Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Rozporządzenie określa wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska przed hałasem oraz zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza.
2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do statków powietrznych kategorii specjalnej oraz statków powietrznych, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
§  2.
1.
Statki powietrzne, ze względu na ochronę środowiska, powinny spełniać wymagania w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, odnoszące się do:
1)
miar oceny hałasu;
2)
wzorcowych punktów pomiaru hałasu;
3)
dopuszczalnych poziomów hałasu;
4)
tolerancji przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu;
5)
wzorcowych procedur certyfikacji hałasu;
6)
procedur prób.
2.
Statki powietrzne, ze względu na ochronę środowiska, powinny spełniać wymagania w zakresie emitowanych przez silniki statków powietrznych zanieczyszczeń ziemi, wody i powietrza, odnoszące się do:
1)
drenażu paliwa z układu paliwowego po zatrzymaniu silnika;
2)
emisji gazów spalinowych.
§  3.
1.
Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne nieobjęte nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, zwanej dalej "EASA", ze względu na ochronę środowiska przed hałasem, określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w tomie I Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.2)).
2.
Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne nieobjęte nadzorem EASA ze względu na ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza, określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w tomie II Załącznika 16 do Konwencji, o której mowa w ust. 1.
§  4.
Do statków powietrznych objętych nadzorem EASA stosuje się wymagania określone w rozporządzeniu Komisji nr 1702/2003/WE z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającym zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 243 z 27.09.2003, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 456).
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska (Dz. U. Nr 122, poz. 1271 oraz z 2005 r. Nr 189, poz. 1597), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2012.953

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska.
Data aktu: 07/08/2012
Data ogłoszenia: 23/08/2012
Data wejścia w życie: 07/09/2012