Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego.

Dz.U.56.22.103
KODEKS WOJSKOWEGO POSTĘPOWANIA KARNEGO *
z dnia 23 maja 1956 r.
Art.  32.
§  1. Oficer służby sprawiedliwości, kierujący czynnością sądu lub prokuratury wojskowej, wydaje wszelkie zarządzenia, niezbędne do utrzymania podczas tej czynności powagi, spokoju i porządku.
§  2. Osobę, która narusza powagę, spokój lub porządek, upomina się i uprzedza o skutkach dalszego niewłaściwego zachowania się.
§  3. Jeżeli upomnienie pozostało bez skutku, oficer służby sprawiedliwości, kierujący czynnością, może zarządzić usunięcie winnego z miejsca dokonywania czynności.
§  4. 1 W toku postępowania przygotowawczego uprawnienia określone w § 1, 2 i 3 przysługują również prowadzącemu dochodzenie lub zlecone przez prokuratora czynności śledcze.
Art.  33.
§  1. Jeżeli podczas dokonywania czynności dopuszczono się cięższego naruszenia jej powagi lub porządku albo ubliżenia władzy lub osobom biorącym udział w sprawie, przewodniczący, sędzia lub prokurator może ukarać winnego karą pieniężną do 450 złotych z zamianą, w razie jej nieściągalności, na areszt do 7 dni.
§  2. Do osób pozbawionych wolności stosuje się zamiast aresztu odosobnione zamknięcie do 7 dni.
§  3. Na postanowienie w tym przedmiocie służy zażalenie.
Art.  34.

Kar porządkowych, wymienionych w art. 33, nie stosuje się do sędziów wojskowych i ławników, należących do składu sądzącego, oraz do prokuratora wojskowego, lecz zawiadamia się ich władzę przełożoną w celu ukarania dyscyplinarnego.

Art.  35.
§  1. Wykonanie kary porządkowej zarządza sąd lub prokurator wojskowy zależnie od tego, kto karę wymierzył.
§  2. Ukaranie jest natychmiast wykonalne i nie zwalnia od odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej.
§  3. Kary pieniężne wpływają na rzecz Skarbu Państwa.

.................................................

Art.  50.
§  1. Obrońcą może być osoba wpisana na listę obrońców wojskowych.
§  2. Na listę obrońców wojskowych może być wpisany:
a) adwokat;
b) samodzielny pracownik nauki w zakresie nauk prawniczych;
c) osoba, która zajmowała co najmniej przez 3 lata stanowisko oficera służby sprawiedliwości.
§  3. Na listę obrońców wojskowych można wpisać tylko osobę, która daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków obrońcy wojskowego.
§  4. Wpis na listę obrońców wojskowych zarządza Szef Zarządu Sądownictwa Wojskowego na prośbę osoby ubiegającej się o wpis; adwokata można wpisać na listę obrońców wojskowych również z urzędu.
§  5. W sprawie, w której żaden z oskarżonych nie jest żołnierzem, obrońcą może być również adwokat nie będący obrońcą wojskowym, chyba że przewodniczący sądu uzna, iż wzgląd na bezpieczeństwo Państwa na to nie pozwala.
§  6. W sprawie, w której oskarżonym jest żołnierz, przewodniczący sądu może dopuścić lub wyznaczyć w charakterze obrońcy adwokata nie będącego obrońcą wojskowym, jeżeli wybór lub wyznaczenie obrońcy spośród obrońców wojskowych napotyka na trudności.
§  7. Jeżeli wybór lub wyznaczenie obrońcy stosownie do przepisów poprzedzających napotyka na trudności, przewodniczący sądu może dopuścić do udziału w sprawie w charakterze obrońcy oficera lub generała w czynnej służbie wojskowej.
§  8. Żołnierzami w rozumieniu § 5 i § 6 są osoby określone w art. 76 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego.
Art.  51.
§  1. Obrońcę wojskowego skreśla się z listy obrońców wojskowych w przypadku:
a) śmierci;
b) utraty praw publicznych, obywatelskich praw honorowych lub prawa wykonywania zawodu;
c) braku wymagań określonych w art. 50 § 2 lub § 3;
d) na prośbę obrońcy wojskowego, który nie jest adwokatem.
§  2. Obrońcę wojskowego można skreślić z listy obrońców wojskowych, jeżeli nie wykonuje swych obowiązków co najmniej przez okres jednego roku; obrońca wojskowy, który jest adwokatem, może być również na swoją prośbę skreślony z listy obrońców wojskowych.
§  3. Obrońcę wojskowego można tymczasowo zawiesić w prawie wykonywania obowiązków obrońcy wojskowego w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego lub dyscyplinarnego.
§  4. Skreślenie z listy obrońców wojskowych i zawieszenie w prawie wykonywania obowiązków obrońcy wojskowego zarządza Szef Zarządu Sądownictwa Wojskowego.
Art.  52.
§  1. Od zarządzenia w sprawie odmowy wpisu na listę obrońców wojskowych, skreślenia z tej listy lub zawieszenia w prawie wykonywania obowiązków obrońcy wojskowego służy zainteresowanemu odwołanie do Ministra Obrony Narodowej.
§  2. Odwołanie wnosi się na piśmie do Szefa Zarządu Sądownictwa Wojskowego w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wydanym zarządzeniu; wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania zarządzenia.

.................................................

Art.  311-325. 2

(uchylone).

.................................................

*Z dniem 1 stycznia 1970 r. dekret, z wyjątkiem art. 32-35, 50-52 i 311-325, utracił moc zgodnie z art. III pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U.69.13.97).
1 Art. 32 § 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 stycznia 1958 r. (Dz.U.58.4.12) zmieniającej nin. dekret z dniem 27 stycznia 1958 r.
2 Art. 311-325 uchylone przez art. 216 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.69.13.98) z dniem 1 stycznia 1970 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020