Opłaty drogowe.

Dz.U.86.48.238
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 grudnia 1986 r.
w sprawie opłat drogowych.
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) oraz pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Opłaty za przejazdy autobusów zarejestrowanych za granicą wynoszą:
Lp. Liczba miejsc siedzących w autobusie łącznie z przyczepą Opłata za przejazd w czasie każdego jednorazowego pobytu autobusu na obszarze Polski w złotych
1 do 15 1.800
2 od 16 do 30 3.600
3 od 31 do 50 6.100
4 powyżej 50 7.100
§  2.
1. 2 Opłaty za przejazdy samochodów ciężarowych zarejestrowanych za granicą wynoszą:
Lp. Ładowność samochodu ciężarowego łącznie z przyczepą (naczepą) Opłata za przejazd w czasie każdego jednorazowego pobytu samochodu ciężarowego na obszarze Polski w złotych
1 do 10 t 24.300
2 ponad 10 do 15 t 36.400
3 ponad 15 do 20 t 46.600
4 ponad 20 do 25 t 70.800
5 ponad 25 t 91.100
2. Opłaty określone w ust. 1 pobiera się również w przypadku, gdy przyczepa (naczepa) jest zarejestrowana w państwie innym niż państwo rejestracji samochodu ciężarowego.
3. 3 W razie wykonywania przewozów pojazdem samochodowym, którego wymiary z ładunkiem lub bez ładunku albo nacisk osi lub ciężar przekraczają dopuszczalne normy określone w przepisach o ruchu drogowym, stawki opłat przewidziane w ust. 1 podwyższa się o:
1) 11.700 zł - za każdy rozpoczęty metr długości ponad dopuszczalną długość,
2) 14.600 zł - za każde przekroczenie o 10 cm wysokości pojazdu samochodowego ponad 4,0 do 4,5 m włącznie,
3) 28.300 zł - za każde przekroczenie o 10 cm wysokości pojazdu samochodowego ponad 4,5 m,
4) 14.600 zł - jeżeli szerokość pojazdu samochodowego wynosi ponad 2,5 do 3,2 m włącznie,
5) 29.100 zł - jeżeli szerokość pojazdu samochodowego wynosi ponad 3,2 do 4,5 m włącznie,
6) 58.300 zł - jeżeli szerokość pojazdu samochodowego wynosi ponad 4,5 m,
7) 43.300 zł - jeżeli nacisk osi pojedynczej wynosi ponad 10 do 12 t albo jeżeli nacisk jednej osi składowej osi wielokrotnej wynosi do 2 t włącznie powyżej wartości 5,75 do 8,00 t w zależności od rozstawu osi składowych,
8) 86.600 zł - jeżeli nacisk osi pojedynczej wynosi ponad 12 do 15 t albo jeżeli nacisk jednej osi składowej osi wielokrotnej wynosi od 2 do 5 t włącznie powyżej wartości 5,75 do 8,00 t w zależności od rozstawu osi składowych,
9) 173.300 zł - jeżeli nacisk osi pojedynczej wynosi ponad 15 t albo jeżeli nacisk osi składowej osi wielokrotnej wynosi ponad 5 t powyżej wartości 5,75 do 8,00 t w zależności od rozstawu osi składowych,
10) 12.100 zł - jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu pojedynczego wynosi do 3 t włącznie albo jeżeli przekroczenie masy całkowitej pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy wynosi do 5 t włącznie,
11) 24.300 zł - jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu pojedynczego wynosi od 3,1 do 5 t włącznie albo jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy wynosi od 5 do 10 t włącznie,
12) 48.600 zł - jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu pojedynczego wynosi ponad 5 t albo jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy wynosi od 10,1 do 20 t włącznie,
13) 101.200 zł - jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy wynosi od 20,1 do 40 t włącznie,
14) 202.400 zł - jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy wynosi ponad 40 t.;
4. W razie jednoczesnego przekroczenia więcej niż jednego parametru, opłatę pobiera się za każde przekroczenie oddzielnie.
§  3.
1. Opłaty, o których mowa w § 1 i 2, wymierzają i pobierają:
1) Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce - podczas dokonywania czynności związanych z dopuszczeniem do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego na obszarze Polski,
2) graniczne urzędy celne - w pozostałych przypadkach, podczas przekraczania granicy Państwa.
2. Przeliczenie opłaty na walutę płatności następuje zgodnie z ustaleniami tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego.
§  4.
1. Urzędy celne oraz Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce otrzymują 2% od kwot pobranych opłat za przejazdy pojazdów zarejestrowanych za granicą. Pozostała część wpływów z tego tytułu podlega przekazaniu na rachunek funduszu rezerwowego Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.
2. Środki finansowe odpowiadające 2% kwot pobranych opłat, o których mowa w ust. 1, otrzymywane przez urzędy celne, są przeznaczane na zasilenie funduszu socjalnego administracji celnej, natomiast środki otrzymywane przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce przeznacza się na finansowanie działalności statutowej.
§  5.
1. 4 Opłaty za przejazdy pojazdów samochodowych (z przyczepami lub bez przyczep) zarejestrowanych w kraju, o gabarytach i ciężarze przekraczającym dopuszczalne normy określone w przepisach o ruchu drogowym, wynoszą:
Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł za 1 km
1 2 3
1 Przy przekroczeniu dopuszczalnej łącznej długości pojazdu z ładunkiem, za każdy rozpoczęty metr długości ponad dopuszczalną długość 15
2 Przy przekroczeniu dopuszczalnej łącznej wysokości pojazdu z ładunkiem:
1) do 0,50 m 30
2) za każde dalsze przekroczenie o 10 cm ponad 0,50 m opłata

