Ustawa, której projekt opublikowano na stronie RCL, ma na celu zapewnienie zgodności przepisów regulacyjnych z unijną dyrektywą 2018/958. Ureguluje m.in. procedurę monitorowania zgodności przepisów z zasadą proporcjonalności.

Powstają centra usług społecznych i jest spór o kwalifikacje pracowników>>

 

Zawody regulowane monitorowane przez ministrów

Dyrektywa 2018/958 kładzie szczególny nacisk na regulowanie zawodów związanych z opieką zdrowotną i mających skutki dla bezpieczeństwa pacjentów. Stąd bardziej precyzyjne regulacje w tym zakresie.

W ramach monitorowania właściwi ministrowie będą przedkładali koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych co 2 lata, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdanie zawierające w szczególności informacje o zaistniałych skutkach wprowadzenia przepisów regulacyjnych lub zmianach w obszarze danego zawodu regulowanego – od momentu przyjęcia tych przepisów – oraz o podjętych lub planowanych działaniach, mających na celu zapewnienie proporcjonalności przepisów regulacyjnych dotyczących danego zawodu regulowanego – w przypadku niezgodności tych przepisów regulacyjnych z zasadą proporcjonalności.

 

 


Pozostałe zaproponowane przepisy projektu ustawy również wynikają z konieczności wdrożenia dyrektywy 2018/958, ale jednocześnie mają charakter pomocniczy w stosunku do realizacji głównego celu tej dyrektywy. W związku z tym projekt ustawy przewiduje:

  1. obowiązek przedstawienia w uzasadnieniu powodów uznania projektowanych przepisów regulacyjnych za zgodne z zasadą proporcjonalności i zasadą uzasadnionego charakteru, w sposób umożliwiający ocenę zgodności z zasadą proporcjonalności wraz ze wskazaniem wziętych pod uwagę danych jakościowych oraz – jeżeli to możliwe – danych ilościowych;
  2. przyporządkowanie zadań wynikających z dyrektywy 2018/958 do właściwości koordynatora, w tym w zakresie notyfikowania Komisji Europejskiej, za pośrednictwem bazy danych dotyczących zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję Europejską, uzasadnienia zawierającego powody uznania przepisów regulacyjnych za zgodne z zasadą proporcjonalności i zasadą uzasadnionego charakteru oraz współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i z państwami członkowskimi w sprawach wynikających z tej dyrektywy;
  3. obowiązek przekazywania koordynatorowi przez właściwych ministrów informacji o organach właściwych w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych, zwanych dalej „właściwymi organami”.