Prawidłowo interpretowany art. 386 § 6 k.p.c. gwarantuje rozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.
Trybunał Konstytucyjny orzekł 8 listopada br., że Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji wiążą sąd, któremu sprawa została przekazana, jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 178 ust. 1 konstytucji.

Orzeczenie zapadło większością głosów
Przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym była ocena art. 386 § 4 i § 6 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), zgodnie z którym sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy, a ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji wiążą sąd, któremu sprawa została przekazana przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

Zasada niezawisłości - zachowana
TK podkreślił, że zapisana w art. 178 ust. 1 konstytucji zasada niezawisłości sędziowskiej ma bezwzględne znaczenie w wymiarze zewnętrznym, tj. względem podmiotów spoza systemu wymiaru
sprawiedliwości. Dopuszczalny jest zarówno nadzór judykacyjny, jak i instancyjny. Nadzór judykacyjny określa pozycję ustrojową Sądu Najwyższego oraz gwarantuje prawidłowe sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i sądy wojskowe. Nadzór instancyjny stanowi natomiast bezpośredni instrument gwarantujący prawo do sądu i prawo do zaskarżania orzeczeń. Konstytucja, choć nie przesądza modelu postępowania odwoławczego, to dopuszcza szeroki zakres kontroli instancyjnej, w którym mieści się rozwiązanie polegające na tym, że sąd odwoławczy uchyla postanowienie częściowe sądu pierwszej instancji i wyraża ocenę prawną lub wskazania stanowiące podstawę do dalszego rozpoznawania sprawy.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że niezawisłość sędziego trzeba odczytywać w kontekście całości reguł ustrojowych, w tym art. 10, art. 45, art. 78 i art. 176 ust. 1 konstytucji. Więcej>>

Prawo oświatowe z serii MERITUM
Krzysztof Gawroński, Stefan M. Kwiatkowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł