Okres praktyk studenckich odbywanych przez studentów kierunków o profilu praktycznym, został przez prawodawcę określony w wymiarze co najmniej 6 miesięcy dla studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich oraz 3 miesięcy dla studiów drugiego stopnia. Wydaje się, że dla kierunków humanistycznych okresy te zostały oznaczone nie w pełni zasadnie - zwraca uwagę poseł Kazimierz Matuszny w interpelacji 24672.  I dodaje, że zachodzą obiektywne trudności w organizacji praktyk studenckich, nadto sama długość okresów praktyk zdaje się nadmiernie wydłużona, biorąc w szczególności pod uwagę, że studenci często muszą nieodpłatnie wykonywać pracę, za którą innym osobom wypłaca się wynagrodzenie.

Sprawdź w LEX:  Czy prawidłowe jest kopiowanie legitymacji studenckich i przechowywanie kopii w dokumentacji? >

Są rekomendacje w sprawie praktyk zawodowych w czasie koronawirusa>>

 

Zmian na razie nie będzie

Resort nauki problemu nie widzi - podkreśla, że celem praktyk jest przede wszystkim zdobycie i poszerzenie przez studentów wiedzy z zakresu realizowanych studiów oraz zobrazowanie wymagań współczesnego rynku pracy. Ich wydłużenie do sześciu miesięcy miało na celu wzmocnienie tych działań uczelni oraz efektywniejsze dostosowanie kształcenia na studiach o profilu praktycznym do określonych potrzeb społeczno-gospodarczych.

Sprawdź w LEX: Czy firma, która zawarła z uczelnią porozumienie w sprawie realizacji praktyk studenckich, powinna ze skierowanym do niej studentem - praktykantem podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych? >

- Z uwagi na wskazany powyżej cel, praktyki zawodowe nie służą działalności zarobkowej studentów, bez względu na to, czy studiom, na których realizowane są praktyki, określono efekty uczenia się przypisane do dziedziny nauk humanistycznych, czy też studiom tym określono efekty uczenia się właściwe pozostałym dziedzinom nauki dziedzinie sztuki - wyjaśnia wiceminister nauki Włodzimierz Bernacki.

Sprawdź w LEX: Jakie są wymogi przyjęcia studenta farmacji na praktykę?  >

 


Wiceminister tłumaczy, że jednym z podstawowych zadań uczelni jest działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, dlatego resort nie rozważa obecnie zmiany przepisów w przedmiocie zmiany wymiaru praktyk studenckich.

Sprawdź w LEX: Czy podmiot publiczny, który umożliwia przeprowadzenie praktyk studenckich lub staży może gromadzić dane osobowe wskazane w zaświadczeniu lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności na stanowisku biurowym oraz w potwierdzeniu zawartego ubezpieczenia NNW na czas praktyk/stażu? >