Regulowanie oczek sieci rybackich i wymiarów ryb.

Dz.U.55.36.229
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 16 sierpnia 1955 r.
w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb.
Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 listopada 1936 r. o regulowaniu połowów ryb morskich (Dz. U. Nr 84, poz. 586) oraz w związku z art. 2 ustawy z dnia 22 września 1946 r. o ratyfikacji konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 338), zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie dotyczy obszaru wód położonych w tych częściach Oceanu Atlantyckiego i Arktycznego oraz mórz do nich przyległych, które leżą na północ od 48° północnej szerokości geograficznej i pomiędzy 42° zachodniej długości geograficznej i 32° wschodniej długości geograficznej, lecz z wyłączeniem Morza Bałtyckiego i Bełtów, leżących na południe i wschód od linii przeprowadzonych od Hasenore Head do Gniben Point, od Korshage do Spodsbierg i od Gilbierg Head do Kullen.
§  2. Statkiem rybackim w rozumieniu rozporządzenia jest każdy polski siatek:
1) zatrudniony przy połowach ryb morskich lub innych czynnościach rybołówczych,
2) użyty całkowicie lub częściowo do przewozu ryb morskich, na obszarze wód wymienionych w § 1.
§  3.
1. Zabrania się używania lub posiadania na pokładzie przez statki rybackie włoku, niewodu lub innej sieci ciągnionej lub holowanej po dnie albo blisko dna morza, która ma oczka w jakiejkolwiek swej części o wymiarach mniejszych, niż wyszczególnione w ust. 2 i 3.
2. Najmniejszy wymiar oczek sieci, które statki rybackie posiadają na pokładzie lub używają na obszarze wód wymienionych w § 1, z wyłączeniem wód określonych w ust. 3, powinien być taki, że gdy sieć będzie mokra, a oczko wyciągnięte po przekątni wzdłuż sieci, przejdzie przez nie z łatwością płaski przyrząd do mierzenia grubości 2 mm i szerokości:
1) 75 mm - jeżeli chodzi o włoki w okresie do dnia 5 kwietnia 1956 r.,
2) 80 mm - jeżeli chodzi o włoki od dnia 6 kwietnia 1956 r. oraz inne

sieci ciągnione lub holowane po dnie albo blisko dna morza,

3) 70 mm - jeżeli chodzi o niewody.
3. Najmniejszy wymiar oczek sieci, które statki rybackie posiadają na pokładzie lub używają na wodach położonych na północ od 66° północnej szerokości geograficznej i na wschód od południka Greenwich oraz na wodach islandzkich pomiędzy równoleżnikami 68° i 62° północnej szerokości geograficznej i pomiędzy południkami 28° i 10° zachodniej długości geograficznej - powinien być taki, że gdy sieć będzie mokra, a oczko wyciągnięte po przekątni wzdłuż sieci, przejdzie przez nie z łatwością płaski przyrząd do mierzenia grubości 2 mm i szerokości:
1) 110 mm - jeżeli chodzi o włoki i inne sieci ciągnione lub holowane po dnie albo blisko dna morza,
2) 100 mm - jeżeli chodzi o niewody.
§  4.
1. Zabrania się używania przez rybackie statki łowiące jakichkolwiek urządzeń powodujących zapchanie lub zmniejszenie oczek w inny sposób w którejkolwiek części sieci, do których stosuje się § 3.
2. Doczepianie do dolnej części matni jakiegokolwiek płótna, sieci lub innego materiału celem zabezpieczenia lub zmniejszenia jej zużycia i podarcia nie będzie uważane za przekroczenie przepisów rozporządzenia.
§  5.
1. Zabrania się zatrzymywania przez statki rybackie niżej wymienionych gatunków ryb, o ile długość ich mierzona od początku głowy do najdłuższego końca płetwy ogonowej wynosi mniej niż:

1) u dorsza albo wątłusza (Gadus callarias) - 30 cm,

2) u łupacza albo plamiaka (Gadus aeglefinus) - 27 cm,

3) u morszczuka (Merluccius merluccius) - 30 cm,

4) u gładzicy (Pleuronectes platessa) - 25 cm,

5) u szkarłacicy (Glyptocephalus cynoglossus) - 28 cm,

6) u złocicy (Microstomus kitt) - 25 cm,

7) u soli (Solea solea) - 24 cm,

8) u skarpia albo turbota (Scophthalmus maximus) - 30 cm,

9) u nagłada (Scophthalmus rhombus) - 30 cm,

10) u smuklicy (Lepidorhombus whiff) - 25 cm,

11) u witlinka albo merlana (Gadus merlangus) - 20 cm,

12) u zimnicy (Pleuronectes limanda) - 20 cm.

2. Ryby z gatunków wymienionych w ust. 1 posiadające wymiary mniejsze, niż podane w tym ustępie dla każdej ryby, zwane dalej niewymiarowymi, muszą być natychmiast po złowieniu wrzucone do morza; mogą być zatrzymane na pokładzie tylko dla celów zarybienia innych terenów połowów.
§  6. Statki rybackie poławiające makrele, ryby śledziowate, stynki, węgorze, ostrosze, krewetki, raczki, homarce lub mięczaki mogą posiadać na pokładzie i używać sieci, których oczka mają wymiary mniejsze, niż przewidziane w § 3, pod warunkiem:
1) że narzędzia rybackie używane przez te statki do połowów którejkolwiek z tych ryb nie będą użyte do połowów innych gatunków ryb,
2) że ryby niewymiarowe określone w § 5 ust. 2, złowione takimi narzędziami, będą mogły stanowić nie więcej niż 10% wagi każdego pełnego ładunku lub jego części nie przeznaczonego do spożycia przez ludzi pod postacią ryby,
3) że jakakolwiek nadwyżka ryb niewymiarowych określonych w § 5 ust. 2, złowionych takimi narzędziami, ponad stopę procentową ustaloną w pkt 2 powinna być wrzucona do morza natychmiast po złowieniu.
§  7. Zabrania się, poza przypadkiem przewidzianym w § 6 pkt 2, przewożenia, wyładowywania na ląd, jak również sprzedaży, wystawiania lub oferowania na sprzedaż ryb niewymiarowych określonych w § 5 ust. 2, niezależnie od tego, czy ryby te są całe, czy też mają usunięte głowy lub inne części.
§  8.
1. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą czynności rybołówczych wykonywanych dla celów badań naukowych ani ryb złowionych w czasie takich czynności z zastrzeżeniem, że ryb w ten sposób złowionych nie wolno sprzedawać, wystawiać lub oferować na sprzedaż.
2. Czynności rybołówcze określone w ust. 1 powinny być wykonywane na podstawie wydanego przez właściwy urząd morski zaświadczenia stwierdzającego ich naukowy charakter.
§  9. Za naruszenie przepisów rozporządzenia oraz zarządzeń na jego podstawie wydanych właściwe urzędy morskie wymierzają kary przewidziane w art. 2 dekretu z dnia 3 listopada 1936 r. o regulowaniu połowów ryb morskich (Dz. U. Nr 84, poz. 586).
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020