Wykonywanie rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.

Dz.U.67.10.42
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 8 marca 1967 r.
w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do obszaru wód położonych:
1) w obrębie części Oceanu Atlantyckiego i Oceanu Arktycznego oraz mórz do nich przyległych, położonych na północ od 36° szerokości geograficznej północnej i między 42° długości geograficznej zachodniej a 51° długości geograficznej wschodniej, z wyjątkiem:
a) Morza Bałtyckiego i Bełtów położonych na południe i na wschód od linii przeprowadzonych od Hasenore Head do Gniben Point, od Korshage do Spodsbierg i od Gilbierg Head do Kullen oraz
b) Morza Śródziemnego i mórz do niego przylegających aż do punktu przecięcia się równoleżnika 36° szerokości geograficznej północnej z południkiem 5°36' długości geograficznej zachodniej,
2) w obrębie części Oceanu Atlantyckiego położonej na północ od 59° szerokości geograficznej północnej i między 44° a 42° długości geograficznej zachodniej.
§  2. Obszar wód Północno-Wschodniego Atlantyku określony w § 1 podzielony jest na trzy rejony:
1) rejon 1 obejmuje część obszaru ograniczoną na południu linią biegnącą od punktu znajdującego się na 59° szerokości geograficznej północnej i 44° długości geograficznej zachodniej w kierunku wschodnim do południka 42° długości geograficznej zachodniej: stamtąd w kierunku południowym do równoleżnika 48° szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do południka 18° długości geograficznej zachodniej; stamtąd w kierunku północnym do równoleżnika 60° szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do południka 5° długości geograficznej zachodniej; stamtąd w kierunku północnym do równoleżnika 60°30' szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do południka 4° długości geograficznej zachodniej; stamtąd w kierunku północnym do równoleżnika 62° szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do wybrzeży Norwegii; stamtąd na północ i wschód wzdłuż wybrzeży Norwegii oraz wzdłuż wybrzeży Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich aż do południka 51° długości geograficznej wschodniej;
2) rejon 2 obejmuje część obszaru nie objętą rejonem 1 i na północ od 48° szerokości geograficznej północnej;
3) rejon 3 obejmuje część obszaru między 36° a 48° szerokości geograficznej północnej.
§  3.
1. Zabrania się statkom rybackim przebywającym na obszarze wód określonych w § 1 przewożenia oraz używania sieci trałowych (włoków), okrężnic lub innych sieci ciągnionych po dnie morskim albo blisko dna, które w jakiejkolwiek swojej części mają oczka o wymiarach mniejszych niż określone w poniższej tabeli:
Rejon obszaru wód Typ sieci Wielkość oczka
1) Wody na północ od linii Okrężnica 100 mm
przeprowadzonej od wybrzeży

Norwegii wzdłuż 66°

szerokości północnej do 10°

długości zachodniej; stamtąd

Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z bawełny, konopi, włókna poliamidowego lub poliestrowego 110 mm
na południe do 62° szerokości

północnej i dalej na zachód

do 28° długości zachodniej;

stamtąd na południe do 59°

szerokości północnej i dalej

na zachód

Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z innego materiału 120 mm
2) Inne wody położone na północ

od 48° szerokości północnej

Okrężnica lub każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z pojedynczego sznurka i nie zawierająca manili lub sisalu 70 mm
Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z podwójnego sznurka nie zawierająca manili lub sisalu 75 mm
Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z manili lub sisalu 80 mm
3) Wody na południe od 48°

