Jak można przeczytać w opracowaniu opublikowanym w Serwisie Informacji Prawnej LEX, ukształtowanie ich uprawnień analogicznie do uprawnień pracowników w związku z rodzicielstwem stanowi podpowiedź w jakim kierunku należny interpretować wprowadzone przepisy i w jakim kierunku można iść tworząc wewnętrzne uregulowania uczelni w tym zakresie.

Jak stwierdza autorka komentarza, przepisy ustawy 2.0 wprowadzają i zapewniają studentom nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem tj. wprowadzono silniejszą ochronę studentek w ciąży oraz studentów będących rodzicami. Uprawnienia te zostały zapisane jako gwarancje ustawowe, a regulaminy studiów mogą precyzować sposób ich przyznawania, rozumiany jako procedurę występowania z wnioskiem o ich przyznanie oraz mogą poszerzać ich katalog lub zakres. Co ciekawe w przypadku występowania o te uprawnienia nie jest koniecznym stosowanie procedury przewidzianej dla decyzji administracyjnych.

 


Co ważne, aby studentka w ciąży lub student czy studentka będący rodzicem mogli korzystać z uprawnień jakie w tym zakresie wprowadza nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, koniecznym jest posiadanie przez nich statusu studenta. Nowe jest to, osoba przyjęta na studia rozpoczyna je i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, gdyż w związku ze zmianą polegającą na odejściu od wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie przyjęcia na studia, to właśnie data złożenia ślubowania wyznacza datę nabycia ustawowych praw związanych z rodzicielstwem.

Osoba, która nie złoży ślubowania, nigdy nie staje się studentem, a jedynie osobą przyjętą na studia i znajduje się na liście studentów pod warunkiem dopełniania obowiązku złożenia i podpisania roty ślubowania. Niezłożenie ślubowania w wyznaczonym przez uczelnię terminie może być jednocześnie uznane za niepodjęcie studiów, uzasadniające skreślenie takiej osoby z tej listy studentów. Ustawa jednak nie precyzuje w jakim terminie student obowiązany jest złożyć ślubowanie. Studenci chcący skorzystać z ich uprawnień rodzicielskich w związku ze studiowaniem będą musieli oprzeć się w tej kwestii na regulaminie studiów.  Więcej>>

Czytaj: Nowe zasady przyznawania stypendiów >>