Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego.

Dz.U.67.29.134
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC ORAZ MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 czerwca 1967 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego.
Na podstawie art. 13 ust. 4 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97 oraz z 1965 r. Nr 14, poz. 98) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego (Dz. U. z 1958 r. Nr 73, poz. 367, z 1959 r. Nr 32, poz. 189 oraz z 1963 r. Nr 33, poz. 194) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. 1. Lekarze-członkowie komisji lekarskich otrzymują miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe płatne z dołu w wysokości wynikającej z następującej tabeli:

Staż pracy w służbie zdrowia Specjalizacja I stopnia lub ponad 3-letni staż pracy w orzecznictwie lekarskim Specjalizacja II stopnia lub ponad 7-letni staż pracy w orzecznictwie lekarskim
ryczałt "A" ryczałt "B" ryczałt "A" ryczałt "B"
do 5 lat 1.160 zł 1.550 zł - -
ponad 5 do 10 lat 1.280 zł 1.700 zł 1.350 zł 1.800 zł
ponad 10 do 15 lat 1.430 zł 1.900 zł 1.540 zł 2.050 zł
ponad 15 do 20 lat 1.650 zł 2.200 zł 1.800 zł 2.400 zł
ponad 20 lat 1.840 zł 2.450 zł 1.990 zł 2.650 zł

2. W komisjach lekarskich mogą być zatrudnieni tylko ci lekarze, których zatrudnienie w społecznej służbie zdrowia nie przekracza 7 godzin dziennie.

3. Zatrudnienie w komisji lekarskiej traktuje się na równi z zatrudnieniem w zakładzie społecznym służby zdrowia w wymiarze 2 godzin dziennie w stosunku miesięcznym.";

2) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. 1. Wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego komisji lekarskiej ustala się przez zwiększenie wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1:

1) o 150 zł miesięcznie dla przewodniczącego obwodowej komisji lekarskiej,

2) o 200 zł miesięcznie dla przewodniczącego wojewódzkiej komisji lekarskiej.

2. Kwoty określone w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą być podwyższone do 500 zł miesięcznie dla przewodniczących komisji lekarskich, którzy mają co najmniej 3-letni staż na stanowisku przewodniczącego komisji.

3. Zasady i tryb podwyższania kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ustali Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.";

3) po § 21 dodaje się § 21a i 21b w brzmieniu:

"§ 21a. 1. Lekarze-wojewódzcy inspektorzy orzecznictwa oraz lekarze-inspektorzy orzecznictwa zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymują miesięczne wynagrodzenie zasadnicze według następującej tabeli:

Staż pracy w służbie zdrowia Specjalizacja I stopnia lub ponad 3-letni staż pracy w orzecznictwie lekarskim Specjalizacja II stopnia lub ponad 7-letni staż pracy w orzecznictwie lekarskim
od 10 do 15 lat 2.890 zł 3.060 zł
ponad 15 do 20 lat 3.230 zł 3.500 zł
ponad 20 lat 3.670 zł 3.850 zł

2. Na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, mogą być zatrudnieni tylko ci lekarze, których zatrudnienie w społecznej służbie zdrowia nie przekracza 2 godzin dziennie.

3. Zatrudnienie na stanowiskach określonych w ust. 1 traktuje się na równi z zatrudnieniem w zakładzie społecznym służby zdrowia w wymiarze 7 godzin dziennie w stosunku miesięcznym.

4. Lekarze, o których mowa w ust. 1, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, określonego w ust. 1, otrzymują dodatek za orzecznictwo w wysokości do 1.000 zł miesięcznie.

5. Zasady i tryb przyznawania dodatku za orzecznictwo określi Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 21b. 1. Lekarze-wojewódzcy inspektorzy orzecznictwa oraz lekarze-inspektorzy orzecznictwa zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe według następującej tabeli:

Staż pracy w służbie zdrowia Specjalizacja I stopnia lub ponad 3-letni staż pracy w orzecznictwie lekarskim Specjalizacja II stopnia lub ponad 7-letni staż pracy w orzecznictwie lekarskim
lekarz-wojewódzki inspektor orzecznictwa lekarz-inspektor orzecznictwa lekarz-wojewódzki inspektor orzecznictwa lekarz-inspektor orzecznictwa
od 10 do 15 lat 2.150 zł 2.050 zł 2.250 zł 2.150 zł
ponad 15 do 20 lat 2.360 zł 2.250 zł 2.500 zł 2.400 zł
ponad 20 lat 2.550 zł 2.450 zł 2.700 zł 2.600 zł

2. Na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, mogą być zatrudnieni tylko ci lekarze, których zatrudnienie w społecznej służbie zdrowia nie przekracza 7 godzin dziennie.

3. Wykonywanie czynności określonych w ust. 1 traktuje się na równi z zatrudnieniem w zakładzie społecznym służby zdrowia w wymiarze 2 godzin dziennie w stosunku miesięcznym.";

4) w § 22 wyrazy "w § 20" zastępuje się wyrazami "w § 21a i 21b";
5) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. 1. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w obwodowych komisjach lekarskich otrzymują za udział w posiedzeniach tych komisji, odbywanych poza obowiązującymi ich godzinami pracy, wynagrodzenie w wysokości 8,50 zł za godzinę.

2. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i związków zawodowych oraz przedstawiciele organów wojskowych w wypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 4 i przedstawiciele komendy wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w wypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 5 - otrzymują za udział w posiedzeniach wojewódzkich komisji lekarskich odbywanych poza obowiązującymi ich godzinami pracy wynagrodzenie w wysokości 10 zł za godzinę.

3. Osoby wymienione w ust. 2 otrzymują jednak za udział w posiedzeniach wojewódzkich komisji lekarskich odbywanych w obowiązujących ich godzinach pracy wynagrodzenie określone w ust. 2, jeżeli za ten czas nie zachowują prawa do wynagrodzenia w miejscu pracy.";

6) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

"§ 24a. Lekarzom przeprowadzającym dla potrzeb komisji lekarskich badanie w domu chorego przysługuje, niezależnie od diet oraz zwrotu kosztów podróży i noclegu, wynagrodzenie w wysokości 50 zł.";

7) § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi obowiązki lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz ustali zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzeń ryczałtowych, a także wynagrodzeń w razie zastępstw członków komisji lekarskich. Przy ustalaniu zasad przyznawania wynagrodzeń ryczałtowych Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę przede wszystkim rodzaj komisji lekarskiej oraz liczbę spraw rozpatrywanych miesięcznie przez komisję."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1967 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1967.29.134

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego.
Data aktu: 28/06/1967
Data ogłoszenia: 25/07/1967
Data wejścia w życie: 01/08/1967