szerokości północnej

Okrężnica lub część włoka 60 mm
2. Najmniejszy wymiar oczek powinien być taki, aby płaski przyrząd pomiarowy o grubości 2 mm i odpowiedniej szerokości mógł być przesunięty z łatwością przez oczko sieci w stanie mokrym, wyciągnięte wzdłuż po przekątnej.
3. Do 31 grudnia 1968 r. statki bazujące i wyładowujące swe połowy w portach obszaru Morza Irlandzkiego, położonych pomiędzy współrzędnymi geograficznymi 54°30' a 53° szerokości północnej i na zachód od 5°15' długości zachodniej, mogą przewozić na pokładzie i używać do połowu witlinka sieci nie posiadających w żadnej części oczek mniejszych niż 60 mm pomimo postanowień zawartych w ust. 1.
§  4.
1. Zabrania się statkom rybackim przebywającym na obszarze wód określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 przewożenia oraz używania sieci trałowych (włoka), okrężnic lub innych sieci ciągnionych po dnie morskim albo blisko dna, które w jakiejkolwiek swojej części mają oczka o wymiarach mniejszych niż określone w poniższej tabeli:
Rejon obszaru wód Typ sieci Wielkość oczka
1) Wody w tej części rejonu 1, Okrężnica 110 mm
które są położone na wschód

od południka Greenwich

Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z bawełny, konopi, włókien poliamidowych lub włókien poliestrowych 120 mm
Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z jakiegokolwiek innego materiału 130 mm
2) Obszar wód ograniczony linią Okrężnica 95 mm
przeprowadzoną w kierunku

wschodnim od 10° długości

zachodniej wzdłuż

Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z manili lub sisalu 100 mm
równoleżnika 63°szerokości

północnej do 4° długości

zachodniej; stamtąd na

południe do 60°30' szerokości

północnej; stamtąd na zachód

do 5° długości zachodniej;

stamtąd na południe do 60°

szerokości północnej; stamtąd

na zachód do 15° długości

zachodniej; stamtąd na północ

do 62° szerokości północnej;

stamtąd na wschód do 10°

długości zachodniej; stamtąd

na północ do 63° szerokości

północnej

Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z jakiegokolwiek innego materiału 95 mm
3) Inne wody w rejonie 1 Okrężnica 100 mm
Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z bawełny, konopi, włókna poliamidowego lub włókien poliestrowych 110 mm, a od 1 czerwca 1967 r. 120 mm
Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z jakiegokolwiek innego materiału 120 mm, a od 1 czerwca 1967 r. 130 mm
2. Od dnia 1 stycznia 1970 r. zabrania się statkom rybackim przebywającym na obszarze wód określonych w § 4 ust. 1 pkt 2 przewożenia oraz używania sieci trałowych (włoków), okrężnic lub innych sieci ciągnionych po dnie morskim albo blisko dna, które w jakiejkolwiek swojej części mają oczka o wymiarach mniejszych niż określone w poniższej tabeli:
Okrężnica 105 mm
Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z manili lub sisalu 110 mm
Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z jakiegokolwiek innego materiału 105 mm
§  5. Statki, łowiące na wodach określonych w § 1 makrele, ryby śledziowate, dobijaki (Ammodytes), okowiele (Gadus esmarkii), stynki, węgorze, ostrosze (Trachinus draco), krewetki, homarce lub mięczaki, dykole (Dicologlossa lub Dicologoglossa cuneata) na obszarze ograniczonym linią łączącą następujące współrzędne geograficzne:

46°16' N - 01°36' W wielorybnicza latarnia morska

46°05' N - 01°44' W

45°40' N - 01°34' W

44°40' N - 01°34' W

i dalej na wschód od wybrzeża, mogą mieć na pokładzie sieci o wymiarach mniejszych niż określone w § 3 ust. 1, pod warunkiem że żadne z narzędzi połowowych, które są używane na tych statkach, nie będą używane do połowu innych gatunków ryb niż wymienione w niniejszym paragrafie.

§  6.
1. Zabrania się używania w czasie połowów jakichkolwiek środków, które w jakiejkolwiek części sieci określonej w § 3 ust. 1 mogłyby stanowić przeszkodę lub w inny sposób w skutkach powodować zmniejszenie selektywności oczka sieci.
2. Od zakazu ustanowionego w ust. 1 dopuszczalne są następujące wyjątki:

- doczepianie do dolnej strony worka włoka płótna, sieci lub innego materiału w celu zapobieżenia niszczeniu lub uszkodzeniu tej części włoka,

- do 31 grudnia 1968 r. doczepianie do sieci włokowych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 osłon lub ochron do górnej strony worka włoka w celu zapobieżenia jego niszczeniu lub uszkodzeniu, pod warunkiem iż osłona lub ochrona nie będzie przeszkadzała lub w inny sposób zmniejszała w poważnym stopniu selektywności oczek w żadnej części sieci.

