W ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od tych kategorii zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych, kwota subwencji, czyli pieniędzy, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

 

W czasie ewaluacji zmieniono jej zasady - wcześniej przewodniczący Komisji Ewaluacji Naukowej (KEN) przedstawiał ministrowi do zatwierdzenia propozycje zestawów wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych wraz z uzasadnieniem, a minister je zatwierdzał. Po noweli, przewodniczący jedynie rekomenduje ministrowi te propozycje - natomiast to sam minister, według nowych przepisów, ustala zestawy wartości referencyjnych. Resort uznał, że wcześniejsze rozwiązanie nie pozwalało ministrowi w wystarczającym stopniu decydować o tym istotnym elemencie polityki naukowej państwa.