Fundusz zakładowy na rok 1957.

Dz.U.56.53.240
USTAWA
z dnia 19 listopada 1956 r.
o funduszu zakładowym na rok 1957.
Art.  1.

Celem stworzenia bodźców materialnego zainteresowania załóg w osiągnięciu dodatnich wyników ekonomicznych przez przedsiębiorstwa tworzy się w nich fundusz zakładowy.

Art.  2.
1. Na fundusz zakładowy przeznacza się część zysku osiągniętego przez przedsiębiorstwo.
2. Na fundusz zakładowy mogą być przeznaczone również inne środki.
Art.  3.

Rada Ministrów po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych określi do dnia 31 stycznia 1957 r. w drodze rozporządzenia kategorie przedsiębiorstw, w których fundusz zakładowy będzie stworzony, jak również zasady tworzenia funduszu zakładowego.

Art.  4.
1. Środki funduszu zakładowego mogą być przeznaczone:
1) na nagrody i świadczenia dla pracowników oraz na inne cele, związane z ich potrzebami;
2) na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników oraz remonty mieszkań przez nich zajmowanych.
2. Podział środków funduszu zakładowego na powyższe cele należy do uprawnień przedsiębiorstwa.
Art.  5.

Rada Ministrów na wniosek ministra uzgodniony z zarządem właściwego związku zawodowego określi dla przedsiębiorstw podległych poszczególnym resortom w drodze rozporządzenia górną granicę odpisów na fundusz zakładowy w części przeznaczonej na cele przewidziane w art. 4 ust. 1 pkt 1; wysokość tych odpisów nie może przekraczać 8,5% funduszu płac przedsiębiorstwa.

Art.  6.

Prezes Rady Ministrów może wyłączyć spod działania niniejszej ustawy poszczególne przedsiębiorstwa ustalając stosowanie w nich odmiennych zasad podziału zysku.

Art.  7.

Traci moc dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o funduszu zakładowym (Dz. U. Nr 9, poz. 52).

Art.  8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1957 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020