§  7.
1. Zabrania się statkom rybackim przebywającym w rejonach wód wymienionych w § 3 ust. 1 przetrzymywania niżej wymienionych gatunków ryb, które zostały złowione na tych wodach, jeżeli długość ich mierzona od początku pyska do końca płetwy ogonowej wynosi mniej niż:
rejon 1 rejon 2 rejon 3
u dorsza (Gadus morhua) 34 cm 30 cm
u plamiaka (Melanogrammus aeglefinus) 31 cm 27 cm
u morszczuka (Merluccius merluccius) 30 cm 30 cm 24 cm
u gładzicy (Pleuronectes platessa) 25 cm 25 cm
u szkarłacicy (Glyptocephalus cynoglossus) 28 cm 28 cm
u złocicy (Microstomus kitt) 25 cm 25 cm
u soli (Solea solea) 24 cm 24 cm 21 cm
u skarpa albo turbota (Scophthalmus maximus) 30 cm 30 cm
u nagłada (Scophthalmus rhombus) 30 cm 30 cm
u smuklicy (Lepidorhombus whiff) 25 cm 25 cm
u witlinka (Merlangus merlangus) 23 cm 23 cm
u zimnicy (Limanda limanda) 15 cm 15 cm
2. Od dnia 1 stycznia 1969 r. wymiary ochronne ryb ustalone w ust. 1 dla rejonu 1 obowiązują na obszarze wód określonych w § 4 ust. 1 pkt 2.
3. Ryby z gatunków wymienionych w ust. 1 posiadające wymiary mniejsze niż określone w tym przepisie, zwane dalej "niewymiarowymi", muszą być natychmiast po złowieniu wrzucone do morza; zatrzymanie tych ryb na pokładzie jest dopuszczalne tylko dla celów transplantacji na inne tereny połowów.
§  8.
1. Do dnia 1 stycznia 1970 r. przy połowach gatunków określonych w § 5 nie przeznaczonych do spożycia pod postacią ryby przez ludzi - 10% wagi każdego wyładunku lub jego części gatunków ryb wymienionych w § 7 ust. 1, która nie jest przeznaczona do spożycia pod postacią ryby przez ludzi, może składać się z ryb niewymiarowych.
2. Przy połowach przewidzianych w ust. 1 złowiony witlinek o długości 20 do 23 cm, nie przeznaczony do spożycia pod postacią ryby przez ludzi, nie będzie uważany za niewymiarowy.
§  9. Do dnia 1 stycznia 1970 r. zezwala się statkom o mocy maszyn poniżej 150 KM, dokonującym połowów witlinka na wschód od linii biegnącej od Hanstholm do Lindesnes, na używanie do połowów sieci o wymiarach oczek mniejszych niż wymienione w § 3 ust. 1 oraz na wyładowywanie witlinka bez ograniczenia ilości, z tym że ładunki te nie będą zawierać innych gatunków ryb, aniżeli określone w § 7 ust. 1.
§  10. Zabrania się poza wypadkiem przewidzianym w § 8 ust. 1 przewożenia, wyładowywania na ląd, sprzedaży, wystawiania lub oferowania na sprzedaż niewymiarowych ryb gatunków określonych w § 7 ust. 1 niezależnie od tego, czy ryby te są całe, czy też mają usunięte głowy lub inne części.
§  11. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się również do statków, na których dokonuje się przetwórstwa ryb morskich na obszarach wód określonych w § 1.
§  12. Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 czerwca 1965 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku (Dz. U. Nr 23, poz. 151).
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1967.10.42

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykonywanie rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Data aktu: 08/03/1967
Data ogłoszenia: 24/03/1967
Data wejścia w życie: 24/03/1967