Nowelizacja rozporządzenia, która weszła w życie 3 grudnia 2019 r., nie wprowadza tak znaczących zmian, jak oczekiwałyby tego środowiska naukowe. Tworząc kolejne wykazy, nie trzeba już  angażować do tego kilkudziesięciu zespołów doradczych w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Procedura tworzenia list czasopism naukowych nadal kontrowersyjna>>

 

Na liście 713 wydawnictw

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

W wykazie znalazły się czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie Scopus lub bazach Web of Science (WoS):       

  • Science Citation Index Expanded,
  • Social Sciences Citation Index,
  • Arts & Humanities Citation Index,
  • Emerging Sources Citation Index

po dniu 31 grudnia 2018 r. (stan ww. baz według danych na ten dzień był podstawą do prac nad wykazem czasopism opublikowanym 31 lipca 2019 r.).

 

Uwzględniono także czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie ERIH+ po dniu 31 grudnia 2018 r., ale tylko te,  – w ocenie eksperckiej KEN – posiadające międzynarodową renomę oraz szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny nauki oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.

 

Na liście znalazły się również czasopisma wydawane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska - są to: "Państwo i Prawo" (70 pkt), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej" (40 pkt), "Przegląd Sądowy" (20 pkt.), "Przegląd prawa handlowego" (20 pkt.), "Przegląd prawa publicznego" (20 pkt.), "Przegląd Podatkowy" (20 pkt.), "Polski proces cywilny"(20 pkt.), "Glosa - Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach" (20 pkt.), "Samorząd Terytorialny" (20 pkt), "Europejski Przegląd Sądowy" (20 pkt.), "Finanse Komunalne" (20 pkt.).

 

Ponowna ocena czasopism, które wskazano w kilku dyscyplinach

KEN dokonała także dodatkowej oceny 2291 czasopism naukowych ujętych w wykazie opublikowanym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.. Ww. nowelizacja rozporządzenia umożliwiła dodatkową ocenę w szczególnym przypadku – tj. wówczas gdy czasopismo było oceniane w ramach prac nad wykazem opublikowanym w lipcu br. przez co najmniej dwa zespoły doradcze powołane przez ministra w poszczególnych dyscyplinach, a różnica między punktacją zaproponowaną przez te zespoły wynosiła 2 progi punktowe.

 

Zespoły doradcze często proponowały podniesienie punktacji dla czasopism wiodących w danej dyscyplinie, jednak stosowany algorytm (uśrednianie oceny) powodował, że inne dyscypliny (nieraz marginalne dla danego czasopisma) obniżały tę punktację. Teraz wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism przyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte  do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

Wykaz czasopism naukowych>>

 

W zakresie recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zmiany, w stosunku do wykazu opublikowanego w dniu 31 lipca 2019 r., dotyczyły:

  •     usunięcia jednej konferencji międzynarodowej występującej dwukrotnie na wykazie z dnia 31 lipca 2019 r,
  •     dodania akronimów do nazw konferencji,
  •     zmiany nazwy jednej konferencji z: ”International European Conference on Parallel and Distributed Computing”, na „Euro-Par: International European Conference on Parallel and Distributed Computing” (poz. 876).

 

Zmiany w wykazie publikacji dotyczących monografii naukowych

W dniu 22 lipca 2019 r. na stronie podmiotowej ministra ogłoszono komunikat o możliwości ubiegania się o włączenie do wykazu wydawnictw. Komisja Ewaluacji Nauki rozpatrzyła złożone przez 312 wydawnictw informacje dotyczące ich działalności i oceniła je pod kątem stosowania:

  • ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową;
  • zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).