Prowadzenie rejestru jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U.86.2.11
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 1985 r.
w sprawie prowadzenia rejestru jednostek badawczo-rozwojowych.
Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§  1. 1 Rejestr jednostek badawczo-rozwojowych, zwany dalej "rejestrem", prowadzi się dla jednostek badawczo-rozwojowych, objętych przepisami ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163) zwanej dalej "ustawą".
§  2. 2 Dla każdej jednostki badawczo-rozwojowej zakłada się osobną księgę rejestrową.
§  3.
1. Księga rejestrowa zakładana dla jednostki badawczo-rozwojowej składa się z czterech działów, do których wpisuje się w odrębnych rubrykach dane wymienione w ust. 2-5.
2. Dział pierwszy "Oznaczenie jednostki" zawiera:
1) numer kolejny wpisu,
2) pełną i skróconą nazwę jednostki i jej siedzibę,
3) przedmiot działalności jednostki, w tym wynikający z nadanych uprawnień do wykonywania działalności handlu zagranicznego,
4) oznaczenie organu, który utworzył jednostkę, i aktu o utworzeniu oraz oznaczenie organu sprawującego nadzór nad jednostką w wypadku, gdy nie jest nim organ, który utworzył jednostkę,
5) 3 (skreślony),
6) 4 (skreślony),
7) cyfrowy identyfikator jednostki badawczo-rozwojowej nadany w systemie informacji statystycznej,
8) uwagi.
3. Dział drugi "Organizacja jednostki" zawiera:
1) numer kolejny wpisu,
2) wzmiankę o złożeniu do rejestru statutu jednostki,
3) 5 wzmiankę o złożeniu do rejestru regulaminu rady naukowej,
4) imię i nazwisko dyrektora lub osoby pełniącej funkcję kierownika jednostki badawczo-rozwojowej oraz imiona i nazwiska zastępców dyrektora,
5) imiona i nazwiska pełnomocników uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu jednostki oraz zakres ich pełnomocnictw,
6) imię i nazwisko przewodniczącego rady naukowej oraz imiona i nazwiska zastępców przewodniczącego rady,
7) wzmiankę o uprawnieniu do nadawania stopni naukowych,
8) 6 (skreślony),
9) nazwy i siedziby zakładów i innych komórek organizacyjnych jednostki sporządzających samodzielnie bilans oraz ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej,
10) uwagi.
4. Dział trzeci "Mienie jednostki" zawiera:
1) numer kolejny wpisu,
2) wzmiankę o złożeniu do rejestru bilansu jednostki za ostatni rok,
3) wzmiankę o obciążeniu środków trwałych jednostki ograniczonymi prawami rzeczowymi,
4) uwagi.
5. 7 Dział czwarty "Połączenie, podział, reorganizacja i likwidacja jednostki" zawiera:
1) numer kolejny wpisu,
2) wzmiankę dotyczącą połączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji jednostki,
3) imię i nazwisko likwidatora,
4) uwagi.
§  4. 8 (skreślony).
§  5. Każdy wpis do księgi rejestrowej oznacza się numerami wynikającymi z kolejności wpisów oraz zaopatruje w datę dokonania wpisu i podpis sędziego.
§  6. Księgi rejestrowe nie mogą być wynoszone poza miejsce ich przechowywania.
§  7. Niezależnie od księgi rejestrowej prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.
§  8. Sąd może w treści wpisu powołać się na dokumenty złożone do akt rejestrowych. Powołane dokumenty uważa się wówczas za objęte treścią wpisu.
§  9. Wzory ksiąg rejestrowych oraz wzory ksiąg pomocniczych ustala Minister Sprawiedliwości.
Rozdział  2

Postępowanie w sprawach rejestru.

§  10. W postępowaniu w sprawach rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej.
§  11. Do złożenia wniosku o wpis do rejestru jest obowiązany dyrektor lub osoba pełniąca obowiązki kierownika jednostki, a w wypadku likwidacji jednostki - likwidator.
§  12. 9 Wniosek o wpis jednostki do rejestru powinien być złożony w terminie 45 dni od dnia utworzenia jednostki. Złożenie wniosku o dokonanie innych wpisów powinno nastąpić w terminie 15 dni od dnia zajścia okoliczności uzasadniających dokonanie wpisu.
§  13. W razie uchylenia się od złożenia wniosku w terminie określonym w § 12 sąd zastosuje wobec osoby zobowiązanej do złożenia wniosku (§ 11) grzywnę i zawiadomi o tym organ sprawujący nadzór nad jednostką lub organ tworzący jednostkę. Przepisy art. 1050 § 3, art. 1052 i 1055 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
§  14. 10 Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dane potrzebne do wypełnienia poszczególnych rubryk rejestru. Do wniosku należy dołączyć odpisy dokumentów będących podstawą wpisu. Jeżeli wpis dotyczy sprawy zastrzeżonej przepisami do kompetencji rady naukowej, dokument będący podstawą wpisu powinien być podpisany także przez przewodniczącego rady lub przez jego zastępcę.
§  15. Organ tworzący jednostkę lub organ sprawujący nadzór nad jednostką może wziąć udział w postępowaniu w sprawach rejestru, jeżeli przedmiotem wniosku jest sprawa, w której na podstawie ustawy (§ 1) organowi temu przysługuje prawo podejmowania decyzji.
§  16. Rozpatrując wniosek o wpis do rejestru sąd bada treść wniosku, zgodność z prawem treści dokumentów mających stanowić podstawę wpisu oraz treść księgi rejestrowej.
§  17.
1. W postanowieniu zarządzającym wpis do rejestru sąd określa dosłowną treść wpisu oraz rubrykę rejestru, w której wpis ma być dokonany.
2. Uzasadnienie postanowienia zarządzającego wpis sąd sporządza tylko na wniosek.
§  18. Postanowienia zarządzające wpis do rejestru podlegają natychmiastowemu wykonaniu z urzędu. Numer kolejny wpisu w księdze rejestrowej odnotowuje się na wniosku o wpis i na dokumencie stanowiącym podstawę wpisu.
§  19. Sąd odmawia wpisu do rejestru, jeżeli:
1) dane objęte wnioskiem nie podlegają wpisowi do rejestru,
2) dokumenty przedstawione jako podstawa wpisu są sprzeczne z prawem,
3) wnioskodawca nie usunie wad wniosku w terminie wyznaczonym przez sąd.
§  20. Sąd z urzędu wydaje postanowienie nakazujące wykreślenie z rejestru wpisu niedopuszczalnego ze względu na obowiązujące przepisy lub niezgodnego z prawdziwym stanem rzeczy.
§  21. Wniesienie rewizji od postanowienia o wpisie do rejestru jest odnotowywane w księdze rejestrowej w rubryce "uwagi".
§  22. Sąd rewizyjny nie jest związany granicami rewizji i może zmienić lub uchylić zaskarżone postanowienie również na niekorzyść skarżącego.
§  23. Przepisy dotyczące wpisu do rejestru stosuje się odpowiednio do wykreślenia wpisu z rejestru i do wprowadzania zmian w rejestrze.
§  24.
1. Rejestr jest udostępniany do wglądu każdemu, kto wykaże w tym swój interes prawny. Sędzia może jednak zarządzić odmowę wglądu do rejestru lub do określonych wpisów, jeżeli wymaga tego ochrona tajemnicy państwowej lub służbowej. W wypadkach wątpliwych sędzia zwraca się o opinie do organu tworzącego jednostkę lub organu sprawującego nadzór nad jednostką, której wpis dotyczy.
2. Rejestr może być udostępniony do wglądu tylko pod nadzorem sekretarza sądowego.
3. Na odmowę udostępnienia rejestru do wglądu przysługuje zażalenie.
§  25. Zaświadczenia, odpisy i wyciągi z rejestru są wydawane na każde pisemne żądanie:
1) organów jednostki, której wpis dotyczy,
2) 11 (skreślony),
3) organu tworzącego jednostkę lub organu sprawującego nadzór nad jednostką,
4) innej osoby, która wykaże w tym swój interes prawny.

Przepisy § 24 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

§  26. 12 (skreślony).
Rozdział  3

Przepis końcowy.

§  27. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1996 r. (Dz.U.96.8.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 1996 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1996 r. (Dz.U.96.8.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 1996 r.
3 § 3 ust. 2 pkt 5 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1996 r. (Dz.U.96.8.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 1996 r.
4 § 3 ust. 2 pkt 6 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1996 r. (Dz.U.96.8.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 1996 r.
5 § 3 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) tiret pierwszy rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1996 r. (Dz.U.96.8.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 1996 r.
6 § 3 ust. 3 pkt 8 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. b) tiret drugi rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1996 r. (Dz.U.96.8.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 1996 r.
7 § 3 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1996 r. (Dz.U.96.8.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 1996 r.
8 § 4 skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1996 r. (Dz.U.96.8.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 1996 r.
9 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1996 r. (Dz.U.96.8.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 1996 r.
10 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1996 r. (Dz.U.96.8.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 1996 r.
11 § 25 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1996 r. (Dz.U.96.8.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 1996 r.
12 § 26 skreślony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1996 r. (Dz.U.96.8.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 1996 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020