Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dz.U.55.42.263
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 14 października 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 55/H-75001 Zlewy kuchenne żeliwne emaliowane. 10 sierpnia 1955 r.
2 55/H-75115 Żeliwne odlewy sanitarne.

Emaliowana miska ustępowa stopowa.

11 sierpnia 1955 r.
3 55/M-80506 Łańcuchy gospodarskie węzłowe (Victor). 17 sierpnia 1955 r.
4 55/M-82314 Śruby dociskowe z gniazdami sześciokątnymi o końcach płaskich. 10 sierpnia 1955 r.
5 55/M-82315 Śruby dociskowe z gniazdami sześciokątnymi o końcach stożkowych. 9 sierpnia 1955 r.
6 55/M-82316 Śruby dociskowe z gniazdami sześciokątnymi o końcach walcowych. 9 sierpnia 1955 r.
§  2. Zatwierdza się jako normę państwową (PN) zalecaną na całym obszarze Państwa normę PN-55/M-02042 "Zbieżności i pochylenia w budowie maszyn i narzędzi", ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 3 września 1955 r.
§  3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:
1) produkować wyrobów objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 1, 2, 4 - 6 nie odpowiadających tym normom;
2) wyrabiać łańcuchów gospodarskich węzłowych w zakresie wielkości od 20 do 40 nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 3.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki;
2) w odniesieniu do norm wymienionych w § 1 lp. 3 - 6 - do prac naukowo-badawczych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1956 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020