków powietrznych, które nie mogą utrzymać tej prędkości ze względów technicznych lub bezpieczeństwa podczas realizacji zadań na potrzeby obronności państwa.
2.  Loty statków powietrznych, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach bez wykorzystania elementów zastosowania bojowego, po pozytywnej ocenie zagrożenia związanego z wykonywanym lotem, z prędkością przyrządową (IAS - Indicated Airspeed) nie większą niż 450 węzłów (kts), z widzialnością poziomą w locie nie mniejszą niż 8 km oraz z utrzymaniem dwustronnej łączności radiowej z właściwym organem służby ruchu lotniczego.
§  11.  Z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt SERA.13005 lit. a załącznika do rozporządzenia nr 923/2012, w przypadku braku instrukcji ATS dotyczących ustawienia kodu transpondera, pilot ustawia:
1) kod 7000 w lotach z widocznością (VFR - Visual Flight Rules);
2) kod 2000 w lotach według wskazań przyrządów (IFR - Instrumental Flight Rules).
§  12.  Wnioski, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.), złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają uzupełnieniu zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4 niniejszego rozporządzenia. Przepis art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) stosuje się.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. poz. 141), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020