Tarcza antykryzysowa 2 wprowadziła zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawie o Sieci Badawczej Łukasiewicz, ustawie o Polskiej Akademii Nauk i w ustawie o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dotyczyły one m.in. zebrań kolegialnych organów uczelni. Poprawka w nowej tarczy 4 precyzuje te kwestie w odniesieniu do PAN.

 

Kolokwia i obrony przez internet i większe uprawnienia rektora>>

 

Posiedzenia organów przez internet

Posiedzenia organów Akademii mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

  1. transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
  2. wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku - z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

 

W trybie zdalnym odbywają się także posiedzenia rad naukowych - mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Zajęcia na uczelniach są zawieszone do 25 marca. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

Pańskie oko konia tuczy - część dyrektorów sceptyczna wobec pracy zdalnej>>

 

Przełożone wybory i praca z domu

Choć początkowo resort nauki i szkolnictwa wyższego podkreślał, że nie będzie zagrożenia dla wyborów władz uczelni, teraz daje szkołom wyższym decyzje w tej materii. Przypomina jednak o konieczności uwzględnienia zakazu zgromadzeń większych niż 50 osób.  Podkreślamy, że rozporządzenie nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności naukowej (w tym także przez doktorantów).

 

Na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.