Zamieszczone na stronie internetowej rządowego centrum legislacji projekty rozporządzeń w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką oraz w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską, zakładają obniżenie współczynnika, według którego obliczana jest wysokość opłaty za poszczególne aplikacje, do wysokości 2,6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Konieczność wydania nowych rozporządzeń, określających wysokość rocznej opłaty, jest uzasadniona podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2000 zł. Obecnie jego wysokość została określona na poziomie 1850 zł. Zatem w obowiązującym stanie prawnym projektowane podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę skutkowałoby wzrostem opłaty rocznej. Współczynnik wyznaczający wysokość opłaty za aplikację radcowską wynosi teraz 3,1 natomiast za aplikacje adwokacką 3,05, a więc kwotowo obie opłaty kształtują się na poziomie odpowiednio 5735 zł oraz 5642,50 zł.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia, określającego wysokość rocznej opłaty, jest uzasadniona podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2000 zł. Obecnie jego wysokość została określona na poziomie 1850 zł. Zatem w obowiązującym stanie prawnym projektowane podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę skutkowałoby wzrostem opłaty rocznej. Współczynnik wyznaczający wysokość opłaty za aplikację komorniczą wynosi teraz 3, a więc kwotowo opłata kształtuje się na poziomie 5550 zł.
W przypadku aplikacji komorniczej ustalenie współczynnika na poziomie 2,6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje, że opłata za obie aplikacje będzie wynosić 5200 zł. Z dokonanej bowiem przez Ministerstwo Sprawiedliwości analizy zestawienia kosztów szkolenia aplikantów adwokackich i radcowskich za rok szkoleniowy wynika, że w 2015 r. średni koszt szkolenia aplikanta radcowskiego wyniósł 5063,10 zł, zaś aplikanta adwokackiego - 5149,22 zł.
Przewiduje się, że rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. - wraz z rozpoczęciem przez aplikantów roku szkoleniowego. 
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów