Jak poinformowano w środę, kapituły konkursowe nagrodziły łącznie pięć prac magisterskich, wyróżniły zaś dwie. Dodatkowo, jak co roku, jedna praca została wyróżniona przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji ― partnera konkursu.

Nagrodzone prace magisterskie ― konkurencja
I nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymał Mateusz Czerniak, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, za pracę Ochrona konkurencji a własność intelektualna na rynkach nowych technologii, napisaną pod kierunkiem dr. hab., prof. nadzw. UWr Jerzego Jacyszyna. Zdaniem Kapituły praca jest dojrzała i przemyślana, ponadto napisana dobrą polszczyzną oraz bogato udokumentowana. Wybór i potraktowanie tematu zasługuje na uwagę ze względu na jego aktualność w świetle trudności ze stosowaniem prawa ochrony konkurencji na rynkach nowych technologii, z jakimi aktualnie borykają się organy ochrony konkurencji.

II nagrodę w wysokości 2 tys. zł otrzymał Michał Maruszak, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę Istota prawna pomocy publicznej a regulacje dotyczące pomocy regionalnej ― zagadnienia wybrane, której promotorem jest dr hab. Cezary Banasiński. Kapituła doceniła przede wszystkim umiejętność sformułowania problemu badawczego i sposób jego rozwiązania, a także oryginalne ujęcie tematu oraz dojrzałość przemyśleń.

III nagrodę w wysokości 1 tys. zł przyznano Andrzejowi Zinkiewiczowi z Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego za pracę Stosunek prawa konkurencji do prawa autorskiego na tle dopuszczalności kontroli antymonopolowej organizacji zbiorowego zarządzania, napisaną pod kierunkiem dr hab., prof. nadzw. Małgorzaty Sieradzkiej. Uznanie Kapituły zdobyła umiejętność sformułowania problemu badawczego i sposobu jego rozwiązania oraz dobór materiału empirycznego. Wysoko oceniona została również wartość edytorska pracy.

Wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji otrzymała Kamila Gąsior, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę Podatek od sprzedaży detalicznej a pomoc publiczna dla przedsiębiorców, której promotorem jest dr hab., prof. UMK Agnieszka Olesińska. Wyróżnienie przyznano za umiejętne wykorzystanie źródeł oraz właściwe sformułowanie problemu badawczego. Na docenienie zasługuje również dobór materiału empirycznego oraz strona edytorska pracy.

Prawo konkurencji. 25 lat >>

Nagrodzone prace magisterskie ― konsumenci
II nagrodę w wysokości 2 tys. zł otrzymała Joanna Kubiak, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę Prawna regulacja mediacji w sporach konsumenckich, napisaną pod kierunkiem dr hab., prof. nadzw. UŁ Moniki Namysłowskiej. W ocenie Kapituły autorka w zorganizowany i przemyślany sposób przedstawia czytelnikowi problematykę związaną z mediacją. Na uwagę zasługuje również odwaga w zaprezentowaniu własnego stanowiska, oryginalnie sformułowana definicja konsumenta oraz styl napisania pracy.

III nagrodę w wysokości 1 tys. zł przyznano Maciejowi Otmianowskiemu, absolwentowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Homo Cognitivus vs. Oeconomicus ― model konsumenta w świetle dyrektywy konsumenckiej, której recenzentem był dr. Marcin Romanowicz. Zdaniem Kapituły to ciekawa praca, charakteryzująca się nowym podejściem. Bardzo dobrze wykorzystana została literatura zagraniczna z zakresu kognitywistyki i analizy behawioralnej.

W obszarze konsumenckim Kapituła postanowiła także przyznać dwa Wyróżnienia. Otrzymują je Julia Fontańska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę Ochrona konsumenta na tle wybranych problemów prawnych z zakresu obrotu suplementami diety, której promotorem jest dr hab., prof. nadzw. UŁ Monika Namysłowska oraz Maciej Borkowski, z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloński za pracę Niezgodność towaru z umową po nowelizacji Kodeksu cywilnego dokonanej ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Uwagi de lege ferenda pod kątem wyważenia interesów uczestników obrotu konsumenckiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Traple.

Skład Kapituły oceniającej prace z zakresu ochrony konkurencji:
Michał Holeksa, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przewodniczący Kapituły
prof. Łukasz Grzybowski, Wydział Ekonomii i Nauk Społecznych Telecom ParisTech
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
dr Rudolf Ostrihansky, senior partner i radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
dr Marta Sendrowicz, członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, partner w kancelarii Allen & Overy
dr Dariusz Szafrański, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Małgorzata Szwaj, członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Partner i radca prawny w kancelarii Linklaters

Skład Kapituły oceniającej prace z zakresu ochrony konsumentów:
Dorota Karczewska, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przewodnicząca Kapituły
dr hab. Monika Jagielska, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich
dr Katarzyna Karasiewicz, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, partner associate i radca prawny w kancelarii Deloitte Legal
dr hab. Monika Namysłowska, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wspólnik w kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Fryderyk Zoll, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego