Zasady i tryb likwidacji Banku Inwestycyjnego.

Dz.U.69.31.252
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 października 1969 r.
w sprawie zasad i trybu likwidacji Banku Inwestycyjnego.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. z 1960 r. Nr 20, poz. 121, z 1964 r. Nr 8, poz. 50 i z 1966 r. Nr 24, poz. 151) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Z dniem 1 grudnia 1969 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. przejmie agendy oraz aktywa i pasywa Banku Inwestycyjnego związane z finansowaniem i kredytowaniem działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw handlu zagranicznego podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu Zagranicznego.
2. Z dniem 1 grudnia 1969 r. Powszechna Kasa Oszczędności przejmie agendy oraz aktywa i pasywa Banku Inwestycyjnego związane z:
1) udzielaniem kredytów ludności nierolniczej (bezpośrednio osobom fizycznym) na:
a) budownictwo i remonty budynków mieszkalnych,
b) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego;
2) udzielaniem na zlecenie Ministra Finansów pożyczek osobom fizycznym i jednostkom gospodarki nie uspołecznionej;
3) administrowaniem należnościami:
a) miejskich i powiatowych funduszów mieszkaniowych z tytułu sprzedaży przez Państwo osobom fizycznym domów mieszkalnych oraz działek budowlanych,
b) miejskich i powiatowych funduszów mieszkaniowych, funduszów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz funduszów innych jednostek gospodarki uspołecznionej z tytułu pożyczek, udzielonych osobom fizycznym na budownictwo mieszkaniowe,
c) miejskich i powiatowych funduszów mieszkaniowych z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie działek.
3. Przejęcie agend oraz aktywów i pasywów, wymienionych w ust. 1 i 2, nastąpi według stanu na dzień 30 listopada 1969 r.
§  2.
1. Agendy oraz aktywa i pasywa Banku Inwestycyjnego nie wymienione w § 1 przejmie Narodowy Bank Polski z dniem 1 stycznia 1970 r.
2. Przejęcie agend oraz aktywów i pasywów, wymienionych w ust. 1, nastąpi według stanu i bilansu na dzień 31 grudnia 1969 r.
§  3.
1. Z chwilą przejęcia aktywów i pasywów, wymienionych w § 1 i § 2, wierzytelności Banku Inwestycyjnego przechodzą w granicach przejęcia na banki przejmujące (§ 1 i § 2), a zarazem banki te stają się dłużnikami w miejsce Banku Inwestycyjnego. Przejście praw i obowiązków Banku Inwestycyjnego na banki przejmujące następuje z mocy samego prawa.
2. Hipoteki, poręczenia i prawa zastawu ustanowione dla zabezpieczenia zobowiązań nie wygasają, lecz przysługują nadal bankowi przejmującemu, jeżeli stał się wierzycielem, lub przeciwko niemu, jeżeli stał się dłużnikiem. W stosunku do zabezpieczeń będących przedmiotem wpisu do księgi wieczystej lub rejestru publicznego przejście zostanie uwidocznione na jednostronny wniosek osoby uprawnionej. Wniosek taki zaopatrzony w zaświadczenie banku przejmującego o przejściu zabezpieczenia stanowi podstawę dla dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych. Wnioski takie oraz czynności w postępowaniu dotyczącym prowadzenia ksiąg wieczystych i rejestrów są wolne od wszelkich opłat.
3. Przejście praw i obowiązków, o których mowa w rozporządzeniu, nie pozbawia dłużnika praw wynikających z przepisu art. 513 Kodeksu cywilnego.
§  4. Określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki Banku Inwestycyjnego przechodzą na banki przejmujące w granicach przejętych agend.
§  5. Odpowiednio do zakresu przejętych agend, banki przejmujące:
1) przejmą od Banku Inwestycyjnego limity zatrudnienia i funduszu płac, wyodrębnione lokale użytkowe i mieszkalne, maszyny i urządzenia,
2) wstępują w prawa i obowiązki Banku Inwestycyjnego wynikające z umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi przy wykonywaniu przejmowanych czynności w Banku Inwestycyjnym.
§  6. Z chwilą przejęcia agend oraz aktywów i pasywów Banku Inwestycyjnego przez Narodowy Bank Polski, Bank Inwestycyjny uznaje się za zlikwidowany.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020