Tryb i warunki ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji.

Dz.U.2020.1189
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji
Na podstawie art. 35a ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb i warunki przeprowadzania badań psychofizjologicznych oraz ustalania zdolności fizycznej lub psychicznej policjantów do służby na stanowiskach służbowych lub w komórkach organizacyjnych wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 3;
2) wykaz komórek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania badań psychofizjologicznych i psychologicznych oraz testu sprawności fizycznej;
3) wykaz stanowisk służbowych lub komórek organizacyjnych, dla których mogą być przeprowadzane badania psychofizjologiczne, badania psychologiczne lub test sprawności fizycznej;
4) zakres i ramową metodykę badań psychofizjologicznych oraz psychologicznych dla stanowisk służbowych lub dla komórek organizacyjnych wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 3.
§  2. 
1.  Wykaz stanowisk służbowych lub komórek organizacyjnych, dla których mogą być przeprowadzane badania psychofizjologiczne oraz badania psychologiczne, zwane dalej "badaniami", lub test sprawności fizycznej, zwany dalej "testem", określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Badania lub test mogą zostać zarządzone w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących już służbę na stanowiskach służbowych lub w komórkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej "badanymi".
§  3.  Przełożony, o którym mowa w art. 35a ust. 3-4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwany dalej "przełożonym uprawnionym do zarządzania badań lub testu", może zarządzić przeprowadzenie obu, tylko jednego z badań lub testu, dla danego stanowiska lub komórki organizacyjnej określonych w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 1, albo odmówić ich przeprowadzenia.
§  4. 
1.  Zarządzenie badań lub testu następuje na wniosek:
1) dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", dyrektora biura lub równorzędnego mu kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji - w przypadku badań lub testu zarządzanych przez Komendanta Głównego Policji,
2) kierownika komórki oraz jednostki organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej komendantowi wojewódzkiemu lub Stołecznemu Policji - w przypadku badań lub testu zarządzanych przez tych komendantów Policji,
2a) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji - w przypadku badań lub testu zarządzanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,
2b) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji - w przypadku badań lub testu zarządzanych przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
3) kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr odpowiednio Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendy wojewódzkiej lub Komendy Stołecznej Policji - w przypadku badań lub testu zarządzanych w stosunku do osoby uprawnionej do złożenia wniosku, o której mowa w pkt 1-2b;
2.  Wniosek o zarządzenie badań lub testu, zwany dalej "wnioskiem", powinien zawierać w szczególności:
1) stopień policyjny, imię i nazwisko badanego oraz imię jego ojca;
2) numer identyfikacyjny badanego;
3) stanowisko służbowe zajmowane przez badanego oraz nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, w której ono występuje;
4) stanowisko służbowe, o które ubiega się badany, oraz nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, w której ono występuje, albo nazwę komórki organizacyjnej, w której ma on podjąć służbę, oraz nazwę jednostki organizacyjnej, w której komórka ta występuje;
5) uzasadnienie;
6) wskazanie potrzeby przeprowadzenia badania przez komórkę właściwą do jego przeprowadzenia poza pracownią badań, o której mowa w § 8 ust. 1, oraz miejsca takiego badania;
7) informację o liczbie i rodzaju załączników;
8) pieczęć i podpis wnioskodawcy;
9) miejsce na dokonanie wpisu przez przełożonego uprawnionego do zarządzania badań lub testu, potwierdzającego zarządzenie, lub na odmowę zarządzenia badania lub testu oraz na potwierdzenie miejsca badania w przypadku, o którym mowa w pkt 6, a także na jego pieczęć i podpis.
§  5. 
1.  Do wniosku dołącza się oświadczenie badanego, w którym podane są data i miejsce przeprowadzenia badań lub testu w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie tego oświadczenia, albo oświadczenie badanego zawierające informację, że w tym okresie nie był poddany badaniom lub testowi.
2.  Wnioskodawca niezwłocznie przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, przełożonemu uprawnionemu do zarządzania badań lub testu.
3.  Przełożony, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego otrzymania i po rozpatrzeniu zwraca wniosek wraz z dokumentacją wnioskodawcy.
4.  Wnioskodawca przesyła kopię pozytywnie rozpatrzonego wniosku wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 1, do komórki właściwej do przeprowadzenia badań lub testu.
§  6. 
1.  Wnioskodawca, w porozumieniu z komórką właściwą do przeprowadzenia badań lub testu, ustala datę oraz miejsce badania lub testu i informuje o nich badanego.
2.  (uchylony).
3.  W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na badaniu lub teście oraz uzasadnionej odmowy poddania się im w ustalonym terminie wnioskodawca ustala nowy termin badania lub testu i informuje o nim badanego.
4.  Odmowa poddania się badaniu lub testowi w ustalonym terminie jest uzasadniona, w szczególności w przypadku:
1) złego samopoczucia spowodowanego rozpoczynającą się chorobą;
2) osłabienia spowodowanego przebytą chorobą;
3) przemęczenia spowodowanego brakiem snu.
§  7. 
1.  Badania lub test przeprowadzają:
1) badania psychofizjologiczne - komórka właściwa do spraw badań poligraficznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji;
2) badanie psychologiczne - komórki organizacyjne właściwe do spraw badań psychologicznych w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz komendach wojewódzkich i Komendzie Stołecznej Policji, z zastrzeżeniem, że badania mogą przeprowadzać osoby, które posiadają uprawnienie do wykonywania zawodu psychologa;
3) test:
a) komórka organizacyjna właściwa do spraw doskonalenia zawodowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznycznego Policji "BOA" - w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w tej jednostce,
b) komórki organizacyjne właściwe do spraw doskonalenia zawodowego:
Centralnego Biura Śledczego Policji - w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórce organizacyjnej właściwej do spraw bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia Centralnego Biura Śledczego Policji,
komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji - w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych oraz prac podwodnych, a także w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji mających swoje siedziby na obszarze działania komendantów wojewódzkich Policji albo Komendanta Stołecznego Policji

- z zastrzeżeniem że test mogą przeprowadzać policjanci lub pracownicy Policji posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu trenera, instruktora, nauczyciela wychowania fizycznego lub fizjoterapeuty.

2.  (uchylony).
3.  W czasie przeprowadzania testu mogą być obecni:
1) lekarz;
2) ratownik medyczny albo ratownik;
3) przedstawiciele wnioskodawcy w liczbie nie większej niż dwóch.
4.  Jeżeli w czasie przeprowadzania testu nie jest obecna osoba, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zapewnia łączność pomiędzy przeprowadzającym test a najbliższą jednostką organizacyjną Policji.
§  8. 
1.  Badania lub test przeprowadza się w specjalistycznych pracowniach oraz obiektach sportowych, wyposażonych w sprzęt umożliwiający prawidłowy i zgodny z metodyką ich przebieg oraz gwarantujących realizację wszystkich zarządzonych badań lub testów.
2.  Badanie lub test rozpoczyna się od zapoznania badanego z celem, zakresem i sposobem ich przeprowadzenia oraz przyjęcia od niego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na badanie lub test, a także na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji badanych i uzyskanych przez nich w badaniach lub teście wyników, wyrażanych w sposób określony w § 12 ust. 2, a w szczególności na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy.
§  9. 
1.  Badanie psychofizjologiczne obejmuje rejestrowanie specyficznych zmian reakcji fizjologicznych występujących w trakcie zadawania pytań badanemu i służy do ustalenia w szczególności:
1) lojalności w służbie;
2) czerpania w jakiejkolwiek formie nieuprawnionej korzyści w związku z dotychczasową służbą w Policji;
3) patologii oraz uzależnień niepożądanych w służbie.
2.  Badanie, o którym mowa w ust. 1, przebiega w następujących kolejno po sobie etapach polegających na:
1) wypełnieniu przez badanego kwestionariusza:
a) osobowego,
b) szczegółowego;
2) omówieniu przez przeprowadzającego badanie z badanym wypełnionych kwestionariuszy, o których mowa w pkt 1;
3) przeprowadzeniu testu wstępnego, stymulującego i testów właściwych oraz, w zależności od potrzeb wynikających z reakcji badanego na pytania zadawane w testach właściwych, testów dodatkowych, składających się z pytań przygotowanych przez przeprowadzającego badanie na podstawie pytań, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. c;
4) analizie wyników uzyskanych w trakcie badania;
5) sporządzeniu opinii końcowej z badania, o której mowa w § 12.
3.  Kwestionariusz, o którym mowa w ust. 2 pkt 1:
1) lit. a, zawiera:
a) stopień policyjny, imię i nazwisko badanego oraz imię jego ojca,
b) numer identyfikacyjny badanego,
c) stanowisko służbowe zajmowane przez badanego oraz nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, w której badany zajmuje to stanowisko,
d) stanowisko służbowe, o które ubiega się badany, oraz nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, w której to stanowisko służbowe występuje, albo nazwę komórki organizacyjnej, w której ma on podjąć służbę, oraz nazwę jednostki organizacyjnej, w której komórka ta występuje,
e) informacje dotyczące stanu zdrowia badanego oraz jego kondycji fizycznej i psychicznej w dniu badania,
f) datę i podpis badanego;
2) lit. b, zawiera:
a) informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a-d,
b) instrukcję dla badanego, dotyczącą sposobu wypełnienia tego kwestionariusza,
c) pytania służące osiągnięciu celów, o których mowa w ust. 1,
d) datę i podpis badanego.
4.  W testach, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie zadaje się pytań dotyczących wyznania oraz preferencji seksualnych i politycznych.
5.  W trakcie etapów badania, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, badanemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z badania.
6.  Fakt złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, przeprowadzający badanie dokumentuje w formie pisemnej.
7.  Przebieg etapu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rejestruje się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.
§  9a. 
