W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Z obowiązującego do tej pory rozporządzenia ministra edukacji i nauki z dnia 25 lutego 2021 r. wynikało, że zajęcia na uczelniach będą prowadzone zdalnie od 27 lutego do 30 września 2021 r.

 

Zdalne zajęcia na uczelniach do końca roku akademickiego>>

 

 

Nadal można prowadzić zajęcia zdalnie

- Zgodnie z tymi przepisami, część efektów uczenia się objętych programem studiów może zostać uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zaznaczyło MEiN. Wskazano, że zajęcia te powinny być prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia. Istotne jest, że prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może być realizowane, o ile pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku - przypomina MEiN.

 

 

 

Uregulowane jest kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania poszczególnych zawodów objętych standardami kształcenia zawartych w rozporządzeniach Ministra wydanych na podstawie art. 68 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla których zasady, w tym limity punktów ECTS, które mogą być uzyskane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określone są w wspomnianych rozporządzeniach. Chodzi m.in. o zawody lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, fizjoterapeuty, architekta i nauczyciela.

 

Egzaminy nadal zdalnie

MEiN przypomniało, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce "przewiduje możliwość weryfikacji efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie tego przepisu uczelnie mogą zorganizować egzaminy w tym egzamin dyplomowy oraz zaliczenia lub inne formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą uczelni lub poza jej filią".

 

 

 

- W przypadku egzaminu dyplomowego środki komunikacji elektronicznej muszą zapewniać zachowanie niezbędnych zasad bezpieczeństwa oraz transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami i wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą się wypowiadać - dodano.