Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Dz.U.2020.1245
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 7 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1493 i 2473) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 15 w brzmieniu:

"15) efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.";

2) w § 2 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) dla której wykazano racjonalność kosztów - w przypadku operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3, pkt 4 w zakresie poddziałań, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia nr 508/2014, a także pkt 5, 6-8 i 10-15;";

3) w § 31 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Pomoc na realizację operacji w ramach działania tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przyznaje się w formie rekompensaty armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, wpisanego do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo wprowadzonego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego po dniu 31 grudnia 2010 r. na skutek wymiany tego statku rybackiego na inny i którego długość całkowita wynosi:";

4) po § 52 dodaje się § 52a w brzmieniu:

"§ 52a. 1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, którego długość całkowitą określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Pomoc na realizację operacji w ramach działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się na działania określone w art. 13-16 rozporządzenia nr 2015/531 zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

3. Pomoc na realizację operacji w ramach działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:

1) 80% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;

2) 50% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący rybołówstwo komercyjne inne niż wymienione w pkt 1;

3) 30% tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

4. Pomoc na realizację operacji w ramach działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się w wysokości do:

1) 300 000 zł na operację - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;

2) 400 000 zł na operację - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.";

5) w § 56 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do wniosków o dofinansowanie składanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, pkt 4 lit. c, pkt 6, 9 i 15.";

6) w § 57:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - w przypadku wniosków o dofinansowanie składanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3, pkt 4 lit. a i b w zakresie operacji, o której mowa w art. 40 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, oraz pkt 5-8 i 10-15;",

b) uchyla się ust. 3,
c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Wnioskodawca przekazuje Agencji w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwanej dalej "ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną", informacje o zmianach w zakresie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

5. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), zwanej dalej "ustawą - Prawo pocztowe".";

7) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.";

8) w § 59:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pkt 2 i 3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5, 7, 10, pkt 11 z wyłączeniem rybactwa śródlądowego, pkt 12, 13 i 15 - przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, na podstawie sumy punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę w tym wniosku.",

b) w ust. 2 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"pkt 2, 10 i 15:";

9) w § 61:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W przypadku wniosków o dofinansowanie, które nie mieszczą się w limicie środków dla danego naboru, Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o wstrzymaniu biegu terminu rozpatrywania tego wniosku.",

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia, wnioskodawcę wzywa się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku gdy wnioskodawca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie uzupełnił wniosku w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, jednocześnie informując wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o wprowadzonych zmianach.",

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.",

e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Wnioskodawca może uzupełnić wniosek o dofinansowanie w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo pocztowe.";

10) w § 62 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Po zakończeniu oceny, o której mowa w § 61 ust. 1, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o terminie zawarcia umowy o dofinansowanie, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, oraz o możliwości zawarcia umowy, w tym również poza siedzibą podmiotu przyznającego pomoc, w formie pisemnej, przez odesłanie przez wnioskodawcę podpisanej umowy o dofinansowanie do Agencji przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo pocztowe.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo nie odesłał podpisanej umowy w wyznaczonym terminie przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo pocztowe, albo odmówił jej podpisania, Agencja odmawia przyznania pomocy, chyba że wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z Agencją, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia tej umowy.";

11) w § 64 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie w terminach określonych w umowie lub monitorowania wskaźników realizacji celów operacji w terminach określonych w umowie, jeżeli operacja przewiduje takie wskaźniki,";

12) w § 65:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są składane we właściwym oddziale regionalnym Agencji najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku niezłożenia do podmiotu przyznającego pomoc zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, pomocy nie wypłaca się.";

13) w § 66:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek o płatność wraz z załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez beneficjenta albo przez osobę upoważnioną przez beneficjenta, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo pocztowe.",

b) uchyla się ust. 7,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do dnia 15 lipca 2023 r.";

14) w § 67:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, Agencja wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do uzupełnienia tego wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie uzupełnił wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.",

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do wypłaty pomocy, termin rozpatrywania wniosku o płatność wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. W przypadku wystąpienia we wniosku o płatność oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja dokonuje ich poprawy, informując niezwłocznie beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o wprowadzonych zmianach.",

c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Beneficjent może uzupełnić wniosek o płatność w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście lub przez osobę upoważnioną przez beneficjenta albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo pocztowe.";

15) w § 69 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Następca prawny beneficjenta składa wniosek do oddziału regionalnego Agencji, do którego wniosek o dofinansowanie złożył beneficjent, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny beneficjenta dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta - kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo pocztowe, albo kopią tego potwierdzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez upoważnionego pracownika Agencji.";

16) po § 71 dodaje się § 71a w brzmieniu:

"§ 71a. 1. W przypadku gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między dniem 1 lutego 2020 r. a dniem 31 grudnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19, pomoc na realizację operacji przyznaje się w formie rekompensaty armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne.

2. Długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Pomoc na realizację operacji przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni, i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

1) poniżej 10 m - w wysokości 950 zł,

2) od 10 m do 11,99 m - w wysokości 1050 zł,

3) od 12 m do 18 m - w wysokości 1450 zł,

4) od 18,01 m do 24 m - w wysokości 1750 zł,

5) powyżej 24 m - w wysokości 2250 zł

- za każdy dzień tego zaprzestania.

4. Prezes Agencji podaje w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w ust. 1, okres, za który można ubiegać się o dofinansowanie.

5. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie Agencji i oddziałach regionalnych Agencji, nie później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

6. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5, podaje się do publicznej wiadomości również na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

7. Prezes Agencji w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, określa:

1) dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie;

2) typ operacji, których dotyczy nabór wniosków o dofinansowanie.

8. Termin składania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, nie może być dłuższy niż 7 dni.

9. Prezes Agencji udostępnia wzór wniosku o dofinasowanie operacji w ramach działania, o którym mowa w ust. 1, nie później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

10. Przepisów § 65 ust. 1, 2 i 4 nie stosuje się do wniosku o dofinasowanie operacji, o której mowa w ust. 1.";

17) w załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się ust. XVII w brzmieniu:

"XVII. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów ustalona na podstawie kryterium - długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja, przy czym za statek rybacki o długości:

1) poniżej 12 m - przyznaje się 5 pkt;

2) od 12 m do 18 m - przyznaje się 3 pkt;

3) powyżej 18 m - przyznaje się 1 pkt.";

18) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w ust. 2 uchyla się pkt 1, 3 i 5,
b) w ust. 3 uchyla się pkt 1,
c) w ust. 4.1 uchyla się pkt 1 i 3,
d) w ust. 4.2 uchyla się pkt 2,
e) w ust. 4.3 uchyla się pkt 1 i 3,
f) w ust. 5 uchyla się pkt 1,
g) w ust. 6 uchyla się pkt 1 i 3,
h) w ust. 7 uchyla się pkt 2 i 11,
i) w ust. 8 uchyla się pkt 2 i 4,
j) w ust. 9 uchyla się pkt 1, 3, 4 i 5,
k) w ust. 12 uchyla się pkt 1,
l) w ust. 13 uchyla się pkt 2, 4 i 6,
m) w ust. 14 uchyla się pkt 2,
n) dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

"15. Działanie efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

5) oświadczenie współwłaścicieli albo współarmatorów statku rybackiego wskazanych we wniosku o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej wnioskiem o dofinansowanie.";

19) w załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

"15. Działanie efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014:

1) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.".

§  2.  Do postępowań w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację działań objętych Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze", wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy o dofinansowanie, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Pomoc na działanie, o którym mowa w § 71a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje od dnia 1 lutego 2020 r., zgodnie z art. 33 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020
Prezes UOKiK może już kontrolować wrogie przejęcia polskich firm

Od dziś prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie w drodze decyzji administracyjnej rozstrzygał, czy próba przejęcia polskiej firmy przez inwestora spoza UE i krajów OECD zagraża porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu lub zdrowiu. To inwestorzy muszą sami zgłosić się do urzędu. Jeśli tego nie zrobią zarówno firmom jak członkom zarządu grożą wysokie kary. UOKiK podpowiada już na co mają zwrócić uwagę.

Jolanta Ojczyk 24.07.2020
Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1245

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
Data aktu: 07/07/2020
Data ogłoszenia: 15/07/2020
Data wejścia w życie: 16/07/2020