Rektorzy przedstawili ministrowi 1 106 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020. Wnioski oceniane były przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

Czytaj także: Wyższe stypendia dla doktorantów>>

Z informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin 19 grudnia 2019 r. podjął decyzję o przyznaniu studentom 488 stypendiów. Stypendium otrzymały osoby, które uzyskały co najmniej 9 punktów.

Więcej pieniędzy dla stypendystów

Jak poinformowano, w tym roku akademickim wysokość stypendium ministra dla studentów została zwiększona do 17 000 zł. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni w terminie 14 dni od dnia przekazania przez MNiSW środków na rachunek bankowy uczelni. To dla nich bardzo istotne wsparcie, a jak wielokrotnie podkreślano, studenci to grupa szczególnie ważna dla MNISW.

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez Uniwersytet Jagielloński ‒ 106, Uniwersytet Warszawski – 58, Politechnikę Wrocławską – 40 oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ‒ 33.