1.  Jeżeli wynik przeprowadzonego badania psychofizjologicznego jest niejednoznaczny i nie ma możliwości sporządzenia na jego podstawie opinii, o której mowa w § 12 ust. 1, badanie można powtórzyć jeden raz, na podstawie tego samego wniosku, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia uzyskania tego wyniku. W powtórzonym badaniu nie przeprowadza się testu wstępnego.
2.  Badania psychofizjologicznego nie przeprowadza się, a rozpoczęte można przerwać w przypadku:
1) złej kondycji fizycznej przeprowadzającego badanie lub badanego;
2) wystąpienia czynników zewnętrznych uniemożliwiających przeprowadzenie badania.
§  10. 
1.  W badaniu psychologicznym stosuje się test psychologiczny umożliwiający porównanie predyspozycji intelektualnych i osobowościowych badanego do służby na stanowisku służbowym lub w komórce organizacyjnej wymienionej w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 1, do stworzonego dla tego stanowiska lub komórki organizacyjnej profilu wymagań.
2.  Badanie, o którym mowa w ust. 1, przebiega w następujących kolejno po sobie etapach polegających na:
1) przeprowadzeniu testu psychologicznego;
2) analizie wyników, w tym porównaniu ich z profilem wymagań;
3) sporządzeniu opinii końcowej z badania, o której mowa w § 12.
3.  Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr Komendy Głównej Policji opracowuje profile wymagań na stanowiska służbowe lub dla komórek organizacyjnych wymienionych w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 1.
4.  Przepis § 9a ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  11. 
1.  Test służy do ustalenia predyspozycji fizycznych badanego do służby na stanowisku służbowym lub w komórce organizacyjnej wymienionej w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz jego możliwości adaptacyjnych do zwiększonego wysiłku fizycznego.
2.  Predyspozycje fizyczne, o których mowa w ust. 1, obejmują umiejętność pływania oraz odpowiedni poziom cech motorycznych:
1) szybkości;
2) wytrzymałości;
3) siły;
4) zwinności;
5) koordynacji ruchowej.
3.  Test składa się z ośmiu prób przeprowadzanych w ciągu jednego dnia w następującej kolejności:
1) skok w dal z miejsca;
2) bieg zwinnościowy;
3) wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce;
4) uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku);
5) uginanie ramion w podporze na poręczach;
6) siady z leżenia w ciągu 1 minuty;
7) bieg w ciągu 12 minut;
8) pływanie na dystansie 50 metrów.
4.  Badany przystępuje do testu po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego jego zdolność do ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niż na 3 dni przed przystąpieniem do testu.
5.  Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie przez badanego ubiegającego się o podjęcie służby na stanowiskach służbowych lub w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, wyników umożliwiających spełnienie minimalnych kryteriów odpowiadających uzyskaniu co najmniej 1 pkt w każdej z prób wymienionych w ust. 3. Policjant pełniący służbę na stanowisku lub w komórce organizacyjnej wykonującej działania bojowe powinien uzyskać co najmniej 3 pkt w każdej z tych prób.
6.  Sposób wykonania i kryteria oceny prób testu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
7.  Po zakończeniu testu sporządza się opinię, o której mowa w § 12.
§  12. 
1.  Wynik przeprowadzonego badania lub testu zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od daty badania lub testu i stanowi podstawę do sporządzenia opinii końcowej z badania lub testu, zwanej dalej "opinią".
2.  Wynik badania lub testu, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wskazanego we wniosku stanowiska służbowego lub komórki organizacyjnej i zawiera:
1) w przypadku badania psychofizjologicznego - informację o przebiegu badania, zarejestrowanych zmianach, o których mowa w § 9 ust. 1, lub ich braku oraz wnioski z tego badania;
2) w przypadku badania psychologicznego - ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych badanego do objęcia lub zajmowania tego stanowiska albo do podjęcia lub dalszego pełnienia służby w tej komórce, wynikającą z porównania ich ze stworzonym profilem wymagań;
3) w przypadku testu - wyniki prób składających się na test oraz ogólną ocenę spełnienia kryteriów przyjętych na tym stanowisku albo dla tej komórki.
§  13. 
1.  Opinia powinna zawierać w szczególności:
1) stopień policyjny, imię i nazwisko badanego oraz imię jego ojca;
2) numer identyfikacyjny badanego;
3) stanowisko służbowe, którego badanie dotyczyło, oraz nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, w której to stanowisko służbowe występuje;
4) wynik badania lub testu, a w przypadku badania psychofizjologicznego - również informację o jego przebiegu;
5) pieczęć i podpis przeprowadzającego badanie albo pieczęcie i podpisy przeprowadzających badanie oraz osób obecnych w czasie przeprowadzania testu.
2.  Opinię sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przesyła się wnioskodawcy, a drugi włącza się do dokumentacji z badań lub testu. Na przesyłce, pod adresem wnioskodawcy umieszcza się napis "w sekretariacie nie otwierać".
3.  Wnioskodawca na wniosek badanego udostępnia mu opinię do wglądu. Miejsce i termin udostępnienia opinii wnioskodawca określa w uzgodnieniu z badanym.
4.  Wnioskodawca, po zapoznaniu się z opinią, rozstrzyga o sposobie wykorzystania wyniku badania oraz o dalszym postępowaniu w odniesieniu do badanego.
§  14. 
1.  Dokumentację z badań lub testu stanowi:
1) kopia wniosku wraz z załącznikami;
2) oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 2;
3) wyniki badań lub testu;
4) drugi egzemplarz opinii końcowej z badania lub testu.
2.  Dodatkową dokumentację z badań lub testu stanowi:
1) z badań psychofizjologicznych:
a) kwestionariusz osobowy,
b) kwestionariusz szczegółowy,
c) informacja o rezygnacji badanego z dalszego udziału w badaniu psychofizjologicznym,
d) zapis obrazu i dźwięku dokumentującego przebieg testów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3;
2) z testu:
a) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 11 ust. 4,
b) karta wyników uzyskanych z poszczególnych prób testu.
3.  Dokumentację z badań oraz z testu, o której mowa w ust. 1 i 2, przechowują komórki wymienione w § 7 ust. 1.
4.  Dokumentację, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi się również w formie elektronicznej.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH LUB KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, DLA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZANE BADANIA PSYCHOFIZJOLOGICZNE, BADANIA PSYCHOLOGICZNE LUB TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska służbowego Badanie psychofizjologiczne Badanie psychologiczne Test sprawności fizycznej
1 2 3 4 5
1 Komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego Policji* Tak Tak Nie
2 Komórki organizacyjne właściwe w sprawach bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia Centralnego Biura Śledczego Policji Tak Tak Tak
3 Komórki organizacyjne Biura Spraw Wewnętrznych Policji Tak Tak Nie
4 Komórki organizacyjne właściwe w sprawach analizy kryminalnej Tak Tak Nie
5 Komórki organizacyjne właściwe w sprawach werbunków Tak Tak Nie
6 Stanowiska, na których wykonywane są zadania z zakresu negocjacji policyjnych Nie Tak Nie
7 Stanowiska, na których wykonywane są zadania z zakresu kontroli i audytu Tak Tak Nie
8 Komórki organizacyjne właściwe w sprawach ruchu drogowego Tak Tak Nie
9 Dyżurni jednostek Policji i ich zastępcy Nie Tak Nie
10 Komórki organizacyjne właściwe w sprawach techniki operacyjnej Tak Tak Nie
11 Komórki organizacyjne właściwe do walki z przestępczością gospodarczą Tak Nie Nie
12 Komórki organizacyjne właściwe do walki z korupcją Tak Nie Nie
13 Stanowiska w komórkach realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych oraz prac podwodnych komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji Nie Tak Tak
14 Stanowiska w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" i w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji** Nie Tak Tak
15 Kierownicy jednostek oraz komórek organizacyjnych Policji i ich zastępcy Tak*** Tak Nie
16 Stanowiska, na których wykonywane są zadania związane z przeprowadzaniem badań psychofizjologicznych Tak Nie Nie
* Z wyłączeniem komórek, o których mowa w lp. 2.

