Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła przepis art. 26 ust 2, zgodnie, z którym ta sama osoba nie może być rektorem uczelni publicznej nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.  Ograniczenie to nie obejmuje tylko dwóch przypadków:

  • gdy dana osoba została wybrana na nowego rektora w trakcie trwania kadencji na okres do końca tej kadencji (art. 24 ust. 7 ustawy)
  • gdy dana osoba została powołana przez ministra na pierwszego rektora uczelni na okres roku  (art. 24 ust. 9 pkt 1)

 

Kiedy rektor rezygnuje w trakcie

Grupa posłów zapytała ministra czy przepis ten można interpretować w taki sposób, że rektor piastujący funkcję przez dwie następujące po sobie kadencje, którego mandat wygasa przed upływem drugiej z tych kadencji (np. w wyniku rezygnacji z funkcji), może ponownie ubiegać się o objęcie stanowiska rektora (dwukrotnie) bezpośrednio po „przerwie”, podczas której inna osoba pełni obowiązki rektora w sposób tymczasowy, do zakończenia kadencji rozpoczętej przez rektora, który podał się do dymisji?

 


- W mojej ocenie taki sposób wykładni mógłby prowadzić do nadużywania uprawnień przez rektorów uczelni publicznych, którzy mieliby niemal nieograniczoną możliwość omijania przepisów statuujących ich dwukadencyjność – uważa poseł Artur Dziambor.

Czytaj także: Jest projekt ustawy o wolności słowa na uczelniach>>
 

Ministerstwo nie będzie poprawiać przepisu

Ministerstwo nie widzi potrzeby zmiany przepisy. Anna Budzanowska podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśnia, że okres, o którym mowa w art. 24 ust. 7 i ust. 9 pkt 1, na który dana osoba została powołana/wybrana na funkcję rektora uczelni, nie staje się dla tej osoby kadencją w rozumieniu ustawy i nie wlicza się go do liczby kadencji, o której mowa w art. 26 ust. 2 w zdaniu pierwszym.

- Mając na uwadze powyższe regulacje, należy przyjąć, że osoba, która zrezygnowała z pełnienia funkcji rektora (wygaśnięcie mandatu rektora) w trakcie trwania drugiej kadencji, pełniła funkcję rektora przez dwie następujące po sobie kadencje.  Zatem osoba, która zrezygnowała z pełnienia funkcji rektora w trakcie trwania drugiej kadencji, a następnie, w trakcie tej kadencji, w wyniku wyborów uzupełniających, objęła ponownie funkcję rektora na okres do końca tej kadencji, nie może ubiegać się o funkcję rektora w wyborach na kolejną, czyli trzecią kadencję – wyjaśnia wiceminister Budzanowska.

Czytaj w LEX: Senat uczelni w obliczu ustawy 2.0 >