Przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.

Dz.U.10.54.329
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych
Na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zwanych dalej "informacjami", przez podmioty do tego zobowiązane, a także wzory kart rejestracyjnych, karty zapytania oraz karty odpowiedzi.
§  2. 
1.  Informacje, w imieniu podmiotu zobowiązanego, przekazuje osoba upoważniona do ich przekazywania.
2.  W przypadku osobistego doręczenia informacji za pośrednictwem komisariatu lub komendy powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji, informacje przekazuje się w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej dostęp osób nieuprawnionych.
3.  Warunkiem przekazywania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie bezpośredniego dostępu do tego typu urządzeń.
4.  Osoba przyjmująca informacje w jednostce organizacyjnej Policji, o której mowa w ust. 2, rejestruje to przyjęcie, wystawia jego potwierdzenie oraz niezwłocznie przekazuje informacje zgodnie z właściwością.
§  3. 
1.  Przekazywanie informacji odbywa się na kartach rejestracyjnych, kartach zapytania oraz kartach odpowiedzi.
2.  Podmioty zobowiązane przekazują informacje na czytelnie wypełnionych kartach, o których mowa w ust. 1:
1) w przypadku osobistego doręczenia informacji w formie pisemnej - poprzez wpisanie jej do karty drukowanymi literami koloru czarnego pisanymi ręcznie lub maszynowo albo za pomocą edytora tekstu komputerowego;
2) w przypadku wysyłania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - poprzez wpisanie jej do karty dużymi drukowanymi literami koloru czarnego pisanymi w edytorze tekstu komputerowego, w przypadku korzystania z sieci teleinformatycznej, albo drukowanymi literami koloru czarnego pisanymi ręcznie lub maszynowo, w przypadku korzystania z urządzeń telefaksowych.
3.  Wzór formularza karty:
1) rejestracyjnej o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) rejestracyjnej o osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z masową imprezą sportową, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) rejestracyjnej o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) rejestracyjnej o zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami masowymi zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) rejestracyjnej o związkach i klubach sportowych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) rejestracyjnej o terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarzu innych masowych imprez sportowych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) rejestracyjnej o obiektach, na których terenie są organizowane masowe imprezy sportowe, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) rejestracyjnej o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9) rejestracyjnej o organizatorach masowych imprez sportowych określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10) rejestracyjnej o organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11) rejestracyjnej o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych właściwych do współpracy określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12) zapytania określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13) odpowiedzi określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz. U. Nr 232, poz. 2337) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz. U. Nr 273, poz. 2717), które utraciły moc z dniem 2 lutego 2010 r., na podstawie art. 77 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  9 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  10 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  11 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  12 

WZÓR KARTY ZAPYTANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  13 

WZÓR KARTY ODPOWIEDZI

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020