** Z wyłączeniem stanowisk, na których wykonywane są zadania z zakresu obsługi organizacyjnej, logistycznej, technicznej oraz zabezpieczenia medycznego.

*** Wyłącznie w przypadku, gdy stanowisku kierowniczemu podlegają stanowiska wykonawcze, dla których przewidziano możliwość przeprowadzania badań psychofizjologicznych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

SPOSÓB WYKONANIA I KRYTERIA OCENY PRÓB TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

I. Sposób wykonania prób testu sprawności fizycznej:

1) skok w dal z miejsca:

Miejsce: sala gimnastyczna

Sprzęt i pomoce: 2 lub 3 połączone nieruchomo wzdłuż, jeden za drugim, twarde materace wyznaczające miejsce lądowania (ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić dłuższe niż 3 metry pole lądowania); na materacach (wzdłuż środkowej linii materaca) należy wyrysować co 10 cm linie o dł. ok. 50 cm prostopadle do kierunku skoku (miara odległości); na twardym, nieśliskim podłożu w odległości 1 m od pierwszego materaca wyrysować prostopadle do kierunku skoku linię o dł. 0,5 m określającą miejsce odbicia; taśma miernicza.

Sposób wykonania próby:

Ćwiczący staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią odbicia, następnie wykonuje ugięcie nóg w stawach kolanowych z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i jednocześnie odbija się energicznie obunóż od podłoża, wykonując skok w przód jak najdalej. Odbicie następuje z miejsca (niedozwolone jest wykonanie podskoku przed odbiciem). Lądowanie następuje na obydwie stopy do przysiadu na materacu. Podparcie się po skoku z przodu lub z boku w celu zachowania równowagi jest dozwolone. W przypadku cofnięcia nóg po lądowaniu, przewrócenia się do tyłu lub podparcia dłonią z tyłu pomiar odległości następuje od miejsca odbicia do ostatniego pozostawionego śladu - np. przez cofniętą stopę lub rękę. Próbę wykonuje się dwukrotnie.