wzrasta o

60
3 Przy przekroczeniu dopuszczalnej szerokości łącznej pojazdu z ładunkiem:
1) do 0,70 m 22
2) od 0,71 do 2,00 m 45
3) powyżej 2,00 m 90
4 Przy przekroczeniu:
1) nacisku osi pojedynczej ponad 10 do 12 t
albo
2) nacisku jednej osi składowej osi wielokrotnej do 2 t

powyżej wartości 5,75 do 8,00 t w zależności od rozstawu

osi składowych

37
5 Przy przekroczeniu:
1) nacisku osi pojedynczej ponad 12 do 15 t
albo
2) nacisku jednej osi składowej osi wielokrotnej od 2 do 5 t

włącznie powyżej wartości 5,75 do 8,00 t w zależności od

rozstawu osi składowych

75
6 Przy przekroczeniu:
1) nacisku osi pojedynczej ponad 15 t
albo
2) nacisku osi składowej osi wielokrotnej ponad 5 t powyżej

wartości 5,75 do 8,00 t w zależności od rozstawu osi

składowych

225
7 Przy przekroczeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
1) pojedynczego:
a) do 3 t 15
b) od 3,1 do 5 t 30
c) ponad 5 t 60
2) członowego lub zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i

przyczepy:

a) do 5 t 15
b) od 5,1 do 10 t 30
c) od 10,1 do 20 t 75
d) od 20,1 do 40 t 150
e) ponad 40 t 300
2. W razie jednoczesnego przekroczenia więcej niż jednego parametru, opłatę pobiera się za każde przekroczenie oddzielnie.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera organ administracji państwowej, który wydał zezwolenie na przewóz ładunków o masie lub gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazd pojazdu nienormatywnego.
4. W razie stwierdzenia dokonywania przewozu ładunków o masie lub gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu, pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, podwyższone o 200%. Opłaty te pobiera zarząd drogi, na którego obszarze działania dokonano kontroli przewozu.
§  6. Opłaty, o których mowa w § 5 ust. 1 i 4, przeznacza się na dochody:
1) funduszu gminnego lub funduszu miejskiego - jeżeli chodzi o opłaty pobrane przez terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego,
2) funduszu rezerwowego dyrekcji okręgowych dróg publicznych - jeżeli chodzi o opłaty pobrane przez te jednostki,
3) funduszu rezerwowego Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych - jeżeli chodzi o opłaty pobrane przez tę jednostkę,
4) wojewódzkich rad narodowych - jeżeli chodzi o opłaty pobrane przez terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.14.102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 1988 r.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.14.102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 1988 r.
3 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.14.102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 1988 r.
4 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.14.102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 1988 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020