Komu przysługują bezpłatne świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), w podmiocie leczniczym, prowadzonym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli za ten rodzaj świadczeń szpital rozlicza się w formie ryczałtu, a środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego (są dysponowane przez NFZ)?

Jacy pacjenci zobowiązani są płacić za świadczenia?

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym - dalej u.p.r.m., jest jednostką systemu ratownictwa medycznego, która jest finansowana na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z. w ramach środków określonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 47 ust. 1 u.p.r.m.). Zgodnie natomiast z art. 33 u.p.r.m. szpitalny oddział ratunkowy niezwłocznie udziela niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu, pacjentowi urazowemu dziecięcemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką systemu ratownictwa medycznego i który udziela świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak wynika z art. 33 u.p.r.m. szpitalny oddział ratunkowy niezwłocznie udziela niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu, pacjentowi urazowemu dziecięcemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 u.p.r.m. stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia, zgodnie z art. 3 pkt 12 i 12a u.p.r.m. pacjent urazowy to osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała, natomiast pacjent urazowy dziecięcy to osoba do ukończenia 18. roku życia w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała.

Z postanowieniami u.p.r.m. koresponduje przepis art. 12 u.ś.o.z., zgodnie z którym przepisy u.ś.o.z. nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie m.in. u.p.r.m. W konsekwencji zatem jeżeli osoby nieubezpieczone znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, są pacjentami urazowymi lub pacjentami urazowymi dziecięcymi świadczeniodawca jest zobowiązany udzielić mu świadczeń w SOR niezależnie od tego czy jest to pacjent posiadający uprawnienia do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach świadczenia są udzielane na zasadach ogólnych, czyli na podstawie dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

 [-OFERTA_HTML-]