Ocena: spośród dwóch oddanych skoków skok dłuższy uznaje się za wynik próby; miarą wyniku jest odległość od wyznaczonej linii odbicia do tylnej krawędzi pięty (śladu pozostawionego przez piętę, rękę lub inną część ciała); pomiar dokonywany jest z dokładnością do 1 cm.

2) bieg zwinnościowy:

Miejsce: sala gimnastyczna

Sprzęt i pomoce: dwa stojaki (o min. wysokości 1,60 m), jeden materac o wymiarach 2 m x 1 m, stoper. Przeprowadzenie próby wymaga następującego ustawienia sprzętu:

w odległości 5 m od wyznaczonej linii startu (będącej jednocześnie linią mety) ustawia się jeden stojak, następnie w odległości 10 m od niego umieszcza się drugi stojak, na wysokości którego wykreśla się linię równoległą do linii startu. W połowie odległości między stojakami należy położyć materac, tak aby środek materaca znajdował się w odległości 10 m od linii startu.

Sposób wykonania próby:

Ćwiczący na komendę "gotów" staje przed linią startu w wykroku z lekko pochylonym tułowiem ku przodowi; na sygnał "start" rozpoczyna bieg w kierunku pierwszego stojaka, okrąża go i biegnie do materaca, na którym wykonuje przewrót w przód. Następnie biegnie do drugiego stojaka, mija go i wykonuje zmianę kierunku biegu, po czym przyjmuje pozycję na czworaka (przynajmniej jedną dłoń układa na linii wykreślonej na wysokości stojaka). W drodze powrotnej biegnie na czworaka do materaca (układając dłonie w taki sposób, aby całą wewnętrzną powierzchnią miały kontakt z podłożem). Na materacu ponownie wykonuje przewrót w przód. Po przewrocie wstaje i biegnie do pierwszego stojaka, który okrąża i dobiega do mety. W całej próbie ćwiczący wykonuje zatem dwukrotnie obiegnięcie pierwszego stojaka, dwa przewroty na materacu, niepełne obiegnięcie drugiego stojaka i w drodze powrotnej krótki bieg na czworaka (od drugiego stojaka do materaca). Podczas okrążania stojaków nie wolno ich przewrócić. Niedozwolone jest również przenoszenie ręki ponad górną krawędzią stojaka. Próbę wykonuje się jeden raz. W przypadku popełnienia błędu dopuszcza się powtórzenie próby jeden raz.

Ocena: wynik próby stanowi czas wykonania próby mierzony z dokładnością do 0,1 s.

3) wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce:

Miejsce: sala gimnastyczna lub siłownia

Sprzęt i pomoce: waga osobowa, ławeczka, stojaki, gryf, zaciski, krążki obciążające gryf (2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg), magnezja lub talk; niezbędna jest asekuracja ćwiczącego.

Sposób wykonania próby:

Ćwiczący zostaje zważony w celu ustalenia masy ciała. Następnie na gryf zakładane jest obciążenie, tak aby sztanga miała ciężar równy masie ciała ćwiczącego (w zaokrągleniu do 2,5 kg na niekorzyść ćwiczącego, np. masa ciała = 83 kg; ciężar sztangi = 85 kg). Ćwiczący po zajęciu pozycji leżenia tyłem na ławeczce zdejmuje sztangę ze stojaków i unosi ją, utrzymując pełny wyprost ramion. Na komendę "ćwicz" opuszcza sztangę i dotyka gryfem do klatki piersiowej, następnie wypycha (wyciska) sztangę do pełnego wyprostu ramion w stawach łokciowych (pierwsze powtórzenie). Ćwiczenie powtarza tyle razy, ile jest w stanie wykonać. Podczas wykonywania próby żadna stopa nie może zostać oderwana od podłoża. Wykonanie ćwiczenia niezgodnie z opisem powoduje nieliczenie danego powtórzenia

Ocena: wynik próby stanowi liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń (wyciśnięć).

4) uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku):

Miejsce: sala gimnastyczna

Sprzęt i pomoce: drążek, materac do zeskoku (lądowania), magnezja lub talk.

Sposób wykonania próby:

Ćwiczący chwyta drążek nachwytem i wykonuje zwis na wyprostowanych ramionach. Drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę w pełnym zwisie. Na sygnał "start" ćwiczący zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem, po czym powraca do zwisu na wyprostowanych ramionach (pierwsze powtórzenie). Czynność tę powtarza tyle razy, ile może. Podczas ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia. Wykonanie ćwiczenia niezgodnie z opisem powoduje niezaliczenie danego powtórzenia. Próbę wykonuje się jeden raz.

Ocena: wynik próby stanowi liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń (podciągnięć).

5) uginanie ramion w podporze na poręczach:

Miejsce: sala gimnastyczna lub siłownia

Sprzęt i pomoce: poręcze symetryczne, magnezja lub talk.

Sposób wykonania próby:

Ćwiczący przyjmuje na poręczach pozycję podporu na wyprostowanych ramionach. Na komendę "ćwicz" rozpoczyna uginanie ramion do momentu przekroczenia kąta 90° w stawach łokciowych (barki powinny znaleźć się poniżej łokci), następnie prostuje ramiona w stawach łokciowych (pełny wyprost), wracając do pozycji wyjściowej (pierwsze powtórzenie). Czynność tę powtarza tyle razy, ile może.

Ocena: wynik próby stanowi liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń (ugięć).

6) siady z leżenia w ciągu 1 minuty:

Miejsce: sala gimnastyczna

Sprzęt i pomoce: materac, stoper.

Sposób wykonania próby:

Ćwiczący przyjmuje pozycję leżenia tyłem (na plecach) na materacu przy drabince gimnastycznej, nogi ugięte w kolanach pod kątem 90°, stopy rozstawione na odległość około 30 cm od siebie zaczepione o dolny szczebel drabinki, ręce splecione palcami i ułożone z tyłu na głowie. Na sygnał "start" wykonuje siad, dotyka dwoma łokciami kolan (pierwsze powtórzenie) i natychmiast powraca do leżenia, tak aby umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem, i znowu wykonuje siad. Czynność tę powtarza w ciągu 1 min.

Ocena: wynik próby stanowi liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń (siadów) wykonanych w czasie 1 min.

W przypadku kandydatów oraz policjantów komórek realizacyjnych oraz komórek organizacyjnych właściwych w sprawach bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji nie obowiązuje limit czasu wynoszący 1 min. Próbę należy wykonywać w sposób ciągły (nie dopuszcza się stosowania przerw pomiędzy kolejnymi powtórzeniami).

7) bieg w ciągu 12 minut:

Miejsce: Próbę najlepiej przeprowadzić na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma bieżni, bieg można wykonać na równym, twardym podłożu. Trasa powinna być płaska i w dobrym stanie. Wskazane jest wówczas wytyczenie zamkniętego toru o odpowiedniej długości.

Sprzęt i pomoce: stoper.

Sposób wykonania:

Ćwiczący staje w dowolnej pozycji w odległości około 1 m od linii startu. Na komendę "na miejsca" przyjmuje pozycję wykroczną przed linią startową - start wysoki. Na komendę "start" lub sygnał dźwiękowy ćwiczący rozpoczyna bieg po wyznaczonej trasie. W trakcie biegu prowadzący próbę liczy i notuje okrążenia pokonane przez ćwiczącego. Po upływie 12 minut prowadzący próbę daje sygnał do jej zakończenia. Wtedy ćwiczący zatrzymuje się w miejscu i czeka, aż prowadzący odnotuje osiągnięty przez niego rezultat. Próbę wykonuje się jeden raz. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Ocena: wynik próby stanowi liczba przebiegniętych w ciągu 12 minut metrów zapisanych z dokładnością do 10 m na niekorzyść ćwiczącego (np. 2867 m zapisujemy jako 2860 m).

