Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Dz.U.2019.1782
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 10 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 oraz z 2019 r. poz. 125, 730 i 897) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 548, z 2010 r. poz. 1250, z 2011 r. poz. 1548, z 2013 r. poz. 889 oraz z 2017 r. poz. 1485) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 14a otrzymuje brzmienie:

"14a) polowaniu indywidualnym - rozumie się przez to polowanie:

a) wykonywane przez jednego myśliwego, z psem lub psami albo bez psa, działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim,

b) na drapieżniki przy stogach i norach wykonywane przez myśliwych korzystających z psa lub psów,

c) na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z psa lub psów,

d) na dziki wykonywane w dzień przez jednego myśliwego przy udziale jednego naganiacza albo jednego podkładacza z psem;",

b) po pkt 15a dodaje się pkt 15b w brzmieniu:

"15b) poszukiwaniu postrzałka - rozumie się przez to podejmowanie przez myśliwego lub grupę myśliwych czynności zmierzających do odnalezienia rannej zwierzyny w celu skrócenia jej cierpień; poszukiwanie postrzałka może odbywać się przy udziale naganiacza lub przy użyciu psa lub psów albo bez psa;";

2) w § 3:
a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się wyłącznie z użyciem broni myśliwskiej, o której mowa w ust. 2, oraz naboi myśliwskich, z wyłączeniem naboi myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi, przy czym:",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Do wykonywania polowania na drapieżniki używa się broni myśliwskiej o lufach gwintowanych oraz naboi myśliwskich, w tym naboi z pociskami pełnopłaszczowymi, lub broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz naboi myśliwskich wymienionych w ust. 4 lub 5.";

3) w § 4:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Do wykonywania polowania w nocy na dziki dopuszcza się używanie noktowizyjnych i termowizyjnych celowniczych urządzeń optycznych.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dopuszcza się poszukiwanie postrzałka z użyciem sztucznego źródła światła przymocowanego do broni.";

4) w § 5 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od dnia 1 października do dnia 31 stycznia; ograniczenie to nie dotyczy polowania z psami lub naganką na ptactwo, z psami lub naganką na drapieżniki oraz poszukiwania postrzałka z psem lub psami;",

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) polowanie indywidualne na dziki wykonywane w dzień:

a) z psem lub psami,

b) przy udziale jednego naganiacza albo jednego podkładacza z psem - może odbywać się w okresie od dnia 15 sierpnia do dnia 31 stycznia;

1b) polowanie na zwierzynę wsiedlaną może odbywać się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej wsiedlenia;",

c) w pkt 2 i 3 skreśla się wyrazy "poszukujący postrzałka może korzystać z pomocy naganiacza lub innego myśliwego, a także korzystać z psa prowadzonego na otoku",
d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) myśliwy powinien poszukiwać postrzałka i go uśmiercić możliwie szybko i w sposób oszczędzający niepotrzebnych cierpień, z zachowaniem szczególnej ostrożności i zastosowaniem środków niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników polowania i osób postronnych, a także z uwzględnieniem bezpieczeństwa używanych do polowania psów;";

5) w § 7:
a) w ust. 1 pkt 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1) piżmaki i drapieżniki - przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz lornetkę lub obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne i latarkę;

1a) dziki - przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub 1a, oraz lornetkę lub obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne i latarkę;",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przed strzałem osobiście rozpoznać przez lornetkę lub obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne cel i teren na linii strzału w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, a także w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1a, gdy używa do wykonywania polowania celowniczych urządzeń optycznych, o których mowa w § 4 ust. 1 lub 1a;";

6) uchyla się § 21;
7) w § 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na terenie obwodu łowieckiego znajduje się jedna książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zwana dalej "książką ewidencji".",

b) uchyla się ust. 2-5;
8) uchyla się § 28;
9) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prowadzący polowanie lub wyznaczony przez niego myśliwy przed rozpoczęciem polowania sporządza listę naganiaczy, psów biorących udział w polowaniu oraz osób towarzyszących, dokonuje odprawy naganki, informuje o warunkach polowania, w szczególności o obowiązkach i sposobie zachowania się podczas polowania, w tym używania psów i poszukiwania postrzałków.";

10) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Polowanie uważa się za rozpoczęte z chwilą zajęcia pierwszego stanowiska przez myśliwego podczas rozprowadzania myśliwych przed pierwszym pędzeniem.";

11) w § 31 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Prowadzący polowanie przed rozpoczęciem pierwszego pędzenia przeprowadza odprawę myśliwych, w trakcie której powinien:";

12) § 39 otrzymuje brzmienie:

"§ 39. Myśliwy może, za zgodą prowadzącego polowanie, zabrać ze sobą na stanowisko psa lub psy. W takim przypadku pies lub psy powinny być trzymane na otoku.";

13) w § 40:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obowiązek zapewnienia poszukiwania postrzałka i jego uśmiercenia spoczywa na myśliwym, który go postrzelił.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Myśliwy może poszukiwać postrzałka tylko po zakończeniu pędzenia i za zgodą prowadzącego polowanie.",

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Prowadzący polowanie, na prośbę myśliwego, powinien udzielić mu pomocy podczas poszukiwania postrzałka zwierzyny grubej.

4. Myśliwy poszukujący postrzałka nie może wymagać przerwania polowania.";

14) po § 41 dodaje się § 41a w brzmieniu:

"§ 41a. Przerwy zarządzone przez prowadzącego polowanie nie są polowaniem.";

15) w § 42 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pieczątkę dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego albo nazwę i adres siedziby dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;";

16) w § 47 uchyla się ust. 3;
17) w § 51 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pieczątkę prowadzącego punkt skupu albo imię i nazwisko, albo nazwę prowadzącego punkt skupu oraz adres punktu skupu;";

18) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w polu nr 1 po wyrazach "zarządcy obwodu łowieckiego" dodaje się wyrazy "albo nazwę i adres siedziby dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego";
19) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 15 i 17-19, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

KSIĄŻKA EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM*

KSIĄŻKA EWIDENCJI

POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM*

Koło Łowieckie / Ośrodek Hodowli Zwierzyny

........................................

w ................................................

Obwód łowiecki nr ................. w woj. .................

Okręg ...........................................

Powiat ..........................................

Nadleśnictwo ................................

Miejsce wyłożenia książki ewidencji** ..........................................................................................................................................................

Imię, nazwisko i adres osoby upoważnionej albo osób upoważnionych do dokonywania wpisów w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym:

...............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

(miejscowość, data)

Lp. Imię

i nazwisko myśliwego

Nr upoważnienia do wykonywania polowania Jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania Data i godzina

rozpoczęcia polowania (wpis jest dokonywany przed rozpoczęciem polowania, jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania)

Podpis myśliwego albo osoby upoważnionej do dokonywania wpisów** Data i godzina zakończenia polowania

(w przypadku tylko polowania nocnego wpis musi być dokonany do godziny 9.00 po zakończeniu polowania)

Gatunek i ilość

pozyskanej zwierzyny oraz liczba wszystkich oddanych strzałów do zwierzyny grubej

Podpis myśliwego albo osoby upoważnionej do dokonywania wpisów**
1 2 3 4 5 6 7 8 9

O b ja ś n i e n i a :

* Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym prowadzona w postaci papierowej powinna być przeszyta i mieć ponumerowane strony.

** Dotyczy książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym prowadzonej w postaci papierowej.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021