8) pływanie na dystansie 50 m:

Miejsce: Próbę należy przeprowadzić na pływalni.

Sprzęt i pomoce: stoper.

Sposób wykonania:

Ćwiczący na komendę "na miejsca" przyjmuje dowolną pozycję startową na słupku. Na komendę "start" wykonuje dowolny skok do wody i przepływa najszybciej jak potrafi dystans 50 m. Niedozwolone jest chodzenie po dnie.

Ocena: wynik próby stanowi czas pokonania dystansu 50 m mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy.

W przypadku kandydatów oraz policjantów komórek realizacyjnych oraz komórek organizacyjnych właściwych w sprawach bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji potwierdza się jedynie umiejętność przepłynięcia dystansu 50 m (próbę należy wykonywać w sposób ciągły, bez zatrzymywania się). Nie dokonuje się pomiaru czasu przepłynięcia dystansu.

II. Kryteria oceny prób testu sprawności fizycznej dla policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach właściwych w sprawach realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych, prac podwodnych oraz w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" i samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji

Punkty Skok w dal z miejsca

[m]

Bieg zwinnościowy [sekunda] Wyciskanie sztangi leżąc na ławeczce (ciężar równy masie ciała)

[liczba powtórzeń]

Uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku)

[liczba powtórzeń]

10 3,00 11,7 12 30
9 2,94 11,9 11 28
8 2,88 12,1 10 26
7 2,78 12,3 9 24
6 2,70 12,5 8 22
5 2,62 12,7 7 20
4 2,54 12,9 6 18
3 2,46 13,1 5 16
2 2,38 13,3 4 14
1 2,30 13,5 3 12
Punkty Uginanie ramion w podporze na poręczach [liczba powtórzeń] Siady z leżenia w ciągu 1 min [liczba powtórzeń] Bieg 12 min

[m]

Pływanie na dystansie 50 m [sekunda]
10 33 64 3100 32
9 31 62 3050 33
8 29 60 3000 34
7 27 59 2950 35
6 25 57 2900 37
5 23 56 2850 38
4 21 54 2800 40
3 19 53 2750 42
2 17 51 2700 43
1 15 50 2650 45

III. Kryteria oceny prób testu sprawności fizycznej dla policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia Centralnego Biura Śledczego Policji

Punkty Skok w dal z miejsca

[m]

Bieg zwinnościowy [sekunda] Wyciskanie sztangi leżąc na ławeczce (ciężar równy masie ciała)

[liczba powtórzeń]

Uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku)

[liczba powtórzeń]

10 3,00 11,7 12 30
9 2,94 11,9 11 28
8 2,88 12,1 10 26
7 2,78 12,3 9 24
6 2,70 12,5 8 22
5 2,62 12,7 7 20
4 2,54 12,9 6 18
3 2,46 13,1 5 16
2 2,38 13,3 4 14
1 2,00 15,0 1 10
Punkty Uginanie ramion w podporze na poręczach

[liczba powtórzeń]

Siady z leżenia bez limitu czasu

[liczba powtórzeń]

Bieg 12 min

[m]

Pływanie na dystansie 50 m
10 33 78 3.100 0 pkt lub 1 pk
9 31 76 3.050
8 29 74 3.000
7 27 72 2.950
6 25 70 2.900
5 23 68 2.850
4 21 66 2.800
3 19 64 2.750
2 17 62 2.600
1 12 60 2.000
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.2264).

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1189 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb i warunki ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji.
Data aktu: 20/03/2007
Data ogłoszenia: 03/07/2020
Data wejścia w życie: 25/04/2007